Haberler
Buradasınız: Anasayfa » Geçmiş Yıllardan » Röportajlar » 2011 » 2011 – Kadına Şiddet

2011 – Kadına Şiddet

kadnaiddet

??DDET NED?R?

?iddet farkl? biçimlerde olabilir:

?Ba??rmak ? Tükürmek ? Hakaret etmek ? Ev içine kilitlemek ?Dövmek ? Hor görmek ?Tehdit etmek ?Korkutmak

Pek çok çocuk da evde böyle bir ?iddete maruz kalmaktad?r. Böyle bir ?ey ya?and???nda yaln?z kalmaman önemlidir.

Nereden Yard?m alabiliriz?

E?er yard?ma ihtiyac?m?z varsa, Fethiye Kad?n Meclisi’ne ba?vurabiliriz.  

KADIN SI?INMA EV?:

Kad?n s???nma evleri e?leri veya arkada?lar? taraf?ndan ?iddete u?rayan veya hakaret edilen kad?nlara çocuklar?yla birlikte bar?nma imkân? sa?lamaktad?r.

Kad?nlar kad?n s???nma evinde çocuklar?yla birlikte yeni bir ev bulana kadar güvenle kalabilirler. Kad?n s???nma evinde kad?na çocuklar?yla birlikte kalabilecekleri özel bir oda verilir. Kad?n s???nma evinde mutfaklar, banyolar , oyun odalar?, oturma odalar? ve bahçede çocuk park? bulunmaktad?r. Okula giden çocuklar gerekti?inde kad?n s???nma evine yak?n bir okula da gidebilirler. Kad?n s???nma evlerinde çocuklar için çok iyi olanaklar vard?r. ? Küçük çocuklar için oyun gruplar? ? Okula giden çocuklar ve gençler için bo? zaman gruplar? ? Çocuklar için bireysel dan??manl?k? Ev ödevlerinde yard?m. ?ayet bir kad?n çocuklar?yla birlikte Kad?n S???nma Evi’ne gelmek istiyorsa, telefon etmesi yeterlidir. Sonra burada çal??an yetkili ne yapaca??n? anlat?r.

KADINA ??DDETLE ?LG?L? YASADA NELER VAR:

?ayet e?iniz ya da arkada??n?z izlere ?iddet uyguluyorsa, polisi ça??rabilirsiniz. Polis, size ?iddet uygulayan ki?inin 10 gün boyunca evden uzak kalmas?n? sa?layabilir. Bu durumda anahtar? vermek ve evi terk etmek zorundad?r. Bu zaman süresince eve geri gelmesi yasakt?r. Polis taraf?ndan bu kontrol edilir. ?iddete maruz kalan kad?nlar çocuklar?yla birlikte yaln?z ya?ama imkân?na sahiptir. Bunun için kad?n?n 10 gün içerisinde mahkemeye dilekçe vermesi gerekir. Mahkeme sonraki 10 gün içerisinde bu konuda bir karar verir. Bu süre içerisinde  de size ?iddet uygulayan ki?i evinize giremez. ?iddete maruz kalan kad?nlar ‘’Fethiye Kad?n Meclisi’ne’’ ba?vurabilir Size bu konuda yard?mc? olacakt?r.

 

KADINLARIMIZ:

Gece ayd?nl?k ve s?cak 

Ve ka?n?larda tahta yataklar?nda  

Koyu mavi humbaralar ç?r?lç?plakt?, ve kad?nlar 

Birbirlerinden gizleyerek bak?yorlard? ay?n alt?nda  

Geçmi? kafilelerden kalan öküz ve tekerlek ölülerine  

Ve kad?nlar bizim kad?nlar?m?z; korkunç ve mübarek elleri  

?nce, küçük çeneleri, kocaman gözleriyle anam?z, 

Yârimiz ve sanki hiç ya?anmam?? gibi ölen 

Ve sofram?zda ki yeri öküzümüzden sonra gelen  

Ve da?lara kaç?r?p u?runda hapis yatt???m?z ve ekinde  

Tütünde, odandaki ve pazardaki ve karabasana ko?ulan ve a??llarda  

I??lt?s?nda yere sapl? b?çaklar?n oynak, a??r kalçalar? ve zilleriyle  

Bizim olan kad?nlar bizim kad?nlar?m?z ?imdi ay?n alt?nda  

Ka?n?lar?n ve hartuçlar?n pe?inde harman yerine kehribar ba?akl? sap çeker gibi  

Ayn? yürek ferahl???, ayn? yorgun al??kanl?k içindeydiler.  

Ve on be?lik ?arapnelin çeli?inde ince boylu çocuklar oynuyordu. 

Ve ay?n alt?nda ka?n?lar Yürüyordu Ak?ehir üstünde Afyon’a do?ru… 

 

Naz?m Hikmet RAN. 

 

 

Biz öncelikle Kad?n s???nma evine girmek istedik orda ki güvenlik görevlisi müdürün izni olmadan içeri alamayaca??n? söyledi, müdürün huzur evinde görev yapt???n? ve oraya gitmemiz gerekti?ini söyledi. Huzur evine gitti?imizde müdür bize nas?l yard?mc? olabilece?ini sordu bizde kad?n s???nma evine girmek istedi?imizi söyledik ama bize bunun yasal olmad???n? bakanl???n bu konuda çok hassas oldu?unu kendisiyle bilgi almam?z? önerdi:

1)Kad?n s???nma evlerinde kad?nlar nas?l geliyorlar?

? Kurum vas?tas?yla veya kendileri sosyal hizmetler müdürlü?üne gidip konuk evlerin de kalma talebinde buluna biliyorlar.

2)Ne kadar zaman kalabiliyorlar?

?E?er gidecek yerleri yok ise 3-6 ay daha sonra 1 y?l gibi süreler uzat?labiliyor amaç onlar?n kendi kendilerine yeterli olduklar?n? görüp, kendi ayaklar?n?n üzerinde durma a?amas?na geldi?inde kendileri ben art?k gitmek istiyorum diye biliyorlar kurallara uyduklar? sürece, Tekrar ayn? sorunu ya?ay?p geldi?inde tekrar kabul ediyoruz

3)Kad?n s???nma evlerinde sadece ?iddet gören kad?nlar m? kalabiliyorlar yoksa hiçbir maddi               deste?i olmayan kad?nlar da kalabilirler mi?

? Tabi ki kalabilirler, illa ki ?iddete u?ram?? kad?nlar de?il ekonomik özgürlü?ünü eline alamam?? kad?nlarda geliyorlar.

4)Halk yeterince bu konuda bilinçli mi?

? Geçmi? y?llara göre bak?nca daha bilinçli ve gittikçe artt???n? fark ediyoruz.

5)Kad?na ?iddet neden artmaktad?r?

? Ba?ta e?itimsizlik, Kültür düzeyi, Ekonomik yetersizlik, Kad?n?n kendi ekonomik ba??ms?zl???na sahip olmamas? gibi nedenler, Kültür çat??mas?

6)Alo 183 hatt? sizce yeterli mi? Kanunlar? yeterli buluyor usunuz?

?Asl?nda kanunlar var ama uygulama düzeyinde yeterli de?il bu konuda yetersiz oldu?unu dü?ünüyorum. Alo 183 hatt? bize de ba?l? sosyal hizmetler kurumunun kurdu?u bir hat, herhangi bir müracaat oldu?u zaman hemen en yak?n noktaya ba?lay?p en k?sa zamanda ula?mak daha kolay sa?lan?yor 24 saat aç?kt?r.

Adliyeye Savc? Bey ile görü?meye gitti?imizde önce Sekreteri ile görü?üp izin istedik kendisi bizi çok iyi bir ?ekilde kar??lad? önce bir ?eyler ikram etmek istedi?ini söyledi, vaktimiz k?s?tl? oldu?u için Savc?n?n da vaktini almak istemedik. Yaz? zor olaca??ndan ses kayd? yapmak istedik fakat böyle bir ?eye izninin olmad???n? söyledi vaktimiz az oldu?u için ses kayd? yapmay? kabul etti röportaj?m?z bittikten sonra foto?raf çekinmek istedi?imizi söyledik ama devletin resmi kurumu oldu?u için buna kesinlikle izin veremeyece?ini söyledi.

2) Kad?na ?iddetle ilgili olarak bakanl???m?z?n kurmu? oldu?u alo 183 hatt?n? yeterli buluyor musunuz?

? Bakanl???m?z?n alo 183 hatt? daha çok kad?na ?iddetin de?il de, kad?na ?iddet uyguland???nda daha     çabuk ula?mak, müdahale etmek ve hukuki i?lem uygulamak için bulunmu? çözüm yollar?ndan birisi olabilir ?iddete u?rayan kad?n evden odadan dahi ç?kam?yorsa en yak?n telefondan ula?abilir çok  acil durumlarda ula?mak aç?s?ndan olumlu olabilir bakanl???m?z bu hatt?n gerekli oldu?unu dü?ünerek ve bu hatt?n ba??na bayan psikolog     koyarak ?iddet gören kad?nlar?n sorunlar?n? anlatabilmeleri için olumlu bir çal??ma olabilir.

3) Hiçbir hayat garantisi olmayan ve kendi geçimini de sa?layamayan kad?nlar?n geleceklerini                            garanti alt?na almak için neler yap?lmaktad?r? ? Kad?n s???nma evlerine giden kad?n bir hafta sonra ben evime gitmek istiyorum diyor bunlarla çok kar??la??yoruz biz genelde hayat garantisi olmayan ve kendi geçimini sa?layamayan yani ekonomik özgürlü?üne ula?amayan kad?nlar?, kad?n s???nma evlerine yönlendiriyoruz asl?nda bu ?unu da gösteriyor kad?n erke?e bir ?ey göstermi? oluyor sen bana vurursan ben seninle ya?amak zorunda de?ilim  giderim diyor ve erkek içinde önleyici bir ?ey oluyor.

4) Karakola s???nan kad?nlara hiçbir hukuki i?lem uygulamadan ?iddet uygulayan e?leri ile bar??t?r?l?p evlerine gönderiliyor mu? Niçin? ? Geleneksel olarak al??t???m?z aile kavgalar?na polis bar??t?rarak polis adli vaka olarak görmeyip i?lem yapmadan gönderemez toplum o kadar geli?ti ki bir daha ?iddet gördü?ünde ben bunu polise bildirmi?tim fakat i?lem yapmad?lar der ise o polisin bar? derde girer. Polis ve jandarma asla bu sorumlulu?un alt?na girmek istemez.

5)?iddet nas?l s?n?fland?r?l?r?

??iddetin bir çok s?n?fland?r?lma ?ekli var ama en temelde maddi ve manevi ?iddet diyebiliriz, örne?in koca e?ini dövmedi ama sürekli manevi psikolojik ?iddet uygulayabilir sürekli a?alar buda asl?nda bir ?iddet yoludur hatta bazen daha yaralay?c? bir ?iddettir yasalar aç?s?ndan kad?na ?iddet dedi?imizde aileye veya kad?na uyguland???nda ceza olarak cebir dedi?imiz para cezas? uygulanmaktad?r. Koca, kad?n? döverse o kocaya uzakla?t?rma ceza verilebilir ancak tehdit ederse herhangi bir ceza uygulamak mümkün de?il .

6) ?iddete u?rayan kad?nlara daha kolay ula?abilmek için ne gibi stratejiler uygulan?yor?

? Devletin s???nma evleri gibi birçok sosyal kurum belli bir tak?m ara?t?rmalar yapmal?, kad?nlarla ilgili bakanl???n çal??malar? olabilir,  ama asl?nda ?iddete u?rayan kad?nlara ula?mak gibi bir sorun oldu?unu dü?ünmüyorum çünkü art?k toplumda bilinçlenmeye ba?l?yor kendini ifade edip ?ikâyet edemese de en az?ndan kom?usu, k?z?, akrabalar? gibi ?ah?slar devreye girip bu kad?n dayak yiyor, korkuyor korkusundan hiçbir ?ey yapam?yor devlet olarak  buna müdahale eder misiniz? Diyor. Asl?nda ula?ma aç?s?ndan ?öyle bir sorun var o kad?n ?iddet gördü?ünde gerçekten devlete s???nd???nda devletin onu koruyup bu tür sald?r?lardan uzak tutaca??n? bilmesi gibi bir izlemi devletin yaratmas? gerekir ki devlet güven kazans?n.

7) Savc?l??a bu konuda ba?vuran oldu mu? Oldu ise ne gibi hukuki i?lem uygulad?n?z?

?Tabi ki çok yo?un oluyor, evraklar?n %5’i ile %10’u bu konu ile ilgili oluyor. Bu konuda; hemen vakit kaybetmeden rapora yani hastaneye darp raporu almaya gönderiyoruz, yaralanman?n ciddiyeti nedir diye rapor almak zorunday?z cezai aç?dan do?ru olup olmad???n? doktor raporu ile kabul ediyoruz doktora sevk ettikten sonra ifadelerini al?yoruz ?iddet uygulayan kim ise onu tespit ediyoruz çok a??r bir sald?r? var ise ve bu devam ediyorsa

1- koruma talep ediyorum

2- Ben e?imle ya?amak istemiyorum dedi?i zaman koruma talebini kaymakaml??a iletiyoruz onu kaymakaml?k ve valilik kendisi karar verip cevap veriyor kad?n s???nma evine gitmek istiyorum dedi?i anda da hemen ifade ve rapor i?lemlerini tamamlay?p s???nma evine yerle?tiriyoruz .

9)?iddet uygulayan e?lere ne gibi cezalar uygulanmal?d?r. ?Yeni ceza kanunlar?m?zda e?e kar?? ?iddet ba??rla?t?r?c? neden ayn? nitelikte ki yaralamay? ba?ka birine gerçekle?tirdi?inizde 3 ay ceza veriliyor ise kad?na uyguland???nda 4.5 ay verilebilir aile içi oldu?unda e?i evden uzakla?t?rmak gibi cezalar verilebilir e?er bu cezay? dinlemez ve yakla??r ise mahkemeler ertelenmeden direk ceza evine gönderiliyor.

11) Kad?na ?iddeti önlemek için neler yap?labilir?

? Toplumun yap?s? ve geleneklerle ilgili bir ?ey gözlemledi?im kadar? ile k?rsak kesimde ya?ayan bir aile ?ehir merkezine geldi?inde e?itim ve kültür fark? ortaya ç?k?yor bu konuda ki e?itimin yayg?nla?t?r?lmas? gerekiyor. Erke?e kad?n?n kutsal oldu?u 6-7 ya?lar?ndan itibaren ö?retilmesi gerekiyor ki dokunulmamas? gereken bir varl?k oldu?u anla??ls?n.

12) Kad?n haklar?n? yeterli buluyor musunuz?

? Yasal anlamda yeterli olabilir fakat uygulamada yeterli de?il anayasan?n 10. Ve 13. maddelerini din, dil, cinsiyet ayr?m? yap?lmadan herkes e?it haklara sahiptir ama uygulamada sorunlar ya?ana bilir

Öncelikle avukat?n bürosuna gitti?imizde bize nas?l yard?mc? olabilece?ini sordu. Bizde kad?na ?iddetle ilgili röportaj yar??mam?z?n oldu?u söyledik. Kendisinin de bu konu da bilgili oldu?unu bize yard?mc? olabilece?ini söyledi daha sonra sorular?m?z? sormaya ba?lad?k.

1)Kad?n’a ?iddetle ilgili ne dü?ünüyorsunuz? ? Türkiye de maalesef kad?nlara s?n?f ayr?m? yap?l?yor ama asla böyle bir ?eyi kabul etmiyoruz bu yönde bizim kanunlar?m?zda da iyile?tirmeler var fakat toplumsal olarak e?itim seviyemizi yükselterek bunun önüne geçebiliriz kad?nlarla ilgili s?n?f ayr?m?ndan vazgeçilmeli. 2)Kad?na ?iddetle ilgili kanunlar? yeterli buluyor musunuz? ? Çok yeterli bulmuyorum eskiye göre yenilikler var ama yeterli de?il, son zamanlarda kad?na ?iddetin artt??? ve ölümlerine yol açt???n? hepimiz görüyoruz bunun için savc?l?klara ba?vuruldu?u zaman veya polise ba?vuruldu?u zaman önlemlerin çok daha acil al?nmas? gerekiyor ancak baz? ?eylerin önüne bu ?ekilde geçebiliriz kanunlarda da daha iyi yerlere gelmemiz gerek bence ?uanda yeterli de?il.                                    3)Sizce kad?na ?iddet kaça ayr?l?r? ?Fiziksel ve Ruhsal ?iddet var, fiziksel ?iddet görmeyen fakat ruhsal ?iddet gören bir çok kad?nda var Türkiye de. Toplum bask?s?, aile bask?s?, koca bask?s? kad?nlar çocukluktan itibaren ruhsal bask? alt?ndalar diyebiliriz. Onun önüne de ailelerin özellikle annelerin e?itimli ve bilinçli olmas?yla önüne geçilece?ini dü?ünüyorum. 4) ?iddete u?rayan kad?nlara daha kolay ula?abilmek için ne gibi çal??malar yap?l?yor? Takip ediyor musunuz? ? Takip ediyorum daha önce de Belediyemizin Meclisinde görev ald?m, orda kad?nlar?n s???nma evleri var. Yine Belediyenin bir hatt? var sadece ?iddet gören kad?nlar?n de?il ba?ka problemleri olan kad?nlar?nda ula?acaklar? hatlar var ayr?ca gönüllü kad?n dernekleri var ama bunlar yeteri de?il önce kad?n?n kendisinin bir ?eyleri istemesi gerek ancak bu ?ekilde önüne geçilebilir. 5) Sizde bir bayan olarak kad?na ?iddet hakk?nda ne dü?ünüyorsunuz?                                                              K?n?yorum hiç olmamas? gereken bir ?ey maalesef kad?n bu ?iddeti gördü?ü için bu kadar üzerinde durabiliyoruz bu konunun, ?iddetin her türlüsü do?ru de?il.                                                                                              6) Bir avukat olarak bu konuda davan?z oldu mu, oldu ise ne ile sonuçland??                                                      Oluyor, bo?anma davalar? oluyor, kar? koca aras?ndaki kavgalar oluyor, aile içindeki ?iddetle ilgili sorunlar olmadan al?nabilinecek baz? önlemler var mesela; aile içi ?iddetten korunmayla ilgili bir yasa var bu yasada kad?n veya erkek fark etmeden psikolojik ?iddette kabul görmeye ba?lad?. Fiziksel ?iddet gören kad?n polise veya aile mahkemesine ba?vurdu?u zaman koruma                                                                                                   Önlemi al?n?yor kad?nla ilgili.                                                                                                                                                  7) ?iddet uygulayan e?lere ne gibi cezalar uygulanabilir?                                                                                               Bence cezalar var ama cayd?r?c? de?il zaten polis de bu aile kavgas?d?r diyip kar??mak istemiyor veya kad?n?n ekonomik özgürlü?ü olmad??? zaman ?iddet uygulayan koca ile bar??mak zorunda kal?yor onun yerine mesela her ?iddet gören kad?n ?ikayetten vazgeçti?i zaman dava dü?memeli de kad?n evlili?ini devam ettirmek istiyorsa kocaya bence denetimli olarak belirli ?eyler verilmeli o ?ekilde biraz daha cayd?r?c? olabilir para ve hapis cezas? var ama bence yeterli de?il.                                                                               8) Sizce kad?na ?iddetin nedenleri ara?t?r?l?p çözüm aran?yor mu?                                                                                                 Bence aranm?yor nedeni ise toplumsal nedendir. Aile k?z çocu?unu ve erkek çocu?unu yeti?tirirken k?z? ve erke?i çok farkl? egolar ile yeti?tiriyorlar erke?in çok farkl? bir egosunun olmas?na neden oluyorlar, k?z çocuklar? do?duklar? andan itibaren erkekten sonra gelmeyi bir nevi kabul ediyorlar, erkek de tam tersi herkese ?iddet uygulayabilece?ini dü?ünerek ?iddet uyguluyorlar.

Sonuç: Avukat,savc?,polis,kad?n s???nma evi müdürü ile yapt???m?z röportajlardan ç?kard???m?z sonuç. Halk kad?na ?iddet konusunda yeteri ?ekilde bilinçli ve bilgi sahibi olmad???n? görüyoruz. Halk? bu konuda bilinçlendirmek için daha çok çal??malar,seminerle düzenlenmeli ve desteklenmelidir.

? Karakola gitti?imizde bir kad?n gelip e?inin ?iddet uygulad???n?, ?ikâyetçi olmak istedi?ini söyledi. Polisler gerekli formu ve i?lemleri uygulad?lar. Polisler resmi kurum oldu?u için foto?raf çekinmemize izin vermedikleri için bizde önünde çekinmek zorunda kald?k.

? Adliyeye savc? ile görü?meye gitti?imizde savc? da resmi kurum oldu?u için foto?raf çektirmedi bizde önünde foto?raf çekindik.

Cevapla