Haberler
Buradasınız: Anasayfa » Geçmiş Yıllardan » Röportajlar » 2011 » 2011 – Türkiye’de Kadınların Ve Kızların Soruları

2011 – Türkiye’de Kadınların Ve Kızların Soruları

trkiyede_kadnlarn_kzlarn

Kad?n insano?lunun varolu?undan beri bir toplum sorunu haline gelmi?tir. Toplumsal buhranlar, ekonomik ç?kmazlar dönemin ?artlar?yla paralellik gösterince yine 21. yy da hala bir sorun olarak sadece Türkiye’de de?il dünya ülkelerinde de yerini alm??t?r. Öyle ki kad?n asl?nda bir ulus sorunundan ayr? evrensel bir sorundur. Çünkü dünyan?n en modern ve ça?da? ülkelerinde bile kad?n tam olarak de?erini bulamam??t?r. Sadece kad?n?n her yerini açmas?, istedi?ini yapmas? medeniyet göstergesi ise kad?n hangi zihniyetle sömürülebilir ki ba?ka.

Her zaman kafada soru i?areti b?rakan bir tak?m dü?üncelerimi kendi fikri mücadelemle sabitlemek için, bir de olaylar?n sorunlar?n ba?kas? yani daha uzman bir fikir taraf?ndan desteklenmesi gerekti?ini dü?ünürdüm. Bu gün bu de?erlendirmeyi dijital medya uzman? Emel Çakmak ile yapman?n dü?üncelerimde daha belirleyici bir iz b?rakaca??n? dü?ünüyorum.

-Ho? geldiniz Say?n Çakmak.

Öncelikle ?uradan ba?lamam gerekiyor ki:

– Kad?n?n bir kimlik erke?in ise bir varolu? gibi alg?land??? toplumumuzda kad?n olmay? kendi görü?lerinizle nas?l aç?klars?n?z. Yani ?nsano?lunun varolu?undan bu yana kad?n?n tarihçesine bak?ld???nda kad?n neyi ifade etmektedir sizce.

* Öncelikle toplumumuzda kad?n olman?n bir dezavantaj oldu?unu dü?ünüyorum. Sadece ülkemizde de?il bu dünyada da böyledir. Günümüzde baz? ?artlar iyile?mi? olsa bile kad?n olmak her zaman bir dezavantajd?r. Ben ?ansl? bir kad?n?m çünkü e?itim ald?m, çünkü bir mesle?im var. Kendi param? kazan?yorum ama birçok kad?n en temel haklar?na söz söyleme hakk?na, e?itim hakk?na sahip de?il. Dedi?iniz gibi erkekler bir varl?k, birer insan kad?nlarsa erkeklerin üzerinden tan?mlanan bir adam?n kar?s?, bir baban?n k?z?, bir çocu?un annesi tan?mlanan kimlikler… Dü?üncenize kat?l?yorum.

–  ?nsan Haklar? Evrensel Bildirgesinin birinci maddesinde ” Tüm insanlar özgürdür, onur ve haklar bak?m?ndan e?ittir” der. ?kinci maddede ise cinsiyet ayr?mc?l???na kar?? önlem al?nmas? gerekti?i vurgulanmaktad?r.

Sizce tüm boyutuyla dü?ünürsek, ?nsan Haklar? Evrensel Bildirgesinde cinsiyet ayr?mc?l??? ve kad?n?n bundan do?an haklar? birinci madde ile ne derece örtü?üyor. Yani bildirgeyi de göz önünde bulundurursak gerçek neyi ifade ediyor.

* Gerçek insan haklar? bildirgesine ayk?r? olarak i?liyor çünkü özgürlük dedi?imiz ?ey en temel haklardan ba?lar; kendini ifade etme özgürlü?ü, ihtiyaçlar?n? kar??lama özgürlü?ü, e?itim alma özgürlü?ü, kendi paras?n? kazanma özgürlü?ü… Dedi?iniz gibi cinsiyet ayr?mc?l???n?n yap?lmamas? da insan haklar? maddelerinden bir tanesidir ama birçok ülkede k?z çocuklar sadece k?z olduklar? için bir sürü haklardan mahrum kal?yor, hatta öldürüldü?ü ülkeler de var. Dolay?s?yla insan haklar? bildirgesi dünyan?n hiçbir yerinde kad?nlar için uygulanm?yor.

– Kad?n?n mücadele günlü?üne bakt???m?z zaman, varolu?undan günümüze erke?i elinde ?ekillendirilmeye çal???lm??t?r. Özellikle Türk kad?n? Mustafa Kemal’in devrimleriyle,  az da olsa toplum içinde kimli?ini yakalayabilmi?tir. Peki, bu gün Kemalist devrimin getirdi?i kad?n haklar? günümüz ?artlar?yla ne derece örtü?üyor. Atatürk’ün kad?na kad?n günümüz toplumunda görebiliyor musunuz? Neden?

* Atatürk dünyada kad?na seçme hakk? tan?yan ilk ülke olmam?z? sa?lad?. Kad?n?n seçme hakk? var ama hala bu seçme hakk?n? kendisinin özgürce kullanabildi?ini dü?ünmüyorum çünkü politik ifade etme hakk? yok. En az?ndan e?inin, babas?n?n ya da ailesindeki di?er erkeklerin destekledi?i politikay? desteklemek zorundad?r. Bunun d???nda Atatürk kad?n?n toplumda etkin rol oynamas?n? isterdi. Sporda, bilimde, sanatta… ?lk Türk havac?s? da Atatürk’ün manevi k?z?yd?. Kad?n?n varl???n? destekledi?i günden beri bence Türkiye’de kad?n?n hayat?nda önemli ad?mlar at?ld? ama herhalde Atatürk ya?asayd? istedi?i kadar olmad???n? dü?ünürdü.

– Kad?n?n öncelikli oldu?u, daha do?rusu öyle san?ld??? toplumlarda da bizim toplumumuzda da kad?n biraz daha bas?k kalm?? bir cins olarak görülür ki öyledir de zaten Bu aç?dan ulusal bir sorundur bizim toplumumuzda bu. Her alanda kad?na f?rsat e?itli?i sa?lanamamaktad?r. Bu toplumsal sorun ancak toplumsal ili?kilerdeki köklü de?i?imle s?k? s?k?ya ba?l?d?r. Önce toplum özgürle?sin ki kad?n da özgürle?ebilsin. B u gün Türk kad?n?n?n özgürle?tirilmesi eminim ki kimi çevreleri rahats?z eder. Sizce kad?n ile özgürlük ve ba??ms?zl?k aras?nda nas?l bir ili?kiden söz edilebilir.

*Kad?n özgürlü?ünün ötekinin vermesini beklerse alamayacakt?r çünkü bugüne kadar erke?in tan?d??? haklar üzerinde ya?amaya çal??t? dolay?s?yla kad?n kendisi mücadele etmelidir. Kad?n için özgürlük do?u?tan sahip oldu?u ama ne yaz?k ki elinden al?nan bir varl?kt?r. Bence bunun için mücadele etmelidir. Bence bu mücadelede önce kad?n?n kendi k?z?na bu özgürlü?ü ö?retmesiyle ba?lar. Kad?n önce kendi elindeki özgürlü?ü için mücadele etmelidir. Çocuklar?na bunu anlatmal?, sonrada çevresine bunu yans?tmal?d?r. Bugün bir geline en çok eziyeti kaynanas? yapmaktad?r. Dolay?s?yla kad?n her zaman erkeklerden bask? görmüyor; kad?nlar kad?nlardan da bask? görüyor. Kad?nlar gelenekleri korumaya çal???yorlar, onun do?rulu?una inand?klar? için önce kad?n de?i?meli özgürlü?ünü eline almal?d?r.

– Ünlü hukukçu Kato der ki:  “Boyunduruk alt?ndaki kad?n? bile hepimiz do?ru dürüst yönetemiyoruz. Bir de bu yarat?klara bir de yönetim özgürlü?ü verilirse, k?y?m ve zulümlerine s?n?r çizemeyiz.”. Sizce Kato’nun dü?üncesi bir realiteyi mi yoksa bir korkuyu mu ifade ediyor. Yani kad?n? yönetim anlay???yla bütünle?tirmek Kato’ya korku mu veriyor neden.

*Sadece Kato de?il bir sürü dü?ünür kad?n?n ikinci cins oldu?u görü?üne sahip ve bu bütün kültürler, toplumun bütün kurumlar? taraf?ndan desteklenmi? bir dü?üncedir. Bende burada gizli bir korkunun oldu?unu dü?ünüyorum. Kad?n?n do?urganl??? erkek için korkutucu bir unsurdur. Kad?n?n do?urma, bir çocuk dünyaya getirme ve büyütme yetene?i birçok erkek için korkutucu bir dü?ünce ve bu korkuyla ba? edebilmek için kad?n üzerinde bir bask? kurmu? yoksa bilimsel ara?t?rmalara göre kad?n erkeklerden daha az zeki de?ildir. Kad?n zihinsel olarak kendini daha rahat ifade edebilir dolay?s?yla politikada daha ba?ar?l? olabilir. Duygusal aç?dan kad?n?n daha zay?f oldu?u söylenebilir. Bu asl?nda bir avantajd?r çünkü duygusal zekâ diye bir ?ey oldu?u ortaya ç?kt?. E?er kar?? taraf?n duygular?n? anlayabiliyorsan onunla iyi ili?kiler kurars?n?z. Buda bar?? demektir. Kad?n?n yetenekleri dezavantaj de?il avantajd?r. Kato’nun söyledi?i ise’’erkek egemen toplumun kad?n? ezmek ve yok etmek için geli?tirdi?i bir politikan?n slogan?d?r’’.

– Kad?n?n sömürülmesi ça?lara göre yöntem de?i?iklikleri ile farkl?l?k gösteriyor ve bu farkl?la?mayla kad?n?n yerinde bir de?i?me olmuyor. ?imdi farkl? bir o kadar da dünyay? parma??nda oynatan bir güç var. ?nan?lmaz reyting yar??lar?na giren ve günümüzün en güçlü silah? Medya. Birçok erkek egemen i?galden yakas?n? kurtaramayan kad?n yüzy?l?n bu en büyük gücünden asl?nda kendi lehine çözümler bulabilecekken aleyhine olan bir k?s?rla?man?n içinde kendisini buluveriyor ancak fark?nda bile olmuyor. Peki, bu i?gal senaryosu nedir? ??te bütün gücünü TV kanallar?na kanalize eden medya patronlar? büyük bir potansiyelini kad?nlar?n olu?turdu?u programlar ürerinden hem reyting yapm??lar hem de i?gali bilfiil gerçekle?tirmi?lerdir. ??te kad?na yönelik sabah programlar?ndan, kendisine kad?n ya da koca bulma u?runa ciddi anlamda gülünç duruma dü?üren bir kitlenin kat?ld??? evlendirme programlar?, evden kaçan k?zlardan tutun da kocas? taraf?ndan zorla makyajlanm?? kad?nlar? bünyesinde bar?nd?ran kad?n?n nabz?na ?erbet veren programlara kadar. Bu nas?l bir i?galdir bu i?galden kad?nlar?m?z? nas?l kurtarabiliriz.

*Ben yine i?in kad?na dü?tü?ünü dü?ünüyorum… Söyledi?iniz gibi medya patronlar?n?n amac?; para kazanmak, erkek egemen toplumun kad?n? de?ersiz k?lmakt?r. E?er kad?nlar buna direnirlerse, kad?nlar bu programlar? izlemekten vazgeçerlerse, buna tepki verirlerse bu programlar teker teker  kapat?l?r. Kad?nlar kendilerini ve çocuklar?n? e?iten programlar izlerse bunun ortadan kalkaca??n? dü?ünüyorum.

-Bu programlar ile kad?n renkli, canl? bir o kadar da heyecan veren bir kapal? bir kutunun kar??s?nda sabitleni? bir ?ekilde her tür dü?ünce ve realiteden uzak kalan kad?n önceden baz? inan??lar?n yanl?? nüksetmesinden dolay? peçe ard?na gizlenen kamusall?ktan muaf b?rak?lmaya çal???lan kad?ndan ne fark? var. Böylesi bir çözülmeyle kar?? kar??ya b?rak?lan kad?n sorunlar?na radikal çözümler getirmesi çabas?nda ve sava??nda olmas? gerekirken bu renkli dünyadan kendisini nas?l kurtarabilecektir sizce?

*Kad?n için televizyonun bir tür avunma arac? oldu?unu dü?ünüyorum çünkü öyle büyük s?k?nt?lar? var ki; belki hayallerini gerçekle?tirememi?, belki ekonomik s?k?nt?larla u?ra??yor, belki istemedi?i halde çocuk sahibi oldu… Bu sebeplerden dolay? bu programlar onlar için avutucu e?lencelerdir. Ben yine çözümün kad?n?n kendisinde oldu?unu dü?ünüyorum. Kad?n kendisine yap?lan ?eyi fark etmek zorundad?r. Bununla avunmaktan vazgeçmek zorundad?r.

-Medyan?n kad?n? reklam ya da farkl? TV programlar?yla kad?n?n bedeni üzerinden cinsel bir obje olarak gösterilmesi sizce ne kadar etik ve ne kadar kad?n? hak etti?i yere getirilebilmede bir köprü buna bak???n?z nedir. Ayr?ca bu Türkiye’de ne kadar kad?n sorunu olarak görülmelidir.

 

 

 

*?imdiye kadar kad?na uygulanan bütün bask?lar?n, politikalar?n kökeninde kad?n?n cinsel kimli?i yat?yor, kad?n?n do?urganl??? yat?yor, cinsel özellikleri yat?yor. Bu bilerek uygulanan bir politikad?r; yoksa kad?n?n erkekten herhangi bir fark? yoktur ama bu kad?n için bir tuzak olarak kullan?l?yor. Medyada bunu destekliyor. Medyan?n istedi?i ?ey daha çok reyting almak, daha çok izlenmektir. Baz? kad?nlarda birisine, bir hedefe ula?mak için bunu kullan?yor. Baz? kad?nlar bunu kulland??? içinde, di?er kad?nlara kar?? bu silah olarak kullan?yor yani biz birbirimizi e?itece?iz; bedenimizin, cinsel kimli?imizin bizim aleyhimize kar?? bir silah olarak kullan?lmas?na engel olaca??z!

 

– Kad?n? ?u anda sömürmek isteyenler onu kimliksizle?tirerek cinsel cazibesini, ön plana ç?kar?yorlar. Buna kar??l?k toplumsal statüsünde di?ilik faktörünü ikinci plana dü?ürüp ?ahsiyeti ve vas?flar?yla kendisini var eden kad?n erkeklerin ç?karlar?n? hiçe saym?? oluyor. Bu noktada kad?n cinsel bir cazibe olarak m? an?lmal? yoksa cinsel özgürlük ad? alt?nda istismar m? edilmeli. Özgürlü?ün bu iki farkl? yönteminden hangisi size ir kad?n olarak daha cazip gelmektedir.

* Cinsel olarak kad?n 16 ya?lar?ndan itibaren hatta daha küçük ya?lardan ba?layarak bir cinsel obje gibi görülüyor. Medya üzerinden konu?maya devam edersek bir taraftan Bihter diye kocas?n? aldatan kad?n ve bütün Türkiye solu?unu tutup onu izliyor öbür taraftan Fatma Gül’ün suçu ne? Diye sanki tecavüz do?al bir ?eymi? gibi anlat?yor. Bütün bunlar bir cinsel istismard?r. E?itim alm?? kad?nlar di?er kad?nlar?m?z için mücadele etmelidirler.

– Türkiye’de ve hatta dünyada bile kad?nlar?n kar?? kar??ya geldikleri en önemli sorunlar?ndan bir tanesi de,  kad?nlar?n i? yerlerinde olsun sokakta olsun herhangi bir kamusal alanda sözlü, görsel ya da fiili cinsel tacize u?ramas?d?r. Sizce bunun önüne nas?l geçilebilir.

*Yasalarda baz? düzenlemeler yap?labilir. Türkiye’de ilk feminist hareket mor i?ne ad? alt?nda ba?lam?? ve kad?nlar otobüslerde kendilerine taciz yapan ki?ilere mor i?ne bat?rarak ba?lam?? ve tarihte de ad? mor i?ne olarak kalm??t?r. E?er yasalar i?lemiyorsa o zaman kad?n kendi hakk? için mücadele etmelidir ama ben bu konuda erkeklerinde onlara destek olmalar? gerekti?ini dü?ünüyorum. Erkeklerde kad?n haklar?na sayg? göstermelidir.

– Ünlü dü?ünür Demosten demi?tir ki “Biz Atinal? erkekler yasal çocuklara sahip olmak için, evimizde bize ba?l? bekçiler bulundurmak için evleniriz. Ancak günlük zevklerimiz ve hizmetlerimiz için odal?klar bulundururuz.” Medeniyetin be?i?i olan bir dü?ünceden böylesi bir yakla??m? nas?l kar??lars?n?z.

* Bence medeniyetle kad?n haklar?n?n hiçbir alakas? yoktur. En medeni ülkelerde bile kad?n haklar?na sayg? duyulmuyor.

– Demosten’in dü?üncesine göre de?erlendirirsek günümüzde erkek zihniyetinin orta ça? zihniyetinden kendisini soyutlayamad???n? söyleyebilir miyiz? Evli ya da metres ya?ayan bir kad?n hala günümüzde bu zihniyetin ürünüdür ça?lar de?i?se de erkek egemen düüncede hiçbir de?i?me olmam??t?r diyebilir miyiz?

*Aynen öyle… Orta ça?da ?ifac? kad?nlar, do?al bitkilerle insanlar? iyile?tiren kad?nlar cad? diye yak?ld?lar. Bu kad?nlar?n elindeki çok do?al ve çok yararl? bir gücü onlardan almak için uygulanm?? bir politikayd?. Bu?ünde öyle… Kad?n?n elinden bildi?i bir sürü bilgi yava? yava? al?n?yor. Ben 40 ya??nday?m annem 75 ya??nda… Annemle benim hayat?mda büyük farkl?l?klar var.

– Önceden küçümsenerek, ?iddet uygulanarak sömürülen kad?ndan, ?imdi iltifat ederek ç?kar sa?lanmaya çal???l?yor. Bu ba?lamda s?k s?k gündeme gelen cinsel özgürlük konusu, onun daha fazla erkekle beraber olmas?n?n kendisi için özgürlük oldu?unu ifade ediyor. Peki, sizce bu gerçekten bir özgürlük mü? ?lk bak??ta kad?n haklar?n? savunmak gibi görünen bu durum, asl?nda kad?n?n aleyhine bir durum olarak m? kar??s?na ç?k?yor.

*Cinsel özgürlük erkek için neyse kad?n içinde o olmal? dolay?s?yla kad?n için herhangi bir k?s?tlama olmas? gerekti?inden taraf de?ilim. E?er kad?nlar ak?ll?, mant?kl?, özgüven sahibi olursa do?ru karar vereceklerdir. Onlar?n yerine ba?ka birisinin karar vermesi gerekmez.

– Türkiye’de kad?n sorunlar?ndan bir tanesi de ?iddet Türkiye’de her üç kad?ndan ikisi ailesinden ya da e?inden ?iddet görmektedir. Ne yaz?k ki rakamsal gerçekleri bu. Peki, kad?n?n gördü?ü bu ?iddetin sebepleri nedir sizce.

* Bir sebebi yok… bence en az?ndan bir kad?n?n sebep  oldu?u bir durum de?il bu çünkü yanl?? bir evlilik yapt???nda kad?n ondan kurtulmak istiyor.Medyan?n bu konuda çok büyük yanl??l?klar yapt???n? dü?ünüyorum…”Kar?s?n? k?skand??? için öldürdü!”sanki k?skanmak bir kad?n? öldürmek için hakm?? gibi.Yasalar asl?nda kad?nlar? koruyor  ama yasalar;hakimler,savc?lar,avukatlar taraf?ndan do?ru uygulanmad??? için bo?anma gerçekle?meden adam kar?s?n? öldürüyor.

– ??in ilgin taraf? Türkiye’de ?iddete u?rayan kad?nlar daha sonralar? bu ?iddeti çocuklar?na gösteriyorlar daha da garibi bu ?iddet k?z çocuklar?nda daha fazla görülmektedir. Sizce neden.

* Asl?nda bu hiçte ilginç de?il! ?nsan psikolojisinde sa?l?ks?z olarak yeti?en herkesin ilerleyen ya?larda ?iddet gösterece?ini psikolojik ara?t?rma gösteriyor. Bunun çözüme ula?mas? için aile içinde ?iddetin sonlanmas? laz?md?r. Aile içinde ya?anan ?iddet yasalarla önlenmelidir.

– Türkiye’de kad?n s???nma evleri ?imdi son moda k?z s???nma evleri vard?r. Kad?n s???nma evlerine duyulan bu art???n günden güne artmas?n? nas?l kar??l?yorsunuz.

* Gönül ister ki kad?nlar?n bir yere s???nma ihtiyac? olmas?n ama kad?n ailesinin zoruyla evleniyorsa, kocas?ndan ?iddet görüyorsa, evine dönemiyorsa ve dönmek istedi?inde babas?n?n dua??nla ç?kt?n kefeninle dönersin diyorsa kad?n?n s???nacak bir yere ihtiyac? var demektir. Ailesinden alamad??? deste?i devletten almak zorundad?r.

– Ço?u zaman gazetelerde okudu?umuz ve TV haberlerinde rastlad???m?z, evlilik d??? dünyaya gelen çocuklar. ya anneleri taraf?ndan devlet eline emanet ediliyor, ya öldürülüyor, ya çöpe at?l?yor. Tabii ki bunun temelinde yatan sebep büyük ölçüde toplumsal bask?lardan kaynaklan?yor. Evlilik d??? bir çocu?a sahip olmak tabii ki de çok etik de?il. Fakat böylesi bir külfetin alt?nda neden hep kad?n eziliyor. Sizce bir annenin kontrolü d???nda dünyaya getirdi?i neden böylesi bir bask? sonucu kopart?lmak zorunda kal?yor. Bu sizce toplumsal bir vah?et de?il midir?

* Bu hem kad?n için hem çocuk için toplumsal bir vah?ettir. E?er kad?n kendi hayat? ile ilgili genç k?zl???ndan itibaren bir özgürlü?e sahip olursa istemeyece?i bir ?eyi zaten yapmayacakt?r. Burada toplumsal bir vah?etten çok toplumsal bir ay?b?n sonuçlar? var. Toplum kad?na kar?? bir suç i?liyor ve bu suçun sonuçlar? kad?nlar ve çocuklara yükleniyor.

-Bu gün Türkiye’de tecavüzcüsüyle evlenmek zoruna b?rak?lan bir kad?n ve k?z sorun vard?r buna yakla??m?n?z nedir. Zamana ve mekâna göre de?i?en zihniyetlere bakt???m?z zaman k?zlar?n az?nl?kta da olsa erkenden evlendirilme gerçe?i var sizce bu nas?l yok edilmelidir. Bu uygulama nas?l y?k?labilir?

*Yasalar 18 ya??ndan küçük bir k?z?n evlenmesine izin vermiyor ama aileler buna izin veriyorlar ve ya??n? büyütüyorlar. Bu yüzden devlet onlar? koruyam?yor. Devlet onlar? koruyamad??? için öldürülen birçok kad?n var.

– Türban sorunu sizce bir kad?n sorunu olabilir mi. Kad?nlar?n tercihleri üzerinden yap?lan bir sömürge zihniyetinin ürünü mü sizce?

*Bence türban politikada bir sembol olarak kullan?l?yor. Benim annemde ba??n? ba?lard?. E?er kad?n?n dini inanc? bunu yapmas?n? gerektiriyorsa bunu yapma özgürlü?üne sahiptir ama politik bir araca dönü?türüldü?ünde kad?n bunun fark?na vard???nda buna kar?? ç?kmal?d?r. E?er türban bir kad?n? gizlemek için yap?lan bir ?eyse baz? ki?iler o kadar özgür ki?iler ki türban d???ndaki giysileriyle kafas?ndaki türban?n bir anlam? yok gibi görünüyor.

–  Irz, namus haya gibi zamana ve mekana göre de?i?iklik gösteren bu ifadeler sadece kad?n?n m? gerçe?idir? Çünkü birçok sorunun kökünde bu gerçekler yatmaktad?r.

* Bunlar yarat?lm?? gerekçelerdir. Bir erke?in namussunu korumak için bir kad?n öldürülüyor. Üstelik amcas? k?za tecavüz ediyor, k?z?n hiçbir günah? yokken; a?abeyside namussunu temizlemek için k?z? öldürüyor. Buna göre ortada bir namus varsa amcas?d?r k?z de?il!

– Eski TCK’de kad?n?n bedenlerinin ve cinselliklerinin kendilerine de?il ailelerine ya da topluma ait oldu?unu, Kad?n?n namusunu kendisi için de?il ailesi için korudu?unu varsayan erkek egemen görü?, Yeni TCK’de kad?n?n kad?n?n kendi bedeni ve cinselli?inden sorumlu oldu?unu, kendi bedenlerinin sahibi kendileri oldu?u ?eklinde bir de?i?iklik yapm??t?r. Peki, ?u an Türkiye’ toplumuna bakt???m?z zaman yasalar bu kronikle?mi? dü?üncelere çözüm getirebilmi? dermi?iniz.

*Cezalar uygulan?rsa çözüm olabilir ama cezalar henüz tam olarak çözüme kavu?mad??? için bir ?ey diyemeyiz.

-Eski TCK’de töre cinayetlerinde kad?n hakl? olsa dahi öldürülüyor ve öldüren ki?i namus kavram?ndan dolay? ceza indirimi al?yordu, anca yeni TCK’de bu madde kald?r?lm?? ve töre cinayetlerinin önüne ciddi boyutta geçilmi?tir. Peki, siz unu nas?l de?erlendiriyorsunuz.

*Aç?kças? töre cinayetlerinin önüne çok geçildi?ini dü?ünmüyorum. Erkekler ceza alsalar da bu cinayetleri i?lemeye ba?l?yorlar.

-Türkiye’de kad?n?n asl?nda en büyük acizli?i ekonomik bir deste?inin olmamas?, Yönetimlerin kad?nlar? istihdam etmemeleri ya da yeteri kadar istihdam edememesi yatmaktad?r. Bence kad?n?n en önemli sorunu budur. Ekonomik olarak özgürle?emeyen kad?n rahat olamad??? için varolu?unun sava??n? verememekte ve el bakt?r?lmaktad?r. Bu ma?duriyete bak?? aç?n?z nedir.

* Kad?n?n bir tak?m becerilerini kullanarak (çocuk bakmak olabilir, el becerisi, el sanatlar? olabilir…)para kazanabilece?ini dü?ünüyorum.

– son olarak kad?n erkek e?itli?i temelinde ?ekillenmesi gereken bir demokratik ya?am alan?nda siz bir kad?n olarak neleri görmek istersiniz.

*K?z çocuklar?n?n e?itim ald??? bir e?itim sistemini, kad?nlar? koruyan yasalar?n i?lendi?ini, özgürlük mücadelesi yap?lan bir ortam…

Cevapla