Haberler
Buradasınız: Anasayfa » Geçmiş Yıllardan » Röportajlar » 2011 » 2011 – Günümüz İnsanının Tarihe Yaklaşımı

2011 – Günümüz İnsanının Tarihe Yaklaşımı

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

1-Günümüz gençli?inin tarihe bak?? aç?s? hakk?nda bilginiz var m?? Bunu nas?l de?erlendiriyorsunuz?Cevap:Günümüzde internetin getirdi?i kolayl?klar?n yan? s?ra gençli?in sürekli bilgisayar ba??nda oturmas?, internet kafelerde gere?inden fazla zaman geçirmesi ve böylece kitap okuma al??kanl???n?n yitirilmesi ile beraber ara?t?rma ve inceleme ruhunun körelmesi nedeni ile bilgi eksikli?i oldu?u görülmektedir.Geçmi?ini bilmeyen bir toplumum kendi ile bar???k olmas? ve geli?mesi dü?ünülemez.Ancak dedi?imiz gibi gençli?in çe?itli nedenlerle ara?t?rma ve incelemeden uzak olmas? bir çok konuda oldu?u gibi tarihin kan olarak ö?retilmesini de zorla?t?rm??t?r.Gençler çe?itli sebeplerle bir yar??  içerisinde dershanelerde, okullarda …Hep belli bir amaç için ters yöne yönlenmi? gibi görünüyor. 

2-Gençleri tarihe ve müzelere yönlendirmek için neler yap?labilir?Sizin Mu?la’da bu konuda bir çal??man?z oldu mu?Cevap: Müzeler ayn? zamanda e?itim kurumlar?d?r.Gençlere yönelik çe?itli faaliyetlerin müzelerde gerçekle?tirilmesi onlar?n tarihi daha do?ru ö?renmesini sa?layacakt?r.Müzelerde binlerce y?l öncesinde ya?am?? insanlar?n kulland??? araçlar? görüp yerinde bilgi alacakt?r.Örne?in;tarih ile bir tiyatro oyunun müze bünyesinde (Milli E?itim Müdürlükleri il i? birli?i içinde) çal???larak sergilenmesi faydal? olacakt?r.Mu?la müze müdürlü?ü bünyesinde okullardan ö?rencilerin kat?l?m? ile olu?turulan bir amatör tiyatro ekibi çal??t?r?ld? ve bir ekip ‘Hacivat ve Karagöz’ün dile ile kültür ve tabiat varl?klar?m?z’ isimli oyunu sergiledik.?lkö?retim ve lise ö?rencileri için e?lenceli söyle?i programlar? gerçekle?tirilebilir .Konferans ?eklin de?il söyle?i program?nda kültür ve tabiat varl??? ne demektir?Müze nedir??lk müze ne zaman kurulmu?tur?Eski eser kaçakç?l??? ve nedenleri, niçin eski eser kaçakç?l???n?n önlenmesi gerekti?i konular?nda haz?rlanacak CD’ler gösterilerek gençlerin yorumlar? da al?n?labilir.Bu program Mu?la Lise Müdürlü?ü’nde gerçekle?tirildi.Programa kat?lan gençlerin daha sonra yak?nlar?n? müzeye getirdi?i ve ö?rendiklerini anlatt?klar?na ?ahit olduk. 

3-Müzenize ilgi oran? nedir? ?l içinde ve il d???nda ra?bet görüyor musunuz?Cevap: Müzemiz ?ehir merkezinde ve büyük tur otobüslerinin park edebilece?i bir yerde olmad???ndan turlarla ziyaretçiler gelememektedir. Ancak halk?m?z?n ve il d???ndan Mu?la ilini ziyarete gelenlerinin bilinçli oldu?u görülmektedir.Yani müze ve tarih bilinci olu?mu? ki?ilerdir.E?itim ve ö?retim döneminde yo?unluklu olarak ö?renciler ö?retmenleri taraf?ndan grup olarak getirilmektedir. K?? zaman?nda ziyaretçi say?s? oldukça az olup, yaz sezonunda ço?almaktad?r. 

4-Ülkemizden yurt d???na birçok eser kaç?r?ld?, bunlar? geri alma çal??malar? var m??Cevap: Özellikle Osmanl? Devleti’nin y?k?l?? döneminde birçok eserimizin yurt d???na kaç?r?ld??? bilinmektedir. Bunlar? ülkemize geri getirilmesi için gerekli diplomatik görü?meler ba?lat?lm??, bir k?sm?n?n geri getirilmesi sa?lanm??t?r.

5-Mu?la ve civar?n?n Anadolu Medeniyetine büyük katk? yapan bir yer oldu?unu biliyoruz. Persler, Karyal?lar gelip geçmi?, ?yon kentleri hep bu co?rafyada kurulmu?tur .Büyük ?skender bile ordusunu bu güzergahtan geçirmi?.Bunu nas?l yorumluyorsunuz?Cevap: Günümüzde oldu?u gibi tarih boyunca sava?larla fethedilen ülkeler uç nedeniyle kültür etkile?imleri olmu?tur. Ülkemiz do?al kaynaklar?n?n yo?unlu?u nedeniyle tarih boyunca di?er ülkelerin her zaman ilgi oda?? olmu?tur.

6-Mu?la ve yöresine ait tarihi bir anekdot biliyor musunuz, bizimle payla??r m?s?n?z?Cevap: ?limiz Yata?an ilçesinde bulunan Strotonikeia Antik Kenti’nin kurulu?u ?öyle anlat?l?r;

Suriye kral? Seleykos ,Strotonikeia adl? bir kad?nla evlenir.Seleykos’un Antiokhas isimli bir o?lu vard?r.Antiokhas üvey annesine a??k olur ve yemekten içmekten kesilir.Durum anla??l?nca Seleykos  Strotonikeia’yi o?lu  Antiokhas’a  verir.Antiokhas’la  Stetonike ülkelerinden ayr?l?r ve buralara kadar gelirler.Antiokhas önce üvey annesi sonra kar?s? olan Stetonike ad?na bu kenti M.Ö. 3. Yüzy?lda kurar.

1-Günümüz gençli?inin tarihe bak?? aç?s? hakk?nda bilginiz var m?Bunu nas?l de?erlendiriyorsunuz?

Cevap: Tarihin ya?an?p bitmi? bir geçmi? zaman ?eklinde görüldü?ü bir gerçek.Gençlerin bir durumu daha ciddi bir ?ekilde ele al?p bilinçlenmesi gerek.Atatürk’ün ‘Tarihini bilmeyen esir olmaya mahkumdur.’ Sözünü hat?rlarsak anlatmak istedi?imiz husus ortaya ç?k?yor.

2-Sizce gençleri tarihe ve müzelere yönlendirmek için neler yap?labilir?

Cevap: Öncelikle tarihi bir ders olarak alg?laman?n ötesinde gençlere kendi atalar?n? merak ettirmek gerek.?çinde ya?ad?klar? co?rafyan?n hangi dönemlerden geçti?ini aktarabilirsek e?itimi de sa?lam?? oluruz.

3-Özellikle de Osmanl?’n?n son dönemlerinde pek çok tarihi eserin yurtd???na kaç?r?ld???n? biliyoruz.Bu konuda ki dü?ünceleriniz neler?

Cevap: ?imdilerde her konu daha s?k? bir ?ekilde denetlense de geçmi? de bunlar?n oldu?u bir gerçek.Milli bir bilinç ile hareket edilerek bu eserlerin bizim tarihimiz oldu?u unutulmamal?d?r.

4-Bir Türk vatanda?? olarak tarihimize olan bu ilgisizli?i neye ba?l?yorsunuz?

Cevap: Bilmedi?imiz bir ?eye ilgi duyamayaca??m?z? dü?ünürsek e?itimsizlik en büyük engel olarak ç?k?yor kar??m?za.?lk olarak milli bilinci ayakta tutmam?z gerek.Eserlerimizden müzelerimize kadar tüm ilgi bu ?ekilde sa?lanabilir.

5-Mu?la ve civar?n?n Anadolu medeniyetine büyük katk? yapan bir yer oldu?unu biliyoruz.Persler,Karyal?lar gelip geçmi?,?yon kentleri hep bu co?rafya da kurulmu?.Büyük ?skender bile ordusunu bu güzergahtan geçirmi?.Bunu nas?l yorumluyorsunuz?

Cevap:Anadolu birçok medeniyete ev sahipli?i yapm??t?r ayr?ca jeopolitik konumundan dolay? stratejik bir noktadad?r.Bat? ve Do?u kültürünün kayna?t??? Hellenistik dönemin en önemli co?rafyas?d?r.Bu özelliklere sahip bir co?rafyan?n bu kadar çok medeniyete ev sahipli?i yapmamas?na ?a?mamak gerek bence.

6-Mu?la ve yöresine tarihi bir anektod biliyor musunuz, bizimle payla??r m?s?n?z?

Cevap: Yata?an ilçesinde bulunan Strotonikeio Antik kenti ve ona ba?l? köylerden(kome: köy) insanlar?n bir araya gelerek Stronikeio Antik kentinden Logina’daki Hekate kutsal alan?na ilahiler e?li?inde gitmeleri önemli bir anektoddur .Strotonikeio Antik kenti ile Logina kutsal alan?n? birbirine ba?layan kutsal yolun varl??? antik kaynaklardan ve yaz?lardan bilinmektedir.Burada tanr?ca Hekate Tap?na??na sunular (hediye) sunmu?lard?r.

 

1-Günümüz gençli?inin tarihe bak?? aç?s? hakk?nda bilginiz var m?? Bunu nas?l de?erlendiriyorsunuz?Cevap:Günümüz gençli?inin tarihe bak?? aç?s? bile oldu?unu dü?ünmüyorum. Hatta geçmi?i de?il, bugün bile ne oldu?u hakk?nda bir ço?unun bilgileri yok. Do?rusunu söylemek gerekirse onlardan önceki nesillerin de bu durumlar?n parlak oldu?u söylenemez.

2-Sizce gençleri tarihe ve müzelere yönlendirmek için neler yap?labilir?Cevap: Gençleri müzelere yönlendirmek için yap?labilecek en do?ru ?ey görsel olarak yap?lmal?d?r. Dünya internet ça??nda ve gençlerin ilgisini çekebilecek en uygun yol, interneti kullanmak. Ayr?ca Müzekart vb. ?eylerin tan?t?m?n? yapabilmek.Televizyon, di?er görsel araçlar ve gezilerle bu yönlendirmeler yap?l?r.

3-Özellikle de Osmanl?n?n son dönemlerinde pek çok tarihi eserin yurt d???na kaç?r?ld???n? biliyoruz.Bu konudaki dü?ünceleriniz neler?Cevap: Osmanl? ?mparatorlu?u gerileme ve da??lma dönemlerinde birçok ?eyini kaybetti ki tarihi eserlerini kaybetmesine ?a?mamak laz?m.Bunu Türkiye Cumhuriyeti döneminde de gördük ve umar?m Osmanl? dönemine benzemez.Tarih bizim ama eserlerin yurtd???nda olmas? komik bir durum asl?nda.Kendi tarihine sahip dahi ç?kamayan bir milletin gelece?ini kurmas? çok zordur.

4-Bir Türk vatanda?? olarak tarihimize olan bu ilgisizli?i neye ba?l?yorsunuz?Cevap: E?itimsizlik , bilgisizlik , ekonomik ve sosyal ?artlar.Ama en önemlisi bence ilgisizliktir.Tarih insanlar?n ilgisini kolay çekemeyen s?k?c? bir bilim dal? görünür hep. Derslerde veya kitaplarda anlat?lan basma kal?ptan ç?kmas? gerekiyor ilgi çekebilmesi için.

5-Mu?la ve civar?n?n Anadolu medeniyetine büyük katk? yapan bir yer oldu?unu biliyoruz.Persler , Karyal?lar gelip geçmi?, ?yon kentleri hep bu co?rafyada kurulmu?.Büyük ?skender bile ordusunu bu güzergahtan geçirmi?.Bunu nas?l yorumluyorsunuz?Cevap: Anadolu , Do?u ile Bat? aras?nda bir köprü görevi görüyor. Do?u ve Bat? aras?nda yap?lan sava?lar, kültür etkile?imleri hep buralarda olmu?tur. Mu?la’da Anadolu’nun bir parças? oldu?u için birçok millete ve devlete ev sahipli?i yapmas? do?ald?r.

6-Mu?la ve yöresine ait tarihi bir anektod biliyor musunuz, bizimle payla??r m?s?n?z? Cevap: Maalesef böyle payla?abilece?im bir anektod bilmiyorum.

Cevapla