Haberler
Buradasınız: Anasayfa » Geçmiş Yıllardan » Röportajlar » 2008 » 2008 Mansiyon Ödülü Kazanan Röportaj

2008 Mansiyon Ödülü Kazanan Röportaj

My beautiful picture

Kız Çocukları Ve Kadınların Toplumumuzdaki Sorunları Ve Çözüm Arayışları

ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCE DERNEĞİ FETHİYE ŞUBESİ BAŞKANI GÜNGÖR BERK’LE BİR GÖRÜŞME…

GÜNGÖR BERK KİMDİR?

Bursa’n?n Mustafa Kemalpa?a ilçesi do?umludur. ?stanbul Üniversitesi Jeofizik Mühendisli?i Fakültesi ç?k??l?d?r. Etibank Maden ??letmeleri ve baz? özel maden i?letmelerinde etüt ve proje mühendisi ve ba? mühendis olarak çal??t?. Evli ve biri bilgisayar, di?eri de endüstri mühendisi iki erkek çocuk babas?d?r.?u anda Atatürkçü Dü?ünce Derne?i Fethiye ?ubesi ba?kan?d?r.Meslek hayat? d???nda birçok toplumsal çal??mada yer alm?? olup ?u anda da A.D.D ’ nin çe?itli faaliyetlerinin yürütülmesine yard?mc? olmaktad?r.

?Sizin gözünüzde kad?n e?itimde hangi pozisyonda?

 

—E?itim, bir insan? yeti?tirmekse bunda en büyük pay “anne”  olan kad?na                                 dü?üyor. Anne çocu?unu dünyaya getirdikten sonra onu ad?m ad?m büyütüyor, büyütürken de e?itiyor ve ö?retiyor. Çocuk okula ba?lay?ncaya kadar ailede ö?retmenler annedir,baba annenin yard?mc?s?d?r.Çocuk dünyay? ve ya?am? annesinin gözüyle anlamaya,ö?renmeye ba?l?yor.Okul döneminde de ö?retmenlerden ayr? annenin e?itim deste?i devam ediyor.Yani e?itim alan?nda kad?na “ilk ö?retmen” diyebiliriz.

 

?K?z çocuklar?na küçüklükten cinsiyet rolü üstlendiriliyor mu?Örne?in k?z çocuk oyuncak bebek oynar,ona yemek pi?irme oyuncaklar? al?n?r.Acaba küçüklükten sen çocuk büyüt,yemek pi?ir misyonu yükleniyor mu anne babalar taraf?ndan?

 

—Eskiden toplumumuzda böyle bir anlay?? yayg?n olarak vard?. K?z çocuklar? bebeklerle, erkek çocuklar? arabalarla oynard?.K?zlar evin han?m? olsun ve kocas?na, çocuklar?na hizmet etsin istenirdi.Erkekler ise d?? dünyada ya?as?n ve evin geçimini sa?las?n, ama ?imdi hem ça??m?z hem de toplumumuz de?i?ti.Bu anlay??tan da vazgeçilmeye ba?land?.E?itimli ve bilinçli anne babalar,k?z ve erkek çocuklar?n? hayata e?it bir ?ekilde haz?rl?yor.Ayn? oyuncaklarla oynan?yor,ayn? okula gönderiliyor,ayn? mesleklere yönlendiriliyorlar.

 

? Kad?n art?k i? hayat?nda ve art?k bir erkek gibi evine para getiriyor ancak i?ten eve geldi?inde yine tüm i?leri o yap?yor. Birçok ailede durum böyleyken acaba bu kar???kl?k nas?l çözülebilir, ne tür önlemler al?nabilir?

 

—Kad?nlar da art?k erkekler gibi çal??ma hayat?n?n içinde, ekonomik ba??ms?zl?klar? var. Erkek gibi para kazan?yor, evin ekonomisine katk? koyuyor ama i?ten eve geldi?inde yine her i?i yapan kad?n olmuyor.E?iyle olan uyumuna, kar??l?kl? anlay??a göre ev i?leri art?k payla??larak yap?l?yor.Genelde  gördü?ümüz bu. Çünkü kad?n?n hem i?te hem evde çal??t??? evlilikler yürümüyor. Bu konuda erkek ve kad?n ortak bir anlay?? içinde olmal?.

 

?Kad?n?n erke?e ba??ml?l???n? en aza indirmek için neler yap?labilir?

 

—Kad?n?n erke?e ba??ml?l???n? en aza indirmenin yolu,ekonomik ba??ms?zl???n? kazanmas?ndan geçiyor.Kad?n okuyacak,meslek sahibi olacak,çal??acak,tek ba??na ayakta duracak kadar para kazanacak ve erke?e muhtaç olmayacak,onun eline bakmayacak.

 

?Toplumsal yaram?z, bize göre özgürlü?ün k?s?tland??? yer olan ?iddet hakk?nda neler söyleyebilirsiniz?

 

—Kad?na ?iddet göstermek insanl?k d??? bir davran??. Çal??an ya da çal??mayan kad?n da ?iddete u?rayabiliyor. ?iddete e?imli erkek her türlü sorunda öfkesini kad?ndan ç?karabiliyor.Bunun çözümü bence kad?nda.?iddet görüyorsa yarg? var,s???nma evleri var.??te ekonomik özgürlük bunun için de çok önemli.

 

?Son y?llarda bo?anma olaylar?n?n artmas?n?n kad?n?n e?itiminin artmas?, i? hayat?na girmesi ile yak?ndan ilgisi olabilir mi? Kad?n art?k aciz de?il, ba?kald?r?yor, erke?e boyun e?miyor diyebilir miyiz?

 

—Çal??an kad?n?n kendine güveni art?yor,erkekle kendisini e?it görüyor,ortak ya?amda yani evlilikte kararlar? birlikte almak istiyor.Erkek buna uyum sa?lamay?p egemenlik kurmaya,bask? yapmaya,?iddet uygulamaya kalk???nca kad?n bo?anma karar?n? daha çabuk al?yor.Yasalar da bo?anmalar? kolayla?t?r?c? oldu.Ama bo?anma nedenlerinin sadece buna ba?lamak do?ru olmaz.Ki?isel ve toplumsal çok bo?anma nedeni var.

 

?Günümüzdeki bo?anmalar?n gelecek nesillere etkisi, çocuklar?n geli?imindeki zararlar? nelerdir sizce?

 

—Bo?anmalarda en çok çocuklar zarar görüyor. Anne ya da babas?ndan ayr? kalan çocu?un e?itimi aksayabiliyor, yeti?mesinde sorunlar olu?abiliyor.Toplum yap?s?n?n sa?laml??? ve toplumun gelece?e sa?lam bir ?ekilde ta??nmas? için aile yap?s?n?n da sa?lam olmas? gerekiyor.Çünkü toplum ailelerden olu?uyor. Parçalanm?? aile toplum için bir hastal?k gibi. Çocuklar?n ki?ilikli, sa?l?kl?, e?itimli yeti?erek iyi bir insan ve toplum için iyi bir yurtta? olmalar? için ailenin parçalanmamas? gerekiyor.

 

?Özellikle do?uda k?z çocuklar? evde kal?p anneye yard?m etsin, çe?itli i?leri yaps?n diye okula gönderilmiyor. Bu yüzden “Haydi K?zlar Okula!” gibi

kampanyalar düzenleniyor. Sizce bu kampanyalardaki altyap? yeterli mi?

 

—Do?u ve Güneydo?u bölgemizdeki toplum yap?s? bat? bölgelerimizden farkl?. Bu bölge ekonomik aç?dan geri kalm?? durumda. Çünkü Cumhuriyet’in kurulu?undan önce bu bölgede var olan ?eyh ve a?alar?n egemenli?inin günümüzde de devam etti?ini görüyoruz. Bu yüzden bölgede yoksulluk, i?sizlik, çok kad?nla evlilik, çok çocukluluk,e?itimsizlik daha çok görülüyor.Töre yasalar? bile ortadan kalkmam?? ve a?alar?n,?eyhlerin egemenli?inde ya?an?yor. Bu nedenle k?zlar?n okula gitmesi çok zor.“Haydi K?zlar Okula!” gibi kampanyalar i?te bu zay?f altyap?ya ra?men ya?ama geçiriliyor.Bu alt yap?n?n de?i?tirilmesi gerekiyor bence.

 

?Mal gibi al?n?p sat?lan, yaln?zca cinsel obje olarak görülen kad?nlar için neler yap?labilir,yasalar konabilir mi,önüne geçilebilir mi?

 

—Kad?nlar?n cinsel aç?dan sömürülmesi her ülkede de?i?ik boyutlarda ya?an?yor. Çe?itli nedenlerle ama en çok da ya?amak için bu yolu seçmi? bir kesim, yasalar içinde hareket ediyor ama yasa d??? çetelerle yap?lan kad?n ticaretinde bir çok namuslu kad?n?n bu yola zorland??? görülüyor. Her ülke bunlarla mücadele ediyor ama kesin ba?ar? yok, çünkü arkas? geliyor.

 

?Mecliste 550 milletvekili aras?ndan çok az? kad?n.?darecilikte ve yerel yönetimlerde de bu say? çok az.Sizce günümüze göre ideal olmayan bu say?n?n alt?nda hangi nedenler var?

 

—Gerek yerel yönetimlerde ve gerekse TBMM’de yer alan kad?nlar?m?z?n say?s? çok az.Siyaseti erkekler yap?yor.Oysa kad?nlar erkeklerle e?it haklara sahip ve yasalar hiçbir ayr?mc?l?k getirmiyor.Kad?nlar?m?z?n bu hakk? erkeklere b?rakmas?n?n esas nedeni e?itimsiz,dolay?s?yla erkek egemenli?inde olmalar?.

 

?Kad?nlar?m?za verilen haklar yetersiz mi yoksa kullanmay? m? beceremiyorlar?

 

—Kad?nlar?m?z erkeklerle ayn? haklara sahipler. Üstelik Mustafa Kemal Atatürk bu haklar? bir çok ülke kad?n?ndan önce kendilerine vermi?.Ama bu hakk? kullanabilmek için bilinçli,e?itimli olmak ve erke?e ba??ml? olmamak gerekiyor.

 

?Törelerden dolay? özellikle do?uda kad?nlar bask? alt?nda, sizce töre bask?s?n?n ve töre cinayetlerinin önüne geçmek için neler yap?labilir?

 

—Töre yasalar?n? topluma dayatan a?al?k düzenidir. Cumhuriyetimiz a?al?k, ?eyhlik, tarikat yap?lar?n? ortadan kald?rd?,töre yasalar?n? da.Hepimiz,hangi etnik kökenden gelirsek gelelim,hangi dinden olursak olal?m,bu milletin e?it haklara sahip bireyleriyiz.Toplumca geli?mek,kalk?nmak ve refah içinde ya?amak istiyoruz.Yasalar?m?z da böyle ça?da? bir toplumun yasalar?.Cumhuriyet yasalar?na uyarsak töre cinayetleri de sona erecektir.

 

?Yerel yönetimler kad?na yönelik çal??malar yap?yor mu,yeterli mi?Örne?in kad?n s???nma merkezleri,kad?n?n üretime kat?lmas?n? te?vik edici alanlar,sanat merkezleri vb. Kad?nlar bunlardan nas?l haberdar edilebilir?

 

—Yerel yönetim yasas?nda kad?nlar?m?zla ilgili baz? yapt?r?mlar var .Örne?in ?iddet gören kad?nlar için belediyelerce s???nma evleri aç?lmas?n? zorunlu. Fethiye’de aç?ld?. Ama kad?n?n üretime kat?lmas? gibi konular yerel yönetimin i?i de?il. Bu tür çal??malar demokratik kitle örgütlerinin i?i. Fethiye Kad?n Platformu, kad?n sorunlar?yla ilgili çal??malar yap?yor.Türk Kad?nlar Birli?i,Cumhuriyet Kad?nlar? gibi örgütler de var.Ama kad?nlar erkeklerle birlikte her dernek ya da partide yer alabilirler.Kad?n?n tüm bunlardan haberdar olmas? ya?am?n içinde olmas?na ba?l?.

 

?Kad?n?n vücuduyla de?il beyniyle, yapt??? güzel i?lerle öne ç?kmas? ad?na medya gerekli çabay? sarfediyor mu?Öncelikle medyan?n düzenlenmesi gerekti?ini ve farkl? mesajlar vermesi gerekti?ini dü?ünüyor musunuz?

 

—Bizdeki medya, özellikle görsel olan? topluma ve kad?n?m?za haks?zl?k ediyor.Kad?n programlar? son derece basit.Kad?n?n e?itimine, bilgilendirilmesine, bilinçlendirilmesine dair hiçbir konu i?lenmiyor.Ayr?ca ülke ve dünya gündeminden kopuk dedikodu,?ark?,türkü, sanatç? muhabbeti,bombo? programlarla zaman geçiriliyor.Programlarda yer alan kad?nlar da cinselliklerini sergiliyor.Nas?l düzenleyebilirsiniz?Hepsi para kazanmak için çal???yor,ba?ka bir ?ey dü?ünmüyorlar.RTÜK var ama,bunlar? düzeltme gibi bir i?levi yok.Hükümetlerce ele al?nabilecek bir konu.

 

?Türk kad?n? kurtulu? mücadelesinde silah ta??d?,namusunun ve çocu?unun bekçili?ini yapt? ve kurtulu? ad?na can?n? da verdi.Türk kad?n? hep bir bütündü ve birlikte yürüdüklerinde güçlendiler.Günümüzde gündemdeki birçok konu bölünme yaratmak isteyenlerin ürünü mü?Türk kad?n? bu sald?r?lara nas?l dayanmal??

 

—Türk kad?n? Kurtulu? Sava??’n? erkekle birlikte gerçekle?tirdi. Bunu çok iyi gözlemleyen Mustafa Kemal Atatürk,kurtulu?tan sonra ona bütün haklar?n? verdi ve erkekle e?it duruma getirdi.Kurtulu? sava??n? nas?l birlikte yapt?ysa,ülkenin yönetiminde de birlikte olmas?n? istiyordu ve ülkenin ancak böyle kalk?naca??na inanm??t?.Bunun için de e?itim ön ko?uldu.K?zlar?m?z mutlaka okumal?,erke?in yapt??? her mesle?i yapmal?,erkekle her alanda omuz omuza çal??mal?yd?.Günümüze bakt???m?zda ba?ar?l? olamad???m?z? görüyoruz.Türkiye’de ortalama e?itim süresi 4 y?ld?r,kad?nlar?m?z?n yüzde yirmisinin okuma yazmas? yoktur.

Cevapla