Haberler
Buradasınız: Anasayfa » Geçmiş Yıllardan » Röportajlar » 2011 » 2011 – Meslek Değerleri

2011 – Meslek Değerleri

meslek

Toplumumuzda ve bizim gözümüzde meslek tercihlerinden yola ç?karak; bunlardan en çok de?er verilen mesleklerin hak ettikleri ilgiyi al?p almad?klar?n? ve baz? mesleklerin de de?erinden az ilgi almalar?n? ara?t?r?p, sizlere en iyisini sunmak için böyle bir röportaj haz?rlad?k.

?lk olarak konuyu belirledik ve toplumumuzda meslek seçiminde al?nan kararlar? ara?t?rd?k. Ara?t?rmay? yaparken anketlerden de yard?m ald?k. En çok tercih edilen meslekleri belirledik. Bu meslekler Milli sporcu, doktor ve oyuncu idi. Bu yüzden biz de Uzm. Doktor Nalan Öztu? ile röportaj yapt?k.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RÖPORTAJ

 

  1.  Çocukken ilk olarak hangi mesle?i hayal ettiniz? Neden?

– Ö?retmenli?i ve doktorlu?u hayal ettim. Çünkü

çevremde örnek ald???m ki?iler vard? ve filmlerde

doktorlar genelde iyi karakterli oldu?u için.

 

2. Sizin bu mesle?i seçmenizde ailenizin de pay? var m??

– Evet. Örnek ald???m ki?ilerle ailemin de etkisi oldu.

 

3. T?pta okumak zor mu?

– E?itim süreci olarak uzun ama düzenli ve istekli

çal???rsan?z zor bir süreç de?il.

 

4. Doktorluk hayat?n?za neleri getirdi?

– ?stedi?im bir ?eye kavu?tu?um için, insanlara yard?m

edebildi?im için mutlu oldum. Tabi buna ba?l? olarak da

bir statü getiriyor. Çünkü doktorlu?un verdi?i avantajlar

var.

 

5. Tekrar meslek seçme gibi ?ans?n?z olsayd? hangi mesle?i seçerdiniz? Bu mesle?i maddi yönden mi, yoksa istedi?iniz bir meslek oldu?u için mi seçerdiniz?

– Ya yine doktor olurdum ya da ö?retmen. ?stedi?im bir meslek oldu?u için ve beyaz önlü?ün cazibesi bir ba?ka oldu?u için seçerdim ama maddi yönden de önemli tabi.

 

6. Biz gençlere doktorlu?u önerir misiniz?

– E?er seviyorsan?z ve amaçlar?n?za ula?man?z? sa?layacaksa öneririm.

 

7. Sizce ülkemizde doktorlu?a ve di?er mesleklere  hak etti?i önem veriliyor mu?

– Zaman zaman öncelikler de?i?ebiliyor; ama  doktorlu?a da önem veriliyor. Ayr?ca halk?n bak?? aç?s? da pozitif. Di?er mesleklere de önem veriliyor derken de ko?ullar ve ihtiyaçlar önemlidir. Çünkü buna ba?l? olarak ?artlar de?i?ebiliyor.

 

8. Doktorlu?a ve oyunculu?a verilen de?er bir olabilir mi?

– ?kisi de farkl? kategoride oldu?u için kar??la?t?rmak pek do?ru olmaz asl?nda; çünkü ikisinin de ayr? ayr? önemi var.

 

9. Günümüzde t?pta okuyan ö?rencilere bir ba?ka bak?l?yor, güzel iltifatlar al?yorlar sizce bu iltifatlar? hak ediyorlar m?? Di?er meslek gruplar? da  hak ediyor mu?

 

 

 

– Ba?ar?l? ö?renciler olduklar? için, çal??t?klar? için ve amaçlar?na ula?t?klar? için iltifat al?yorlar. Tabi bu da her çal??an, amac?na ula?an ö?renciye yap?labilecek iltifatlard?r. Ayr?ca halk?m?z doktorlara ilgi ve sayg? duyuyor; ama bu ilgi ve sayg? di?er mesleklere de duyuluyor sadece doktorlara veya t?pta okuyanlara özel de?il.

 

10. E?itim almadan bile oyunculuk yapan birçok ki?i var ama doktor olmak için ciddi yönden e?itim al?n?yor ve doktorlar hayat kurtar?yorlar. Peki bu konuda e?it olabilirler mi?

– Doktor olmak pozitif bir bilim oldu?u için tabi ki e?itim gerekiyor ama oyunculuk yetenek gerektiren bir i?. Bu yüzden oyunculuk ile doktorluk e?itimini ayn? standartlarda de?erlendirmemek laz?m.

 

Yapt???m?z ara?t?rma sonucunda her mesle?in de?erinin farkl? oldu?unu gördük. Bu sebeple her mesle?in farkl? kategorilerde incelenmesi gerekti?ine ula?t?k. 

Cevapla