Haberler
Buradasınız: Anasayfa » Geçmiş Yıllardan » Röportajlar » 2008 » 2008 Üçüncülük Ödülü Kazanan Röportaj

2008 Üçüncülük Ödülü Kazanan Röportaj

2008nc

Naylon Kokulu Dialoglar

NAYLON (D)EVLER

Köro?lu nas?l demi?se “tüfek icat oldu / Mertlik bozuldu” diye, benim de içimden “naylon icat oldu / tar?m bozuldu” diyesim geliyor. Çocukken etraf?mda gördü?üm naylon (d)evlerde büyüklerin “evcilik” oynad?klar?n? dü?ünürdüm. Büyüyünce gördüm ki evcilik de?il, “tar?mc?l?k” oynuyorlar. Biraz tehlikeli bir oyun. En tatl? kahvalt?lar?m?z?n ba? tac? domatesin ne i?i var ilaçla, zehirle demi?tim ilk fark etti?imde olup biteni. Sonra anlatmaya çal??t?lar. Ölçü dediler, oran dediler. Miktar? ayarlan?rsa hiçbir ?ey olmazm??. Peki, ama benim teyzem, halam, day?m ne zaman, hangi arada kimya okudular.

 

TOHUMDAN GÜLE

 

Sadece kahvalt?lar?n de?il, tüm ö?ünlerin sultan? domates, yemeklerin olmazsa olmaz?, sofralar?n gülü…Bir tohumla ba?lar öyküsü, k?rm?z? bir güle döndü?ünde öykü tamamlan?r. Domatesle röportaj yapamayaca??z ama domates dile gelseydi de söyleseydi yalanc? baharlara ürün vermenin zorluklar?n?. Kand?r?lm?? domates, güne? ???nlar? yerine sobayla ?s?nan domates…

 

ÇAMKÖY

 

Biz tohumlar? güle çeviren ellerle konu?mak istedik, ekibimizle. Kime ait oldu?unu bilmedi?inizde kad?n m? erkek mi ay?rt edemeyece?iniz ellerle. Bir ö?leden sonra ekibimizle dü?tük yollara. Fethiye’yle kucak kuca?ayd?, Çamköy. Mahallesi deseniz olacak. Ama apayr? bir hava sar?yordu, “Çamköy Merkez 1 km” tabelas?n? geçince insan?. Yol boyunca ilerlerken sa?l? sollu seralar omuz omuza vermi? halay çekiyorlard?. K?y?da kö?ede emaneten duran evler; bizim burada ne i?imiz var der gibi bak?yordu. Yolumuza devam ettik. Hepimizin akl?nda sorular uçu?uyor olacak ki kimse birbiri ile konu?muyordu. Kaptan?m?z (ö?retmenimiz) arabay? park edince birden kendimize geldik. Önceden haber verdi?imiz sera sahipleri samimiyetle kar??lad?lar bizi. Röportaj öncesi hepimiz ayr? ayr? ara?t?rma yapm??t?k. Ancak herhangi bir arama motoru ile ula?abilece?iniz bu bilgilerden daha fazlas?yd? merak ettiklerimiz, duyurmak istediklerimiz. Kuru bilgilerden çok ya?anm??lar?n pe?indeydik biz.

 

Ne vakit kalkmak gerekirdi bu i? için, çocuklardan daha m? fazla dü?ülürdü domates fidanlar?n?n üzerine? Taa içimize kadar i?leyen bu naylon kokusunu siz de duyuyor muydunuz, yoksa kuruyan cildiniz, çatlayan elleriniz ve topuklar?n?z gibi kan?ksam?? m?yd?n?z bu naylon kokusunu?

 

Siz de bahseder misiniz ?ok diyetlerden, selülit kremlerinden, payla??mlar?n?z?n azl???ndan ?ikâyet eder misiniz e?inize?  Siz hayat?n neresindesiniz?

 

 

NAYLON KOKULU D?ALOGLAR

Hacer Teyze: (1947) kar??lad? bizi s?cak bir selamla. Oldukça rahat bir yüz ifadesi vard?. Bugün çal???p yorulmam?? diye dü?ündük ilkin. Sonra anlad?k ki o çal??m?yor gündelikçi çal??t?r?yormu?.

 

Kübra: Kaç y?ld?r serayla u?ra??yorsunuz?

 

Hacer Teyze:1983’te cam gurduk evelisini bilemecen. Ben gelin geldimde var?d?.

 

Kübra: Naylon sera ile cam sera aras?nda fark var m??

 

Hacer Teyze: Laylonda gara lekeyi çabuk buluyo.

 

Esra: Seralarda kad?nlar m? erkekler mi daha çok çal???yor?

 

HacerTeyze: Erkek toplemeye gircem der, girmez. Adamla satar, paray? al?r.

Esra: Para sizi bulmaz m??

 

Hacer Teyze: Esik gedi?i erkek al?, para istesek bize de veri.

 

Kübra: Hamileyken serada çal??t?n?z m??

 

Hacer Teyze: Ben ço?lar? tomatay? diktim buldum.

 

Kübra: Serac?l?kta en zor a?ama hangisi?

 

Hacer Teyze: Geceleri don beklemesi. Ço?lar?n  ate?ini ölçe gibi seralar?n ?s?s?n? ölçüyoz.  Sobalar? y?k?yoz. Ben art?k çal??amayom.  Orta?a vermedim. Ortak ortadan al?yoru. Gündelikçi i?leyor.

 

Serdar: Kaç çocu?un var?

Hacer Teyze: Çocuk 3. Onlar okusunla dedik olmad?.

 

Serdar: Kendiniz için, özel neler yap?yorsunuz?

 

Hacer Teyze: Napcaz , oturuyoz gonu?uyoz.

 

Serdar: Can?n?z? s?kan ?eyler oluyor mu?

 

Hacer Teyze: Tomata para etmesse s?k?l?yoz, dedikodu duyasak s?k?l?yoz.

 

Ayr?nt?l? sorular?m?za gerek yoktu burada. Her ?ey aç?k ve netti. Laf? doland?rmaya, a??zlar?ndan laf almaya çal??m?yorduk. Dola??k, kar???k  bir halleri yoktu çünkü.

 

?erife Teyze (1953) oldukça heyecanl? ve sab?rs?z görünüyordu. Herkes yerine konu?abilecek gibi duruyordu. Konu?maya ba?lad? hemen.

 

?erife Teyze: ?izofreni hasta gocam va. Çali?meye gitsen de g?z?yörü, çal??mesen de g?z?yörü, sigara alsan da g?z?yörü, almasan da g?z?yörü.

 

En zay?f noktas?ndan ba?lam??t? anlatmaya ?erife Teyze. Duygular?yla taban tabana z?t bir görünü?ü vard?. Oldukça ne?eli ve ?akac?yd?. Hayat? ciddiye almad???n? m? anlatmak istiyordu?

 

Kübra: Sigortan var m? ?erife Teyze?

 

?erife Teyze: Yok

 

Kübra: Sa?l?k sorunlar?n? nas?l hallediyorsun?

 

?erife Teyze: Ye?il kart?m?z var.

 

Esra: Tatiliniz var m??

 

?erife Teyze: Yaz tomata, k?? tomato. Bi gün olu i?, bi gün olmaz. Üç gün olu,  iki gün olmaz.

 

Esra: Kaç çocu?un var?

 

?erife Teyze: 5 tane çocuk var. 3 g?z evlendi 2 olan kald?. Çocuklardan biri çal???yo, di?erini doktor kendi halinde b?rak?n, dedi. Babas?na çekmi?.

 

Kübra: Sera d???nda nelerle geçiyor hayat?n?z?

 

?erife Teyze: Oduna giderim iple, çay i?meye çar?yo  go?ula, yasine giderim. Binde bi pikni?e gidili.

 

Serdar: Ölüdeniz’e gittiniz mi?

 

?erife Teyze: Hiç gitmedim de merak ediyom götüren yok.

 

Esra: ?erife Teyze e?in d???nda ba?ka problemin var m??

 

?erife Teyze: Yok Allaha ?ükür.

 

Serdar: Seni en çok ne mutlu eder ?

 

?erife Teyze: Tomata iyi para edese seviniriz.

 

?erife Teyze seralarda gündelikçi olarak çal???yordu. ?ki büklüm olmu? beli, kararm?? teni, çatlayan elleri için günlük yirmi be? lira al?yordu. Domates fiyatlar?n?n artmas? gündeli?ini etkiler diye dü?ünüyordu.

 

?erife teyze konu?mam?z boyunca hep gülerek konu?tu. Buraya

geldi?imizde daha çok hayattan ?ikâyet eden ki?iler bulaca??m?z? san?yorduk. T?pk? ?erife teyze gibi hepsinin yüzünde gülümseme vard?. ?izofren koca hariç hiçbir ?eyden ?ikâyet edilmemi?ti. Onlar m? fark?nda de?ildi problemlerin yoksa ?ehirli bayanlar m? büyütüyordu gözlerinde hayat?. Panik atak, depresyon buralara hiç u?ramam?? m?yd??

 

Kimin hayat? daha gerçek diye oturup sorgulad?k arkada?lar?mla. Bir sürü nimetten(!) yoksun bu insanlar?n hayat? m?; her gün yeni bir nimete (!) ihtiyaç duyan insanlar?n hayat?m??

Cevapla