Haberler
Buradasınız: Anasayfa » Geçmiş Yıllardan » Röportajlar » 2011 » 2011 – Dilimizi Ve Kültürümüzü Tehdit Eden Unsurların Analizi

2011 – Dilimizi Ve Kültürümüzü Tehdit Eden Unsurların Analizi

dilkltr

Türk milleti, yüzy?llard?r varl???n? sürdürmü?, tarih sahnesindeki önemli olaylar?n do?rudan veya dolayl? olarak  sebebi olmu?tur. Selçuklu ve Osmanl? gibi  devletlerle Türk ad?n? tüm dünyaya duyurmu? bir milletiz.Türk milletinin var oldu?undan beri birçok dü?man? olagelmi?tir ve bu milletlerin tek amaçlar? Türk milletini yok etme do?rultusunda çabalamak olmu?tur.Bundan dolay?d?r ki Türk milleti sava? gücü yüksek bir millettir.Özellikle Kurtulu? Sava??ndan sonra Türklü?e dü?man milletler Türk milletini sava?arak yenmenin imkans?zl??? konusunda hemfikir olmu?lard?r.Çünkü Türkler kültürlerine,inançlar?na,dillerine ve özgürlüklerine çok ba?l?yd?lar.Ve bu da onlar? yenilmez yap?yordu.Türk milletinin kültürünü yok etmeden onlar? yok etmek söz konusu olamazd?…

Biz, fark?nda olmasak bile günlük  onlarca, yüzlerce yabanc? kökenli (özellikle ?ngilizce) kelimeler kullan?yoruz ve art?k bu bizim için normalmi? gibi geliyor. “Ben hiç ?ngilizce bilmem.’’ diyen bir ki?i bile, bugün yüzlerce ?ngilizce kelimenin ne demek oldu?unu bilmeden konu?uyor. Nas?l m?? ?ngilizceden dilimize hiç de?i?ime u?ramadan geçen kelimeler sayesinde…

??te, biz, bugün  dilimizdeki ve kültürümüzdeki bu yozla?man?n sebeplerini, etkilerini, ileride olu?turabilece?i sorunlar? ve   günümüz Türk halk?n?n dildeki ve kültürdeki bu de?i?imin ne kadar fark?nda oldu?unu görmek için, o güzel Mu?lam?z?n sokaklar?na ç?k?p,o s?cak Mu?la insan?yla ayak üstü bu konu hakk?nda konu?aca??z.

?lk dakikalarda umdu?umuz gibi sonuçlar alam?yoruz. Çünkü ço?u insan bu konu hakk?nda fikir sahibi bile de?il…Biraz hevesimiz kaç?yor ancak bir dershanede tarih ö?retmeni olan Ali Bey ile tan???nca tüm heyecan?m?z? ve  sorular?m?z? ona yöneltme iste?i adeta tavan yap?yor…

K?saca konumuz hakk?nda bilgi verdikten sonra ilk sorumuzu Ali Bey’e yöneltiyoruz: “Toplumsal yozla?ma size neyi ifade ediyor?’’ Bu soru üzerine Ali Bey tam arad???m?z türden bir cevap veriyor. “Toplumsal yozla?ma bugün Türkiye’nin içinde bulundu?u durum.Yani ülkemizin kültürünün çe?itli yöntemlerle yok edilme çabalar?n?n verdi?i sonuçlar.’’

“Bu durumun zararlar? var m?d?r? Varsa nedir?” Sorusunu yine ö?retmenimize soruyoruz.

‘’Tabii ki var. Kültürü yok olmu? bir millet yok olmaya yüz tutmu? demektir. Türk milletinin kültürü bence bilinçli olarak yok edilmeye çal???l?yor.?lerde ke?ke dememek için bu duruma mutlaka önlem almal?y?z…’’

“Peki nas?l önlemler almam?z gerekiyor?’’

‘’Her?eyden önce herkes bu konuda bilinçlendirilmeli. Herkes bu durumun fark?nda olmal?.Türkçe kelimeler kullanmaya,yabanc? terimlerin Türkçe kar??l???n? kullanmya,Türk ürünleri kullanmaya mutlaka önem verilmeli.Ça?da? bir toplum olmal?y?z.D??a ba??ml? olmamal?y?z…’’

‘’Ça?da?la?mak dediniz. Sizce ?u an ça?da? de?il miyiz?’’

‘’Taklitçilik ça?da?la?maksa ça?da??z.’’

‘’?u an taklitçilik yap?yorsak, gerçekten ça?da?la?ma nas?l olur anlatabilir misiniz’’?

‘’Size ilkö?retimden beri Atatürk ilkeleri ö?retildi. Milliyetçilik ilkesini biliyorsunuz.?imdi Atatürk’ün ça?da?la?ma ilkesiyle bugünkü ça?da?la?ma ilkemizi kar??la?t?ral?m.Biz bugün Atatürk’ün  milliyetçilik ilkesindeki gibi bat?daki yeniliklerin bize uygun olan yönlerini kendimize uyarlam?yoruz.Biz, bugün bat?daki her?eyi oldu?u gibi kendi kültürümüze al?yoruz.Örnek vermek gerekirse; dilimizdeki yabanc? kelimeler,y?lba??nda çam a?ac? ve noel baba enstantaneleri buna en güzel örnekler olur.En büyük korkum kültürümüzün yok olmas?, torunlar?m?z?n ya da onlar?n çocuklar?n?n bizim el öptü?ümüz ve ?eker toplad???m?z dini bayramlarm?z? unutup,garip garip kostümler giyip cad?lar bayram?n? kutlamalar? ve o günün Türkçesinin tamamen ?ngilizcenin kopyas? olmas?d?r.”

Ald?m?z cevaplar?n etkisiyle biraz kafam?z kar???yor. Anlamland?rmaya,canland?rmaya çal???yoruz ve gelecekte olabilecekler bizi ürpertiyor.Ali ö?retmenimize bize yard?mc? oldu?u ve vermi? oldu?u bilgiler için te?ekkürlerimizi sunduktan sonra yeni birilerini ar?yoruz.Birazc?k bizi yani genç nesili yans?tan birileri olsun istiyoruz ve bunun için sorular?m?z? bir ö?renciye yöneltiyoruz.

?smini sordu?umuzda ‘’Tansu’’ diye cevap veriyor. Mu?la K?z Meslek Lisesi dördüncü s?n?f ö?rencisi oldu?unu söylüyor. K?saca konuyu anlat?yoruz ve böylece ilk sorumuz için ortam haz?rlanm?? oluyor.

‘’Sizce toplumsal yozla?may? gençler h?zland?r?yor mu?’’

‘’Evet. Aç?k konu?mak gerekirse ben dahil,neredeyse tüm genç nesil bu olayda rol al?yor.?ngilizce konu?may? ayr?cal?k  san?yoruz,yabanc? kelimelerle iç içeyiz.??in kötüsü bizim gibi olmayan? garipsiyoruz.Yabanc? marka ayakkab? olmazsa evde k?yamet kopar?yoruz.Tüm bunlar?n bizi farkl? k?ld???n? san?yoruz.Yeni ve farkl? olan her?eyi benimsiyoruz.Evet biz kültürümüze zarar veriyoruz.Ancak tüm sorumlu biz gençler de?iliz.Ailemizin bize verdi?i e?itimden,i? yerine yabanc? isim veren esnaftan,televizyonda yay?nlanan program?n ismini Türkçeye tercüme etmeyen çal??anlara kadar herkes az veya çok sorumlu.’’

‘’Sizce böyle devam ederse gelecekte toplumumuzun durumu nas?l olabilir?’’

‘’Size s?n?f arkada??mdan örnek vereyim. O tam bir Avrupa hayran?.12 ya??ndan beri internet sayesinde Avrupal? arkada?lar edinmi? ve onlarla y?llard?r konu?uyor.Bize s?n?fta Avrupa’y? öyle güzel anlat?yor ki içinizden oraya gitmek geliyor.Fakat i?in kötüsü ?u: Bu arkada??m art?k  Türkçe- ?ngilizce kar???k bir dil konu?uyor.Tam olarak Türkçe de?il ayn? zamanda ?ngilizce de denemez.Ortada bir yerde kalm?? durumda.?ki kültürün aras?nda kalm?? ve kafas? kar???k durumda.Tuttu?u tak?mdan,giydi?i ayakkab?ya kadar her?ey Avrupal? ama kimli?ine bakt???n?zda Türk vatanda??.Bizi kendisi gibi görmedi?i için bizimle ili?kileri biraz zay?f.Onun hayal dünyas? Avrupa.Arkada? çevresi Avrupa’da.Tüm gençlerin böyle oldu?unu bir dü?ünsenize.??te o dü?ündü?ünüz durum gelecekte toplumumuzun durumu olabilir.’’

Tansu ile yapt???m?z bu konu?ma için te?ekkür edip yeni yüzler ve yeni dü?ünceler aramaya ba?l?yoruz…

Merak ettik de, zaman?nda görmü? geçirmi?,bugün önemli hayat tecrübeleri olan orta ya?l? insanlar bu konuda acaba ne dü?ünüyorlar? Bugün günlerden Per?embe.Yani en uygun yer Mu?la’n?n Per?embe pazar?.Yeni rotam?z? belirledikten sonra sorular?m?za alaca??m?z ilginç cevaplar?n verece?i heyecanla ko?ar ad?m yola ç?k?yoruz.Merakla kar???k heyecan?m?z bizi Fatma teyzemizle tan??t?r?yor..

Kendisi 21 y?l önce köyünden Mu?la’ya gelmi? ve Mu?la’ya ta??nm??. Sebebini sordu?umuzda hepimizin çok iyi bildi?i bir sebep olan ekonomik nedenleri gösterdi.21 y?ld?r bak?c? olarak çal???yormu?. Bugüne kadar her türden insan tan?d???n? aktard? bize…Biz ise ilk sorumuzu do?ru ki?iye yöneltti?imizin verdi?i mutlulukla ‘’?ehir hayat?ndaki kom?uluk ili?kilerinin zay?flamas?nda,milli kimli?imizi kaybedip kültürümüzün yozla?mas?n?n etkisi var m?d?r?”diye soruyoruz.

‘’Ben yozla?maktan anlamam ama art?k eski kom?uluklar yok.Eskiden böyle miydi hiç? Kom?uluk, o zamanlar bamba?ka bir ?eydi.Televizyon daha yeni yayg?nla??yordu.Televizyon olmayan evlerde muhabbbetler bol olurdu.Bir ak?am bizim ailemiz kom?uya, ertesi ak?am kom?umuz, bizi ziyarete gelirdi.Her ?eyden konu?urduk, hiç susmazd?k.Ne zaman televizyon kap?n?n e?i?inden içeri girdi o eski ziyaretlere gidilmez oldu.Kom?uluk ili?kilerimiz zay?flad? ve bugünkü hale geldi.O zamanlar ben ayda bir kez  yedi?imiz et yeme?ini yapm??ssam bir tabakta kom?uma gönderirdim.Kom?umuzda o yemek gönderdi?im taba?? ertesi gün içinde ba?ka bir yemek ile gönderirdi.?imdi var m? öyle bir ?ey? B?rak bir tabak yeme?i, bir selam vermeyi çok görüyorlar. Bizim aparmanda beni çok az ki?i tan?r, çok az ki?i selam verir…E?er biz bugün sizin belirtti?iniz sebepten dolay? bu haldeysek mutlaka birisi buna son vermeli…’’

Fatma teyzemizin sayesinde eskilere gitti?imiz yolculuk cümlelerinin bizden ‘’Tamam sen hiç merak etme biz bu sorunu halledece?iz, sen de eski günlerdeki gibi kom?ulara sahip olacaks?n.’’ dememizi bekler gibi sonlanmas?yla bitiyor…Ke?ke söyleyebilseydik o cümleyi…Ke?ke o kadar kolay olsayd?…Biz yine ancak te?ekkür edebiliyoruz.

Ak?am oluyor ve güzel Mu?lam?z alacakaranl??a gömülüyor. Biz ise, biten sorular?m?zla birlikte biten heyecan?m?z?n yerini alan ayaklar?m?z?n a?r?s?yla tan??maya ba?l?yoruz.Önünden geçti?imiz dükkanlar?n tabelalar?n ???klar? birer birer yan?yor. “Alin’s Cafe, Gold Computer and Electronics,Ardore…’’Dur bakal?m,Türkiye’de Türkçe bir tabela görebilecek miyiz?… Bunu zaman gösterecek…

Cevapla