Haberler
Buradasınız: Anasayfa » Geçmiş Yıllardan » Röportajlar » 2011 » 2011 – Kadınlara Uygulanan Şiddet

2011 – Kadınlara Uygulanan Şiddet

kadinlara_uygulanan_iddet

?smim G.Y. Köyde dünyaya geldim(köyün ismini vermek istemedi).3  karde?iz. Fakir oldu?umuz için ilkokula büyük zorluklarla gittim. Evdeki i?ler, karde?lerimin bak?m?,tarla i?leriyle genelde ben u?ra??yordum. Okul benim için ö?renme yeri de?il dinlenme yeriydi. 4.s?n?fta annemi kaybettim. Babam ba?ka bir kad?nla evlendi.

“-Baban?n ba?ka biriyle evlenmesi seni üzdü mü?

-Evet.

-Bu evlili?e neden engel olmad?n? Sonuçta annenin yerini ba?ka bir kad?n alacak?

(G. ac? ac?  gülümsedi)-Ben k?z çocu?uyum.K?z çocuklar?n?n konu?mas?na izin vermezler  ki.. K?z çocu?unu sadece köle gibi kullan?rlar. Benim dü?üncemin babam?n fikrini de?i?tirmeyece?i gibi babama evlenmemesini söyledi?im için babamdan dayak bile yerdim.”dedi kald??? yerden anlatmaya devam etti.

Babam?n evlendi?i kad?n?n iki çocu?u vard?. Ba?ta bize iyi davran?yordu ama bu durum çok k?sa sürdü. Bizi ezdi?i gibi evdeki yemekleri bile saklamaya ba?lad?. Tabi bunlar? yapt???ndan babam?n haberi yoktu.

-Bu durumu baban?zla niye payla?mad?n?z?

-Çünkü üvey annemiz beni ve karde?lerimi daha çok ezerdi. Buna katlanamazd?k.”dedi.

?lkokul bitince beni evlendirmeye karar verdiler. Hiç istemedi?im bir evlilik yapt?m. ?ki   çocu?um oldu. Ne kadar istemeyerek evlendim desem de o eve ko?arak gittim çünkü üvey annemin zulümlerine dayanam?yordum.

-Evlendi?iniz adam yani e?iniz kaç ya??ndayd?? E?itim durumu neydi?

-E?imle aramda 16 ya? fark? vard?. E?itim durumu ilkokul terk.

-E?iniz ne i?le u?ra??yor?

-Çay oca??nda çal???yor.

-Ayl?k geliri nedir?

-De?i?iyor. Bazen 500 TL bazen 650-700 TL

-E?iniz askere gitti mi?

-Hay?r. Gitmemek için ba? parma??n? kesti.

-Peki e?inizin sigaras?, içkisi, kumar?, daya?? var m??

-?lk zamanlar da yoktu; dedi, kald???m?z yerden anlatmaya devam etti:

Bizim mahallede bir kad?n terziye yard?m ediyordum oradan ald???m paray? çocuklar?m ve kendi gelece?im için sakl?yordum.

-Çal??man?za e?iniz kar?? ç?kt? m??

-Bilmiyordu ki.

-Neden söylemediniz?

-Bütün kazand???m paray? elimden al?rd? da ondan.

-Madem e?inize çal??t???n?z? söylemediniz e?im çal??t???m? duyar diye de mi korkmad?n?z? Duyarsa daha kötü olurdu çünkü?

-Duyamaz çünkü diki?i kendi evimde dikiyorum; dedi, anlatmaya devam etti.

Bir gün terzi kad?n?n evine sipari? almaya gittim. Kap?y? kocas? açt?. Kar?s?n?n içeride oldu?unu söyledi ve beni içeri ald?. Bana sald?rd?. Adam?n elinden nas?l kurtuldu?umu hat?rlam?yorum kendimi hemen eve att?m. Kendimi kirlenmi? hissediyordum.

-Polisi arad?n?z m??

-Hay?r.

-Neden?

-Mahalledekiler bunu duyarsa soka?a ç?kacak yüzüm kalmaz hem kocam duyarsa beni ya öldürür ya da 2 çocu?umla babam?n evine yolar. Bunu göze alamazd?m.”dedi kald??? yerden devam etti.

Diki?i b?rakt?m. E?im de çay oca??n? b?rakt?. ?ki ayd?r eve 5 kuru? para girmiyordu. ?yi ki diki? i?inden kazand???m paralar? harcamam??t?m. E?im içkiye ba?lad? ve her ak?am beni dövüyordu, evden kovuyordu, bana hakaret ediyordu. Bunlar yetmiyormu? gibi 2 odal? evimize annesini babas?n? ablas?n? da getirdi. Evde ki nüfus artm??t?. Yemek yetmiyordu kimseye. Çok kötü durumdayd?k. E?im anne baba dinlemeden beni her gün dövüyordu.

-E?inizin ailesi bu duruma yani dayak yemenize engel olmuyor muydu?

-Olmuyordu uzaktan seyrediyorlard?.

-E?inizin ailesinin ö?renim durumu nedir?

-Okula gitmemi? hiçbiri.

-Peki bu dayak olay?na çocuklar?n?z ?ahit oluyorlar m?yd??

-Genelde onlar? oynas?nlar diye arkada?lar?n?n yan?na gönderiyordum ama bazen görüyorlard?; dedi, anlatmaya devam etti.

Dayanacak gücüm kalmam??t? art?k. Birilerine ak?l dan??mak istiyordum ama evden d??ar? ç?karmad?klar? için içimi kimseye dökemiyordum. Gidecek yerim olmad??? için 2 sene bu ?iddete maruz kald?m. En sonunda dayanacak gücüm kalmad? ve 1 kutu ilaç içtim. Ama ölemedim. Kurtard?lar.

-Niye kendinizi öldürmek istediniz? Bu karar? verdi?inizde çocuklar?n?z? hiç mi dü?ünmediniz? Sizin sayenizde onlar ayakta duruyorlar siz ölüp gitseniz çocuklar?n?za ne olacak zalim bir baban?n elinde yok olup gidecekler biri tinerci olacak biri h?rs?z olacak. Siz bu çocuklar? tinerci h?rs?z olsun diye mi dünyaya getirdiniz?

(G. A?l?yordu.) -ÇARES?ZD?M…” dedi a?lamaya devam etti. Sakinle?ince anlatmaya devam etti.

Mahallede bir abla ak?l verdi sosyal hizmetlere müracaat etmem için. Sosyal hizmetlere gittim ama çocuklar?m için geri döndüm. E?im sosyal hizmetlere gitti?imi ö?renince beni o gün ak?am öldüresiye dövdü. Sesimizi duyan kom?ular polisi aram??lar. O gün geceyi karakolda geçirdik. E?ime polisten ald???m cesaretle eve gitmeyece?imi söyledim. Polisin yard?m?yla sosyal hizmetlere yerle?tim. Ald???m yard?mlar sayesinde e?imden bo?and?m.

-E?iniz sizi rahats?z ediyor muydu?

-Evet.

-Siz ne yapt?n?z bu durum da?

-Bekledim. Zaten bo?and?ktan sonra rahats?z etmekten vazgeçti.”dedi.

Sigortal? i? buldum. Çocuklar?m? okula kaydettirdim. ?ki odal? bir eve ta??nd?k. Art?k mutluyum çocuklar?m da mutlular. G. Son olarak “Biliyor musunuz?  Ben o kadar ?iddete maruz kald?m ama çocuklar?ma bir kere bile vurmad?m! “ dedi ve röportaj?m?z?  burada sonland?rd?k.

SONUÇ:

G. , Ay?e , Fatma ,…  ?iddete maruz kalm?? k?z çocuklar?n?n suçu ne? Onlar?n suçu yok. Suçlu olanlar onlar?n bilinçsiz bir ortamda yeti?mesine sebep olanlar. Onlar bilinçli bir ortamda yeti?seydi kad?n haklar? kanunu diye bir kanun oldu?unu bilirlerdi, haklar?n? nas?l koruyacaklar?n? bilirlerdi, ba?lar?na kötü bir olay geldi?inde nereye müracaat edeceklerini bilirlerdi.

Zaman?m?zda küçük gelinler olmas?n

Zaman?m?zda mendil satan tiner çeken sokak çocuklar? olmas?n

Zaman?m?zda ?iddet gören çocuklar olmas?n

ZAMANIMIZDA HAK?MLER, Ö?RETMENLER, DOKTORLAR, MÜHEND?SLER  OLSUN!!

Cevapla