Haberler
Buradasınız: Anasayfa » Geçmiş Yıllardan » Röportajlar » 2008 » 2008 İkincilik Ödülü Kazanan Röportaj

2008 İkincilik Ödülü Kazanan Röportaj

2008 yılı Fethiye Kültür Sanat Günleri Röportaj Yarışması İkincisi

2008 yılı Fethiye Kültür Sanat Günleri Röportaj Yarışması İkincisi

Gelecek Nesillere Zulüm Yapmayın

Geçti?imiz günlerde, insanl???n  do?aya verdi?i zararlara daha fazla seyirci kalamayan, do?an?n Me?e a?ac?, insanl??? son bir kez daha uyararak “do?aya bilinçli veya bilinçsiz yap?lan her zararl? eylem, gelecek nesillere zulüm olarak geri dönecektir” diyerek sitemlerini dile getirdi

Röportaj yar??mas?n?n afi?ini henüz görmü?tüm. Bildik konulardan ziyade ilginç bir röportaj ile insanl???n dikkatini çekmek ve bu konuda olumlu geli?melerde benimde bir tuzum olsun gayretiyle, beynim anafor gibi çal???rken, umars?zca sahilde geziniyordum. Önümde ki ya?l? bir adam sigaras?ndan son bir nefes çekerek temiz  havaya inat a?z?ndan ve burnundan duman? d??ar? savurarak, gayet normal bir ?ey yaparcas?na sigaras?n? yan?k bir vaziyette park?n etraf?n? çevreleyen çal?l??a do?ru atarak uzakla?t?. Yanan sigaran?n yan?na giderek aya??mla sigaray? söndürürken hafif esen ?l?man rüzgarla “i?te nihayet bilinçli biri” sözlerini duydum. Etraf?ma bak?nd?m ama herkes kendi halindeydi. “Kim di o konu?an acaba” sorusu beynimden geçerken, “Kald?r ba??n? küçük han?m. Seninle konu?an benim” sözlerini duydum. Hemen ba??m? kald?r?p bakt???mda ya?l? bir me?e a?ac?n?n bana gülümseyerek bakt???n? duydum. O andan itibaren aram?zda tatl? ve bir o kadar da hüzünlü bir sohbet gerçekle?ti. Do?an?n sözcüsü oldu?unu iddia eden ya?l? Me?e a?ac? sorunlar?na dikkat çekilmesi için röportaj? kendisiyle yapmam? rica etti. Tabii bende k?ramad?m. ??te do?an?n ve ayn? zamanda biz insanlar?n sorunlar?.

E. H?nçer : Say?n Me?e a?ac? sorun derken tam olarak neyi kastediyorsunuz?

M. A?ac?  : Siz insanlar do?an?n göz göre göre  yok oldu?unu biliyorsunuz ama bu konuda bir ?eyler yapmak için nedense son an? bekliyorsunuz. Sizin al??kanl?klar?n?z yüzünden a?açlar birer birer yok oluyor. Denizler canl?lara mezar oluyor. Yer üstü ver yer alt? su kaynaklar? düzenli kullan?lmad??? gibi düzensiz enerji kullan?m?yla küresel ?s?nmay? h?zland?rarak su kaynaklar?n?z? kurutuyorsunuz.

E. H?nçer : Bu kadar korkmay?n Say?n Me?e a?ac?.

M. A?ac? Korkmak m??  ?aka ediyor olmal?s?n. Korkmas? gereken sizlersiniz. Çünkü do?a öldü?ü gün insanl?ktan söz etmek abesle i?tigale benzer.

E. H?nçer : Nas?l yani? Anlayamad?m!

M. A?ac?  : Bazen dü?ünüyorum da. Siz insanlar tehlikenin boyutunu gerçekten mi anlam?yorsunuz? Yoksa anlamak m? istemiyorsunuz. Dü?ünün bir kere, insanl???n temel ya?am kayna?? nedir? Tabi ki temiz bir hava ve su. Bunlar yoksa ya?am da yok.

E. H?nçer : Peki insanl???n ve do?an?n temel sorunlar?n? bizlere s?ralayabilirmisiniz?

M. A?ac?  : Elbette. Küresel ?s?nma, kurakl?k, çe?itli hayvan ve bitki nesillerinin h?zla yok olmas?, kirli at?klar?n olu?turdu?u zararlar ve buna paralel olarak bilinmeyen bir çok mikroorganizmalar?n h?zla yay?lmas? gibi tehlikeler.

 

“Bütün canl?lar?n  katili olursunuz”

E. H?nçer : ?nsanl???n çözmek için bu kadar çok sorunu varken, lütfen bilgilenmemiz aç?s?ndan bunlar?n çözüm yollar?n? ve do?an?n sözcüsü olarak sizin duygular?n?z? alabilir miyiz.

M. A?ac? : Asl?nda yap?labilecek o kadar çok ?eyler var ki, yeter ki yapmak istenilsin. Mesela biraz önce gözlerimizin önünde cereyan eden olayla ba?layal?m. Az önce ya?l? bir adam sigara içiyordu. Bir tek o içse yine iyi onun gibi milyonlarca ki?i içiyor. ?çmek bir yana sigaran?n izmaritiyle çe?itli orman yang?nlar?na sebep oluyorlar. Bu bizim için korkunç bir son. ?nsanlar sigara içerken ci?erlerinin hasar gördü?ünü dü?ünmeyebilir veya umursamayabilir.Bu nedenle içici sa?l???n? kaybeder ve bir gün kaç?n?lmaz son ile hayat?n? kaybeder. Ama biz do?a olarak diyoruz ki;  yaln?z sizin ci?erleriniz hasar görürse siz ölürsünüz. Peki do?an?n ci?erleri hasar görürse ne olur? ??te o zaman dünyan?n gelece?i tehlikede demektir. ?nsan o?lunun umursamaz tutumuyla bütün canl?lar hayat?n? kaybedecektir. Ve inan?n bunda her insan?n pay? olacakt?r. Hepiniz günahs?z canl?lar?n katili olursunuz.

E. H?nçer : Gerçekten çok anlaml? ve vurucu konu?tunuz. Ancak böyle sözlerle gerçekleri görerek kendimize gelmemizin zaman? geldi san?r?m. Peki denizde olsun, karada olsun zararl? at?klar?m?z?n do?aya ne gibi zararlar? var? Bunlardan biraz bahsedebilir misiniz?

M. A?ac? : Zarar m?? Zarar çok hafif bir kelime. Resmen cinayet, katliam, intihar… Pardon kendimi kapt?rd?m özür dilerim. Ama beni mazur görün. Çünkü çok doluyum. Siz insanlar?n zehirli veya zehirsiz at?klar? do?an?n mahvolmas?na sebep oluyor. Ormanl?k alanlarda veya deniz kenar?nda piknik yapanlar çöplerini toplamadan temizlemeden gidiyorlar. Denizler cam, plastik çöplerle doluyor. Ormanda piknik yapanlar ate?i söndürmeden giderek ormanlar?n yanmas?na sebep oluyor. Teknolojinin geli?imiyle düzensiz kullan?lan enerjiler zehirli at?k olarak hayat? yok ediyor. Bir pilin kaç yüz y?lda yok oldu?unu biliyor musunuz? Kulland???n?z piller bitince biriktirin ve geri dönü?üme kazand?r?n. Bir çok büyük marketlerde okullarda pillerin geri dönü?üm kutusu var.  Mesela pilleri, camlar?, plastikleri, ka??tlar? geri dönü?üme çevirebilirsiniz. Bir kez olsun bu at?klar? geri dönü?üme sa?lad???n?z zaman o iç ferahl??? ile bir daha kolay kolay bu at?klar? çöpe atmazs?n?z. Bu konuda mücadele veren insanlar var ama yeterli de?il.

 

“Fabrika at?klar? tam bir cinayet”

E. H?nçer : Gerçekten de yapabilece?imiz ne kadar da çok i? varm??. Peki fabrika at?klar?n?n ve dumanlar?n?n hayata verdi?i zararlar konusunda ne diyeceksiniz?

M. A?ac? : ?u insanlar?n sevdi?im ancak tutars?zl?klar?yla ters dü?en bir sözü var. “Her ?eyin ba?? temizlik” Madem her ?eyin ba?? temizlik de neden temiz bir do?a için bir ?eyler yapmazlar. Tamam yapanlar da var ama yetersiz. Zaten o bilinçli insanlar sayesinde biraz nefes alabiliyoruz. Onlar fabrikalar?na ar?tma tesisleri, bacalar?na filtre takarlar.  Çünkü do?aya, insanlara sayg?d?r. Bilinçsiz veya sorumsuz ki?iler ise gerekli önlemleri almazdan çevreyi zehirlemeye devam ederler. Fabrikalar?n zehirli  at?klar?n?n derelere denizlere kar??mas?.zehirli dumanlar?n havaya temizlenmeden kar??mas? tam bir cinayet. Kanalizasyonlar?n ar?tma tesisi olmadan derelere denizlere akmas? hiçbir ak?l ve mant??a s??maz. Bunun yan?nda gemilerin denizlere fütursuzca zehirli at?klar? atmas?, batan petrol tankerlerinden denize akan petroller denizlerdeki canl?lar?n yok olmas?na sebep oluyor. ?nsanlar bunu bildikleri halde hala hatalar?na büyük bir i?tahla devam ediyorlar.

 

“Ya?mur ormanlar?n? yok ediyorsunuz”

E. H?nçer : Oldukça önemli konulara de?iniyorsunuz. ?u günlerde en büyük s?k?nt?m?z kurakl?k. Kurakl??? önlemek için neler yapabiliriz acaba?

M. A?ac? : Bol bol a?aç dikin, orman alanlar?n?z? geni?letin diyece?im ama zaten bunlar? biliyorsunuz.

E. H?nçer : Öyleyse bilmedi?imiz bir ?eyler söylerseniz sevinirim.

M. A?ac?: : Öyleyse ?öyle söyleyeyim. Hamburger severmisin?

E. H?nçer : Elbette. Benim ya??mda ki her genç hamburgeri sever. Kurakl???n hamburgerle ilgisi ne? Anlayamad?m.

M. A?ac? : Tabi ki hamburgerle ilgisi yok ama o tür i?letmelerle ilgisi var. Fest food’ lar da sizlere yap?lan servis tepsileri maalesef ya?mur ormanlar?n?n yok olmas?na sebep olmakta. Kulland???n?z tepsiler at?l?nca yenisi için tekrar tekrar ya?mur a?açlar? kesiliyor. Sonra da kalk?p dünya kurakl?k ya??yor dersiniz. “Küresel ?s?nma” deyin “kurakl?k” deyin ad?na ne derseniz deyin bütün sorun siz insanlarda.

E. H?nçer : Duyduklar?ma inanam?yorum. Biz hayat?m?z?n bir çok bölümünde bu ürünü kullan?yoruz. Kullan?rken de ya?mur ormanlar?n? katline neden oldu?umuzu bilmiyorduk.

M. A?ac? : ??te ?imdi biliyorsunuz. Ama ne ac?d?r ki bunu büyük bir ço?unluk bilmiyor. Böyle olunca da yiyip, içip keyfine bak?yorlar. Ormanlar?n yok olu?u ak?llar?na bile gelmiyor. Dünyan?n her gün her saat bir taraf? ölürken sizler rahat?n?za bak?p çöp üretmeye, hatalar?n?z? tekrarlamaya devam ediyorsunuz. Yeni a?açlar dikmedi?iniz gibi var olan? da yok etmeye devam ediyorsunuz. Dü?ünün bir kere her insan bir a?aç dikse, çevresinde ki temizliye dikkat etse, do?an?n bir parças? olsa kötü mü olur.

E. H?nçer : Çok içten ve çok anlaml? sözler konu?uyorsunuz. Peki bunlar yeterli mi?  

M. A?ac?   : ?nsanlar?n bireysel olarak yapabilecekleri çok önlemler var. Ancak en büyük önlem yönetici konumunda ki insanlara dü?mekte.

E. H?nçer : Bunu biraz açabilir miyiz?

M. A?ac?  : Yerel yöneticiler çevrenin temizli?i ile ilgilenirler. Mesela benim ya?ad???m yerde devaml? temizlik yap?lmakta. Bu konuda ben veya bu bölgede ya?ayanlar ?ansl? olabilirler fakat bizim kadar ?ansl? olmayan bölgelerde var. Ancak daha üst derecede ki yöneticiler, mesela ülkeyi yönetenler ülkenin temizli?i, orman?, denizleri, havay? temiz tutmak için çal??malarda bulunurlar. ?unu da hemen belirteyim ki bunlara ra?men baz? insanlar kendi ç?karlar? u?runa ülkenin do?as?n? yok ederler.

E. H?nçer : Bu çok ciddi bir suçlama. Kim yapar ki bunlar??

M. A?ac?  : Kimler olacak; konut yapmak için ormanlar? ate?e veren arazi tellallar?, maden ararken çe?itli zararl? asitlerle do?ay? ya?anmaz k?lanlar. Daha bunun gibi bir çoklar?.

E. H?nçer : Peki bunlar? durdurman?n bir yolu yok mu?

M. A?ac?  : Taba ki var. ?nsanlar?n yöneticilere yard?mc? olmas? gerekiyor. Ancak….

E. H?nçer : Ancak ne?

M. A?ac?  : Geli?mi? ülkelerde durum daha da vahim. Onlar geli?tirdikleri teknolojilerle geli?i güzel enerji harcanmas?na neden olurken, geli?tirdikleri silahlarla do?an?n dolay?s?yla insanl???n sonunu adeta h?zland?r?yorlar. Dünyaya yayd?klar? radyasyonla canl?lar?n yok olmas?n? tetikliyorlar. Bunun en büyük örne?i ise ?kinci dünya sava??nda Japonya’n?n Nagazaki ve Hiro?imaya at?lan atom bombalar?d?r.

E. H?nçer : A?l?yor musunuz?

M. A?ac?  : Binlerce insan ve çe?itli canl?lar bir anda yok olmu?, ben a?lam???m çok mu? Hala oralarda bitkiler ye?eremiyor. Hala do?an çocuklar sakat do?uyor. Bunu bana hangi insan gelip te izah edebilir. Sen izah edebilir misin?

E. H?nçer : Hay?r. Kesinlikle izah edemem.

M. A?ac? : Dünya’y?  h?rs ve ç?karlar? yüzünden mahveden insanlar?n say?s? az?msanmayacak kadar çok.

E. H?nçer : Gelelim, nesli tükenen hayvanlar konusuna. Bu konuda dü?ünceleriniz nelerdir?

M. A?ac?  : ?nsanlar sanki yapacak bir i?leri yokmu? gibi bir av merak?d?r tutturmu? gidiyorlar. Açl?k olmadan av olmaz. Do?ada hayvanlar bile ac?kmad?klar? takdirde avlanmazlar. Ancak insanlar spor olsun diye zavall? hayvanlar? katledip do?an?n “eko”su ile oynuyorlar. Baz?lar? ise ç?karlar? için baz? hayvanlar?, kürkü, derisi, di?i için katlediyorlar. Av yasa?? uygulan?yor ama bunu kimse dikkate alm?yor. Yakalansalar dahi az bir para cezas?yla kurtuluyorlar. Yani cayd?r?c?l??? yok. Y?lda ne kadar canl? türü yok oluyor biliyor musun?

E. H?nçer : Hay?r. Bilmiyorum.

M.A?ac?  : Y?lda tam sekiz bin canl? maalesef yok oluyor.

E. H?nçer : Sekiz bin mi?

M. A?ac?  : ?a??rt?c? de?il mi? As?l ?a??rt?c? olan ne biliyor musun? Do?ay? mahvederek her y?l milyonlarca insan?n açl?ktan ölmesine sebep yine insanlar. Üstelik bu kadar insan açl?ktan ölürken hala seyirci kal?nmas? akla mant??a s??m?yor.

E. H?nçer : Gerçekten çok hakl?s?n?z. Do?ay? bilerek veya bilmeden yok eden insanlar?n ad?na ben özür diliyorum. ?u anda insanl???mdan utan?yorum desem yeridir. Bizleri ayd?nlatt???n?z ve böylesine önemli bir konuya dikkat çekti?iniz için çok te?ekkür ederim. Biz insanlara son olarak neler söyleyeceksiniz?

M. A?ac? : Siz insanlar ya?ad???n?z dünyay? yeniden ke?fedin. Her ad?mda kendinizi oldu?u kadar do?ay? yani bizleri de dü?ünün. Size hayat veren, sizin hayatta kalman?z? sa?layan bizler, bizi yok edenin de siz insano?lu olmas? ne kadar ac? verici bir durum.  Zira size hayat veren, bu günkü do?a yar?n gelecek nesiller için çok önemli. Bu gün bilerek veya bilmeyerek biz do?aya kar?? vurulan her darbe gelecek nesillere zulüm olarak geri dönecektir. Unutmay?n her ?eyin telafisi vard?r ama yok olan do?an?n asla telafisi olamaz” diyerek sitemlerini ve beklentilerini dile getirdi.

Cevapla