Haberler
Buradasınız: Anasayfa » Geçmiş Yıllardan » Röportajlar » 2011 » 2011 – Muğla’da Yaşayan Çeşitli Kesimden İnsanların Muğla İle İlgili Görüşleri

2011 – Muğla’da Yaşayan Çeşitli Kesimden İnsanların Muğla İle İlgili Görüşleri

mugladacesitlikesim

RÖPORTAJ SAH?B?:  F?NAL DERG?S? DERSHANELER?  MU?LA TEMS?LC?S?  Ali CO?KUN

1)Mu?la’ya gelmeden önce bu ?ehir hakk?nda neler biliyordunuz?

Mu?la , “Egenin incisi” tabirine gerçekten uyan bir ?ehir. Buraya gelmeden önce kafamda pek fazla soru i?areti yoktu aç?kças?.Zaten Denizli’ye yak?n oldu?u için s?k s?k gelip gitti?im bir ?ehir. Bu nedenden dolay? Mu?la hakk?nda iyi ve güzel izlenimler edinmi?tim.

2)Mu?la’da ya?amaya ba?lad?ktan sonra hayat?n?zda ne gibi de?i?iklikler oldu?

Hayat?m biraz monotonla?maya ba?lad? aç?kças?. Ö?rencilerim de olmasa pek fazla faaliyetlere kat?laca??m? sanm?yorum. ?ehir merkezi,  faaliyet yapmaya   biraz kapal? oldu?u için, aktifli?im kaybolmaya ba?lad? diyebilirim.

3)Denizli gibi büyük bir ?ehirden buraya geldiniz. Uyum sa?layabildiniz mi?

Tabii her insan gibi ben de ilk ba?larda zorluk çektim. Çünkü büyük bir ?ehrin trafi?ini, insan ili?kilerini , ortam?n? b?rak?p Mu?la gibi daha çok emekli ya?ama hitap eden bir yere geldi?im için ilk ba?larda biraz afallad?m. Ancak al??t?ktan sonra buray? gerçekten sevmeye ba?lad?m.

4)Sosyal faaliyet, altyap? çal??malar?, e?itim faaliyetleri hakk?nda dü?ünceleriniz nelerdir?

?sterseniz bunlar? s?ra s?ra ele alal?m:

Sosyal faaliyet aç?s?ndan Mu?la dedi?im gibi biraz pasif kalmakta.Yapaca??n?z pek fazla bir ?ey yok.Ancak ilçeleri için ayn? ?eyi diyemeyiz. Çünkü gerçekten Fethiye’si Marmaris’i Bodrum’u apayr? bir ?ehir diyebiliriz.Buralar ile birlikte Mu?la gerçekten vazgeçilmez bir ?ehir olmaktad?r.

Altyap? çal??malar?na gelince; Mu?la gibi bir ?ehrin bu zamana kadar altyap?s?n? tamamlayamamas? büyük bir eksiklik.Yava? yava? kendini toparlamaya ba?lad???n? kabul edebiliriz, ancak bu zamana kadar kalmas? gerekmezdi.

E?itim faaliyetlerine gelince; Mu?la’n?n e?itim konusunda birçok büyük ?ehri sollad???n? söyleyebiliriz. Zira  e?itim aç?s?nda birçok olanaklar mevcut. Bunlar?n kullan?lmamas? nankörlük olur zaten. Buradaki ö?rencilerimizin hepsi bunun bilincinde oldu?u için e?itim konusunda öncü bir il diyebiliriz. Dershanemizin de okullarda e?itimi geli?tirme aç?s?ndan çabalar?n?n etkili oldu?unun fark?nday?z.                                                                                       5)Sizce Mu?la’daki eksik yönlerin düzeltilmesi konusunda neler yap?labilir?

K?saca toparlamak gerekirse:                                                                                        Öncelikle altyap? çal??malar?n?n biraz daha fazla üstüne dü?üp bir an önce bitirilmesi gerekir. Sosyal faaliyetlerin artt?r?lmas? Mu?la ‘daki gençler üzerinde çok fazla etkili olaca?? kanaatindeyim. Çocuklar?m?z?n kötü al??kanl?klara yönelmesini seyretmektense onlar? iyi ve güzel i?ler yapmaya yönlendirebiliriz…

 

 

 

 

RÖPORTAJ SAH?B?: MHP  Mu?la il te?kilat? ba?kan? Mehmet KORKMAZ

 

1-Türkiye geneli ve Mu?la’y? kar??la?t?rd???m?zda ilimizin art? ve eksilerini söyleyebilir misiniz ?

 

Mu?la’n?n art?lar?: Do?al yap?s?, turizm kenti olmas?, mavi yolculu?un sadece Mu?la’da olmas?,1124 km. sahil ?eridi olmas?,dantel gibi koylar?, iki havaalan?na sahip olmas?, ören yerleri ve iklim yap?s? ile önemli bir kö?e ve turizm destinasyonudur.Y?lda birkaç kez ürün al?nan verimli topraklar? ve her türlü sebze ve meyve yeti?mesi, orman varl???, bal?k çiftlikleri ve hiçbir ile nasip olmayacak özelliklere sahiptir.

Mu?la’n?n eksileri: Sanayisi olmayan, ticari hayat? canl? olmayan,organize sanayi bölgesi olmayan, mermer rezervi bak?m?ndan zengin olmas?na ra?men istenilen üretim ve ihracat?n limanlar?m?zdan yap?lamamas? yerel ve ulusal yöneticilerin fark?nda olmamalar? eksileridir.

2-Siyasi hayat?n?za ne zaman ba?lad?n?z?

 

Siyasi hayat?ma 13 ya??mda Ülkü Ocaklar?na giderek ba?lad?m. 1994’ten itibaren Mu?la’da partimin bütün kademelerinde çal??arak 2009 y?l?nda il ba?kanl???na seçildim, halen bu görevi yürütmekteyim.

3-Mu?la’n?n çevresel sorunlar? hakk?nda ne dü?ünüyorsunuz?

 

Mu?la’n?n çevresel sorunlar?: ?lk olarak  merkezde  hava kirlili?idir. ?n?allah do?al gaz ile ileriki y?llarda çözülecektir.

.

?l ve ilçelerde trafik sorunu ile park yerlerinin yetersizli?i ba?l?ca göze çarpan olgudur. Mu?la’da en büyük sorun özel çevre ve mahalli çevre kurallar?n?n toplumdan uzak olmas?d?r. Bu özel çevre kurulu için geçerlidir.Ki?iler bar?nmalar? için ilave ev bile yapamamaktad?r, yapmalar? halinde ise a??r hapis cezas? ile yarg?lanmaktad?rlar.Örne?in S?T alanlar? gibi…

Mahalli çevre kurulu kararlar? ise büyük ÇED ad? alt?nda Ankara’da bozulmakta ve i?ini yürütebilenler için ç?k?? noktas? olabilmektedir.

4-Önümüzdeki seçimlerde Mu?la Belediye Ba?kanl???na aday olmay? dü?ünüyor musunuz,aday olursan?z Mu?la için projeleiniz (altyap?,e?itim,sosyo-kültürel ya?am,turizm…)neler olacak?

 

Önümüzdeki seçimlerde Mu?la Belediye Ba?kanl???na aday de?ilim, dü?ünmüyorum ancak 2009 seçimlerinde partimiz aday?n?n projelerinin  Mu?la halk? taraf?ndan benimsenmi? oldu?unu biliyorum. Size bu projelerimizden baz?lar?n? aktarabilirim:

Hemen turizm ile ilgili söyleyeyim: Karaba?lar’da yayla turizmi ve eko-turizm yap?lmas?n? bunun yan?nda pansiyonculuk ve butik otelcili?i te?vik edecektik.Atl? ve yaya yürüyü? parkurlar? olu?turacakt?k. En büyük projemiz ise olimpik spor köyü olu?turmakt?. Sosyo-kültürel ya?amda Mu?la Üniversitesi ile i? birli?inin artt?r?lmas?n? arzuluyorduk.

Ya?l?lara mobil sa?l?k hizmeti götürmeyi, gençlere yaz kamplar?, gençlik lokalleri, kad?n s???nma evi, engellilere huzur evi gibi daha bir çok projelerimiz vard?.

Altyap?da imara yeni aç?lacak olanlar ve bunlara paralel olu?acak yollar?n kanalizasyon, su, elektrik ve ptt hatlar?n?n prefabrik kanaletlerle kesiti geni? galeri içinde ta??nmas? sa?lanacakt?.Yollar?n ?slah?, yeni yollar?n yap?lmas?, alt ve üst geçi?ler ile ya?anabilir Mu?la özlemini geçekle?tircektik.

5-Sizce Mu?la’ya ilk kez gelen birisinin kar??la?abilece?i sorunlar neler olabilir? Bunlar?n en aza indirilmesi için neler yap?labilir?

 

Sorunun ne oldu?una ba?l?d?r öncelikle. ?? yapmak, fabrika kurmak Mu?la’m?zda hemen hemen imkans?z gibi görünmektedir. Oysa gelen yat?r?mc?n?n önünün aç?lmas? meselelerinin yerel yöneticiler taraf?ndan kendi meseleleri gibi görülmesi gerekmektedir. Bu ayn? zamanda istihdam alanlar? yarataca?? için halk hizmetinin en önemli aya??d?r.Yabanc? diye  kabullenmeleri zordur. Bu ön yarg? ilimize yat?r?m yap?lmas?n? engeller.

RÖPORTAJ SAH?B?: Mu?la belediye ba?kan? Osman GÜRÜN

1. Mu?la’daki sosyal ya?am ve kültürün büyük ?ehirlere ve kom?u illere göre durumunu k?yaslayabilir miyiz?

 

Mu?la sosyal ya?am bak?m?ndan büyük ?ehirlere göre ya?amas? kolay bir ?ehirdir. Sanayi ?ehri de?il üniversite ?ehri ve kültür ?ehri olmas? nedeniyle sakin, insanlara huzur veren bir ?ehirdir.

2.Bir belediye ba?kan? olarak halka ve halk?n sorunlar?na ula?ma, onlarla ileti?im kurma yöntemleriniz nelerdir?

 

Halktan gelen tüm sorun, ?ikayet vb. ister telefon ister yüzyüze olsun konu ay?rt etmeden hepsini önemseyerek sorunlara çözüm getiririz. Zaman zaman halk?n içinde olup yanyana yürümek belediye ba?kan? olarak en güzel görevlerimden biridir, diye dü?ünüyorum.

3.As?l mesle?iniz doktorluk. Doktorluktan gelen tecrübeli bir ki?i olarak bu yönünüz belediye ba?kanl??? yaparken sa?l?k sektörüne ne gibi katk?lar sa?lad??

 

Doktorluk benim ömrüm boyunca yapabilece?im mesle?im. Belediye ba?kanl??? ise seçilirseniz oluyorsunuz. Bu dönem içinde gerek hastahanemize gerek kurumumuz bünyesindeki sa?l?k müdürlü?üne elimden gelen deste?i vermeye çal??t?m. Örne?in çal??anlar?m?z alt? ayda bir sa?l?k kontrolünden geçerek birçok hastal???n erken te?hisinde etkili oldu

4.Mu?ladaki gençlere yönelik belediye olarak e?itim faaliyetlerine kat?l?m?n?z var m?? Varsa nelerdir?

 

Kültür E?itim ve Sosyal ??ler Müdürlü?ümüz bu konuda her y?l ücretsiz e?itim kurslar? aç?yor. Bu kurslardan Mu?la gençleri yararlanabilir. Müzik, resim, dans vs. gibi birçok alanda verdi?imiz ücretsiz kurslarla gençlerimiz küçük ya?tan ba?layarak becerilerini geli?tirerek ayd?nl?k ve sa?l?kl? bir gelecek haz?rlamak için Mu?la Belediyesi olarak hizmetlerimiz sürmektedir.

 

5. Mu?ladaki kültürel ve turizm faaliyetlerine katk?lar?n?z?n büyük oldu?unu biliyoruz. Yak?n zamanda bu konu ile ilgili çal??malar?n?z var m??  Bilgi verir misiniz?

 

Mu?la cazibeli bir kent. Yerli yabanc? turistlerimize ?ehrimizin eski dokusunu tan?t?yoruz. Eski evlerimizi restore edip halk?m?z?n be?enisine sunuyoruz. Kültür festivalimiz her sene yap?l?yor. Yeni etkinlikler projelerde devam ediyor.

6.Mu?la sosyo-ekonomik,kültür ve turizm yönünden modern imaj? olan bir kent. Özellikle ?ehir görünü?ünü çirkinle?tiren altyap? sorunlar?n?n ?imdiye kadar tamamlanmam?? olmas?n? nas?l de?erlendiriyorsunuz?

 

Evet, altyap? sorununun daha önceden tamamlanm?? olmas? gerekiyordu. Mu?la gibi bir kentte… Biz, bu konuda verdi?imiz sözü yerine getirdik. Altyap? çal??malar?m?z tamamlanm??, evsel ba?lant?lara geçilmi?tir. Ayr?ca, kent içinde yollar?m?z? hemen hemen tamamlamaya çal???rken, halk?m?z güvenli bir ?ekilde bisikletlerine binebilsin diye bisiklet yollar?n? yapt?k. Valilik, Aydem ve Belediye olarak Mobese Sistemi ve elektrik tellerinin yer alt?na al?nmas?n? sa?lad?k. Mu?lam?z?n daha refahl? bir kent olmas? için elimizden geleni yap?yoruz…

Cevapla