Haberler
Buradasınız: Anasayfa » Geçmiş Yıllardan » Röportajlar » 2011 » 2011 – İdeal Şehir Planlaması Nasıl Olmalı

2011 – İdeal Şehir Planlaması Nasıl Olmalı

ideal_ehir_planlamas

Her  gün önünden geçti?imiz binalara , üzerinde yürüdü?ümüz yollara , manzaras?na doyamad???m?z sahilimize hiç bu kadar dikkatli bakmam??t?k. Konumuz ?ehir planlamac?l??? olunca ald?k elimize kameram?z? dü?tük Zeliha ile yollara .  Neler mi gördük ? Cennetten bir kö?e Fethiye’mizin ?ehircilik anlam?nda aksayan pek çok yönünü gördük ve kafam?zda olu?an sorulara cevap bulmak amac?yla ?ehir  planlamas?yla ilgili ara?t?rmalar yapt?k ama buldu?umuz bilgiler bize yeterli gelmedi.Biz de ?ehir planlamas?nda  ve Fethiye’nin genel durumu hakk?nda görü?lerini almak için bir mimarla görü?meye karar verdik. Böylece yolumuz y?llard?r Fethiye’de ya?ayan Mimar Tuncer Külen ile kesi?ti.

Samimi bir sohbet havas?nda kendisine sorular?m?z? yönelttik . ?ehir planlamac?l??? nedir ? Bu konuda hem ülkemizin hem de Fethiye’nin genel durumu  ile ilgili özele?tirilerde bulunduk. Farkl? pencerelerden etraf?m?za bakmaya çal??t?k. Kendisi mimar gözüyle sorular?m?za cevap verirken bizler de sorunlara farkl? bak?? aç?lar?yla bakmay? ö?rendik.

SORU : Ho?geldiniz bize biraz kendinizi tan?t?r m?s?n?z ?

Tuncer Külen , 1948 Bak?rköy ?stanbul do?umluyum . 30 sene önce mimarl?k okulundan mezun oldum

Soru : Mimar olmaya ne zaman karar verdiniz ?

El sanatlar?na merak?m vard?.Maçka Sanat Enstitüsü’nün Sanayi ve Teyzini Boya Bölümünü bitirdim Sonras?nda mimar olmaya karar verdim.

Soru : Sizce bir mimarda olmas? gereken özellikler nelerdir ?

?yi , görgülü , kültürlü olmal? , temeli iyi bir aileden gelmeli.

Soru : Nas?l ki sanatç?lar ile eserleri aras?nda ilgi kurulabiliyorsa mimarlar ile eserleri aras?nda da bir ili?ki kurabilir miyiz ? Yani binalar mimarlar?ndan izler ta??r m? ?

Mimar bina yaparken bir eser meydana getirir, bir heykel ortaya koyar içinde de insanlar ya?ar, insanlar taraf?ndan be?eniliyorsa bu bir mimari eserdir. Sadece estetik önemli de?ildir. Hem estetik olmal? hem de fonksiyonel olmal?d?r.

Soru : ?ehirlerimizdeki sevimsiz beton y???nlar?na bakarsak bu durumun faturas?n? tamamen mimarlar?m?za ç?karmak do?ru olur mu ?

Mimar da halk?n aras?ndan ç?km??t?r. E?er mimarlardan kaynakl? bir hata varsa bunda halk?n da pay? vard?r.  Demek ki kesilecek bir fatura varsa buna halk da ortakt?r.

 

 

 

Soru : ?ehirlerde binalar?n mimarisinin önemi nelerdir ?

?ehircilik böyle ba?lar. Liman ?ehri olabilir, modern ?ehir olabilir, insanlar?n bütün fonksiyonlar?n? en iyi ?ekilde yapabilmesine ?ehircilik denir. Bu gözle bak?ld???nda Fethiye’de pek çok eksiklik vard?r. Yollar?, otopark düzenlemeleri gibi do?rudan ?ehir hayat?n? etkileyen unsurlar?n önceden dü?ünülüp planlanmas? gerekir. Çünkü ?ehir planlamas? bunu gerektirir. Plan ne demektir? Yapmay? tasarlad???m?z i?leri önceden programlamakt?r. ??te bu önceden sözcü?ü burada çok önemlidir. E?er planlar? önce de?il sonra yap?yorsak buna ?ehir planlamas? diyemeyiz.

Soru : Mimarlar odas?n?n ?ehir planlamac?l??? ile ilgili çal??malar? var m?d?r ?

Elbette çal??malar? vard?r ancak istenilen düzeyde oldu?unu söyleyemeyiz.

Soru : Merkezdeki tüm okullar?n ayn? noktada olmas? sizce do?ru mu ?

Fonksiyon olarak do?rudur. Ancak bunlar?n merkezde toplanmaktan ziyade ?ehir hayat?n? etkilemeyecek uygun bir yerde  bir arada olmalar? , hem ta??mac?l?k aç?s?ndan  hem de trafi?in olumsuz etkilenmemesi aç?s?ndan uygundur.

Soru : Sizce çevre düzenlemeleri nas?l yap?lmal?d?r ?

Çevre düzenlemeleri ?ehircilik kürsüsünden  mezun olmu? ve bu i? için tayin edilmi? ki?iler taraf?ndan yap?l?r. Bugün bu i?te uzmanlar?m?z olmas?na ra?men bakt???m?zda tüm ?ehirlerimizde çarp?k yap?la?ma hakimdir.  Oysa çok eski bir yerle?im olan hemen yak?n?m?zda yer alan Kayaköy’üne bakt???m?zda orada bile insanlar?n tepelere yerle?ip düz sahalar? tar?ma ay?r?p, geçimlerini bu ?ekilde sa?lad?klar?n? yani bir nevi ?ehir planlamas? yapt?klar?n? görüyoruz.

Soru : Yollar?n dar olmas? sorun yaratmaya ba?lad? bunun  için önlem al?nabilir miydi ?

Bir yolun ne ölçüde yap?laca?? orada ya?ayan nüfusa ve tahmini nüfus art???na göre önceden hesaplan?p planlan?r. E?er var olan alanlar yeterli gelmiyorsa yeni bir uydu kent kurulmal?d?r. Fethiye’de de bunlara dikkat edilerek çal??malar yap?l?rsa sorun ç?kmaz.

Soru : ?ehir planlamac?l??? önemli ama caddelerimiz sokaklar?m?z giderek beton y???n? olma yolunda bunu en aza nas?l indirebiliriz ?

En aza indirmemiz için insanlar?m?z?n e?itim düzeylerinin yükselmesi gerekir. Bu hep birlikte alaca??m?z bir karard?r. Bir iki ki?inin uygulamas?yla olmaz.

Soru : Gezip gördü?ünüz yerler içinde mimari yap?s? ve ?ehir planlamac?l???yla örnek gösterebilece?iniz be?endi?iniz ülkeler , ?ehirler var m? ?

Var tabii olmaz m? ? Avusturya, ?talya , ?sviçre , ?ngiltere ; Türkiye’de ise Eski?ehir

 

Soru : Estetik yoksunu tehlikeler yaratan güne? enerjileri ve çanak antenler hakk?nda ne dü?ünüyorsunuz ?

Estetik aç?dan hiç güzel bir görüntü olu?turmuyorlar. Güne? Enerjisi sistemlerinin depolar?  binalarda çat?lar?n aras?na yerle?tirilebilir.

Hemen kendi evindeki güne? enerjisi sisteminin nas?l oldu?unu çekinerek soruyoruz, bize gülümseyerek cevap veriyor. Kendi evinde t?pk? bize önerdi?i gibi çat? aras?ndaym??.

Soru : Köylerimiz , kasabalar?m?z ?ehirle?irken neden çirkinle?iyorlar ? ?ehirle?mek demek çirkinle?mek demek mi ? Bizde neden böyle alg?lan?yor ?

Her alanda oldu?u gibi bu sorunun da kökeninde kültür eksikli?i yat?yor .  Bu i?ler için organize olmak gerekiyor. Özellikle Turistik bölgelerin belediye ba?kanlar?n?n ya ?ehircilik mezunu ya da mimarl?k mezunu olmalar? bu anlamda çok faydal? olabilir.

Soru: Sizce toplumumuz çevreye duyarl? m? ?

Tabii bu duyarl?l?k da e?itimle sa?lan?r. Kültür seviyesi ne kadar yükselirse toplumun çevreye olan duyarl?l??? da o oranda artar.

Soru: Bölgemiz deprem riski olan bir bölge Dolgu Sahas?n?n da yerle?im yeri olarak fazlaca kullan?lmas?n? do?ru buluyor musunuz ?

Binalar yeterince depreme dayan?kl? yap?l?rsa risk bir derce azalt?labilir ancak yine zemini sa?lam yerlere yerle?mek daha do?rudur.

Soru : Okullarda ?ehir planlamac?l??? ile ilgili ?ehirlerde ya?am kurallar?n? da aktaran bir ders olsa nas?l olur ?

Tabii çok iyi olur. ?ehirde ya?am kültürü küçük ya?ta çocuklara a??lanmal?d?r.

Soru: Kendimize has mimari yap?lar?m?za neden sahip ç?kam?yoruz ?

?nsanlar kültüre ve bilince sahip olmazsa ellerindeki de?erlerin fark?na varamazlar. Do?al olarak da fark?na varamad?klar? ?eyleri koruyamazlar. Böylece tarihi binalar?m?z da yok olmaya mahkûm olur. Bu i?in bir de maddi boyutu var. ?nsanlar?n tarihi yap?lara sahip ç?kabilmeleri için yeterli ekonomik güçlerinin olmas? gerekir. ?nsanlar önce temel ihtiyaçlar?n? kar??lar mesela masan?n üzerinde bir elma var ve sizin karn?n?z çok aç ne yapars?n?z? Tabii ki de elmay? incelemeden yersiniz. Ancak toksan?z elman?n ?ekilsel özelliklerini uzun uzun incelersiniz. Yani bu yap?lara sadece halk?n sahip ç?kmas? mümkün de?il bu yüzden belediyelerin, devletin  , özel sektörün hep birlikte bu i?e sahip ç?kmalar? gerekir.

 

 

 

Soru : ?ehir planlamalar? yap?l?rken neler göz önünde bulundurulmal?d?r ?

Planlama yap?l?rken o bölgenin fonksiyonlar? göz önünde bulundurulmal?d?r. Oradaki kaynaklardan en iyi ne ?ekilde faydalan?laca?? dü?ünülmelidir. Buna göre planlamalar yap?lmal?d?r. Planlar olu?turulurken farkl? sistemler kullan?l?r. Mesela eski ?ehirler korunma amaçl? olarak surlarla çevriliyordu. Mezarl?klar? ise surlar?n d???nda b?rak?rlard?. Neden ? Mezarl?klar?n korunmaya ihtiyac? yoktur da ondan. Bunlar ayr?nt? gibi görünürler ancak hepsi ?ehir planlamac?l???n unsurlar?d?r.

Soru : Tarihi ve önemli mimari yap?lar ülkemizde bol miktarda var bunlar? gelecek ku?aklara en iyi ?ekilde aktarabilmek için neler yapabiliriz ?

Toplum bilinçlendirilmeli , bu eserlerin önemini kavramal?d?r ki sahip ç?kabilsin.

 

 

Soru : Planlamalar yap?l?rken do?al kaynaklara zarar verilmesini nas?l kar??l?yorsunuz?

Do?ru bulmuyorum . Do?al kaynaklar?n hesaps?zca kullan?lmas? son derece tehlikelidir. ?ehirle?irken a?açlar?n hesaps?zca kesilmesi, su kaynaklar?n?n kirletilmesi, burada da oldu?u gibi denizlerin doldurulmas? tabiat?n dengesini alt üst edebilir . Tüm bunlara dikkat edilmesi gerekir.

Laf? biraz da biz gençlerle ilgili sorunlara getirmek istiyoruz. Sorular?m?z? bu do?rultuda yöneltmeyi uygun buluyoruz.

Soru : Sizce sportif alanlar nas?l düzenlenmelidir ? Fethiyeli gençler olarak acil spor salonuna ihtiyac?m?z var sizce nereye yap?lmas? uygun olur ?

Sportif alanlar?n yap?ld??? yerlere dikkat etmek gerekir. Mahalle aralar?nda sportif alanlar yap?lmaz. Oksijenin veya iyotun bol oldu?u yerler tercih edilmeli ayr?ca bu alanlar?n sa?l?k kurulu?lar?na yak?n olmalar?na da dikkat edilmelidir. ?ehir merkezlerinin d???nda ancak ula??m sorunu olmayan yerler uygundur.

EMEL :Örne?in bir basket sahas? yap?yorlar , orada top oynay?nca terleyen gençlere du? yerleri , üstlerini de?i?tirecek kabinler , birbirlerini izleyecek banklar , ihtiyaçlar?n? giderecek büfeler yap?lm?yor . Biz bu durumdan rahats?z?z . Bunlar düzeltilemez mi ?

Tabii ki düzelir. Bak?yorsunuz antik yerle?imlerde  spor alanlar?n?n yan?nda mutlaka hamamlar , al??veri? yerleri vard?r. O zamanlarda bunlar dü?ünülüp planland???na göre bugün de bu sorunlar kolayl?kla çözülebilir.

ZEL?HA :O zaman bu alanlar? planlayan ki?ileri biz bu sahalarda spor yapmaya davet ediyoruz. Kendileri tecrübe ederek  eksiklikleri daha kolay fark ederler de?il mi ?

Soru  : Etrafta bol miktarda çocuk parklar? var . Biz de çocuklu?umuzu bu parklarda geçirdik ; ancak gençlik ça??na geldi?imizde bizim arkada?lar?m?zla toplan?p , e?lenece?imiz , spor yapaca??m?z gençlik parklar? yap?lamaz m? ?

Çok do?ru söylüyorsunuz . Böyle gençlik parklar? okullar?n yak?nlar?na ihtiyaçlara cevap verecek ?ekilde yap?labilir.

Soru : Fethiye  kültür-sanat etkinlikleri bak?m?nda oldukça renkli bir ilçe özellikle yaz mevsimi oldukça uzun sürüyor bu durumda pek çok etkinlik rahatl?kla d??ar?da yap?labiliyor ; ancak  eski yerle?imlerde oldu?u gibi aç?k hava tiyatrolar?m?z yok. Antik tiyatrolar?m?z da bak?ma muhtaç. Bu konuda ne söyleyebilirsiniz?

Do?ru söylüyorsunuz, yeni aç?k hava tiyatrolar? yap?lm?yor . Eskileri de düzenlenmiyor. Elimizdeki antik tiyatrolar restore edilerek kullan?labilir. Tabii düzenlemeleri yaparken de orjinalini korumak gerekir. Turizm aç?s?ndan da dü?ünürsek turistler var olan do?al güzelliklere ilgi duyar. Yani orijinal olanlara.

Soru : Mimarinin turizme katk?s? nas?l olur ?

Mimarinin her alana katk?s? olur ? Her i?in ba?? planlamaktan geçer. Fethiye ?ehirle?meye ba?larken de ayn? ?ey söz konusudur. Önemli olan bölgenin kendine has mimari dokusunu bozmadan geli?ebilmek. ?ehre bak?ld???nda eski yap?lar ile yeni yap?lar? uyum içinde sunabilmek. Mimari de ortak estetik unsurlar? uygulayabilmek. Böyle bir tatil beldesi tüm dünyan?n ilgi oda?? haline gelebilir.

Konu?acak o kadar çok ?ey vard? ki zaman?n nas?l geçti?ini anlayamad?k. Bu ho? sohbetimizi art?k bitirmek zorunday?z . Ancak  Tuncer Bey’in ?ehir planlamac?l???yla ilgili son sözlerini de almadan sohbetimizi tamamlamak istemiyoruz.

Soru : Sizce ülkemiz ve bölgemiz ad?na ?ehir planlamas? bak?m?ndan kusursuzlu?a nas?l ula?abiliriz ?

Her i?in ba?? e?itim oldu?una göre e?itimli dolay?s?yla bilinçli insanlar ile bu hedefimize ula?abiliriz. Mesela Almanya’da okul y?llar?nda çocuklara ?ehircilik nedir? Bir ?ehir nas?l planlan?r ? Toplu ya?am kurallar? nelerdir ? ö?retilmekte. Her vatanda? bu konularda bilinçlendirilerek yeti?tirildi?inden herkes ya?ad??? ?ehrine sahip ç?kmaktad?r. ?nsanlarda bir çevre bilinci , ?ehir kültürü olu?turulmaktad?r. Bizde de acilen bu bilinç insanlarda olu?turulmal?d?r.

K?sa bir süre de olsa ?ehir planlamac?l???yla ilgili bilgilendik. Bizi k?rmay?p sorular?m?z? cevap vererek bizleri ayd?nlatt???n?z için size çok te?ekkür ediyoruz.

Vedala?man?n ard?ndan ba? ba?a kald???m?zda konu?tu?umuz tüm sorunlar?n bir gün ortadan kalkt???n? dü?ünerek güzel hayallere dald?k.  Umar?z bu dü?üncelerimiz hayal olmaktan ç?kar. Tabii ummak yetmez bunun için hep birlikte çaba sarfetmeliyiz.

Cevapla