Haberler
Buradasınız: Anasayfa » Geçmiş Yıllardan » Röportajlar » 2011 » 2011 – Çevre Kirliliği

2011 – Çevre Kirliliği

cevrekirlilii

Günümüze, Babada?’?n e?siz manzaras? ile ba?l?yoruz. Bir tarafta da Fethiye körfezi di?er tarafta Ölüdeniz’in             para?ütlerle yapt??? anlaml? ve ?l?ml? dans? görüyoruz. Babada?’dan a?a??ya inerken orman   yol  gösteriyor bizlere, bir arkada? gibi, ayr?lam?yoruz o ve ailesinden. Tam, güne? ???klar?yla bizi kucaklarken Hasan Amcayla kar??la??yoruz. Kendimizi tan?t?p çevre dostuyuz deyince dayanam?yor Hasan Amca, döküyor içindekileri anlat?yor; bizim zaman?m?zda cahillik vard? ama do?aya sava? açm?yorduk, etraf?n?za bak?n her yer fabrika. Duman?yla havay?, sesiyle bizleri, ortaya att??? kirlilikle do?aya zarar veriyor diyor Hasan Amca.

Boynumuzu e?ip yolumuza devam ederken Ovac???n temiz mi temiz havas?n? içimize çekiyorduk ci?erlerimiz adeta bayram ?ekeri alan çocuklar gibi seviniyor. Fethiye’nin do?a harikalar?yla birlikte mehtapta bir yemek yerken zaman ak?p gidiyordu ayaklar?m?z?n alt?ndan. Üzülmemek elde de?ildi size bahsetmedi?im bir ?ey vard?. Ben son günlerimi ya??yorum art?k. Diyeceksiniz ki hepimiz ölece?iz ama beni sizler öldürüyorsunuz.

Bilmedi?iniz bu. Elbette ki nas?l sorusu akl?n?za gelecektir. Nas?l m?? Bir adam?n elinden sevdi?i al?n?r adam kalbinden yaralan?r ya, benim elimden do?am ak?p gidiyor. Çaresizce feryat ederken Sait Bey duyuyor sesimi ac?ma ortak oluyor. Oda do?an?n elden gidi?ini sindiremiyor. Onuda al?p yolumuza devam ediyoruz. Bir kahvehanede mola veriyoruz .Sait Beyle çevre kirlili?i hakk?nda konu?maya ba?l?yoruz. O?ul dedi   bana do?aya sahip ç?kmam?z laz?m yoksa yaral? bir ceylan gibi gözümüzün önünde ölüp gidecek. Sait Amca gibi insanlar bilgili ve duyarl? olursa anca kurtar?r?z bu dünyay?.Yolumuza bilgi da??tarak devam ediyoruz. Asl?nda bizim milletimiz do?ay? çok seviyor ama ona zarar verdi?inin fark?nda de?iller.

Bir kaç gün geçtikten sonra Belediye Ba?kan?m?z yard?mc? oluyor bize. Topluma bilgi vermek, do?ay? korumak, maviye sahip ç?kmak için var güzcümüzle çal???p ev, ev mahalle, mahalle dola??p güç birli?i kurmaya çal???yoruz Deniz Temiz derne?i ile temasa geçip denizi tehdit eden unsurlar? belirliyoruz. Çevre esnaflar?m?za bilgi verip yönümüzü k?y?lara yöneltiyoruz. Belediyemiz k?y?lardaki pislikleri toplat?yor, biraz ileride bilinçsiz ?ekilde bal?k tutanlar deniz canl?lar?na zarar veriyorlar. Sizce art?k katil de?il miyiz? Onlar? öldürürken beni de öldürüyorsunuz. Anlad?n?z m? neden eriyip yok oldu?umu. Eve geldi?imde televizyonumu aç?yorum birde kar??mda denizin üzerinde ki petrol s?z?nt?s?n? görünce kalbim s?k???yor. Galiba ölüyorum art?k yaram büyüyor tek kelime ç?k?yor a?z?mdan…

HEY ?NSANLAR DO?AYI RAHAT BIRAKIN ARTIK

 

SAYIN BELED?YE BA?KAN YARDIMCISI MEHMET CESURA YÖNELTT???M?Z SORULAR

1) FETH?YE’N?N ARKA SOKAKLARININ TEM?ZL???NE ÖNEM VER?L?YOR MU ?
CEVAP: Elbette ki önem veriliyor. Ama baz? vatanda?lar?m?z çok duyars?z mesela Belediye Ba?kan yard?mc?s?n?n anlatt???na göre mahalleye çöp kutusu konulunca vatanda?lar?n ?ikayetleri artmaya ba?l?yor çöpleri çöp kutusuna de?il yerlere at?yorlar.

 

2) FETH?YE’N?N ALT YAPISI YETERL? M??

CEVAP: Baz? yerlerde s?k?nt?lar var Belediyemiz var gücüye çal???yor. Alt yap?m?z? Antalya ile kar??la?t?r?nca bizim ki ön plana ç?k?yor.

3) FETH?YE KIYI ?ER?D? ?Y? TEM?ZLEN?YOR MU ?

CEVAP: Vatanda?lar?n alkol ?i?eleri ve piknik çöpleri atmas?yla kirlenen 2. Etap Sahil Band? sonundaki k?y? ?eridi Fethiye Belediyesi ekipleri taraf?ndan sürekli temizleniyor ancak her temizlikte bir öncekinden daha fazla çöp toplan?yor. Vatanda?lar?m?z bu konuya ilgili yeteri kadar bilgi sahibi de?iller. Bütün vatanda?lar? kalplerinin sesini dinlemeye davet ediyorum.
4) )FETH?YE’N?N DEN?Z? K?RL? M??

CEVAP: Fethiye denizinin baz? noktalar? kirlidir.Yukar?da da belirtti?im gibi vatanda?lar?m?z çok duyars?zd?r.Denize verdikleri zarar? bilmeyecekleri kadar dü?üncesizdirler.

5)  ÇALI? KU? CENNET?NDEK? KU?LAR NEDEN AZALIYOR?
CEVAP: Sazl?klar?n içinde bir çok pislik vard?. Pislikler nedeniyle ku?lar hastal?k kap?yor ve nesilleri tehlikeye dü?üyor.Ve ku?lar buray? göç yolu olarak tercih etmiyorlar.Ve Belediyemiz olarak yard?m sevenlerle birlikte 2 kamyon dolusu çöp topland?.Vatanda?lar?m?z?n  ellerini vicdan?na koymalar?n? istiyorum.

6) FETH?YE DEPREM ?LE ?LG?L? GEREKL? B?LG?Y? B?L?YOR MU

CEVAP: Toplumumuz bu bilgiye sahip de?ildir.Size bir örnek vererek aç?klamak istiyorum.Gölcük depremi olal? 3 gün olmu?tu Ba?kan?m ve ben birlikte oturuyorduk iki adam geldi Ba?kan?ma 2 katl? evlerinin 4 katl? olmalar?n? istedi Ba?kan?m çekmecesini açarak kumandas?n? eline alarak televizyonunu açt? tam o s?rada Gölcükte, Belediye binas?ndan kaymakaml??a kadar bir kesik aç?lm??t? ölüleri buraya gömüyorlard? ve üzerine kepçeler toprakla örtüyordu.Adamlar?n?n evinin oldu?u yerde çürük bir zemine sahipti Ba?kan?m evlerine dönmelerini ve çocuklar?yla kucakla?mas?n? ve iyice bir dü?ünmesini rica etti.Buradan da anla??laca?? gibi bizim vatanda??m?z?n ne kadar duyars?z oldu?unu görüyoruz.
( ANKET SORULARIMIZA CEVAP VEREN DE?ERL? HALKIMIZA VE SAYIN BELED?YE BA?KAN YARDIMCISINA TE?EKKÜR EDER?Z )

SORUNLAR

1) Vatanda?lar?n duyars?zl???
2)Denizlerin kirlili?i

3)Çöplerin çöp kutusuna at?lmamas?
4)?nsanlar?n do?aya verdikleri zarar?n fark?nda olmamalar?
5)Bilinçsiz bir ?ekilde bal?k avlamalar?
6)Depremlerde ki bilinçsizlik
7)Hava kirlili?i
8) Su Kirlili?i
9)Toprak Kirlili?i
10)Tarla açmak amac?yla ormanlar?n tahrip edilmesi

 

ÇÖZÜMLER
1)Yeni nesilleri e?itmek
2)Denizin yararlar?n? anlatarak bilinçli bir toplum yaratmak
3)Çöp kutular?n? yayg?nla?t?rmak ve halka bilgi vermek
4)Do?an?n yarar?n? topluma anlatmak ve do?ayla ilgili seminerler düzenlemek gerekirse herkesin evine gidip teker, teker bilgi vermek
5)Canl?lara verdikleri zarar? göstermek, canl?lar?n bize ne gibi yararlar sa?lad?klar? anlatmak
6)Depremle ilgili bilgiler vermek ve binalar? sa?lamla?t?rmak
7)Ormanlar? yayg?nla?t?rmak
8)Sular?n temiz olmas?n? sa?lamak
9)Yerlere çöp atmayan yeni toplum yaratmak

…YA?AMAYI SEV?YORSAN DÜNYAYA ZARAR VERMEY? BIRAK…

Cevapla