Haberler
Buradasınız: Anasayfa » Geçmiş Yıllardan » Röportajlar » 2011 » 2011 – Yatağan Termik Santrali’nin Etkileri

2011 – Yatağan Termik Santrali’nin Etkileri

yataan_termik_santrali

ADI SOYADI                       :  PROF. DR. MUAMMER TUNA

MESLE??                               :  MU?LA ÜN?VERS?TES? FEN-EDEB?YAT FAKÜLTES? SOSYOLOJ?

BÖLÜMÜ

1- TERM?K SANTRAL’LE ?LG?L? K?TABI NE ZAMAN YAYIMLADINIZ?

 • Ø 1999-2000 y?llar? aras?nda ara?t?rmalar yapt?m. 2001 y?l?nda yay?mland?.

2- PROJE HAZIRLAMA F?KR? NEREDEN GELD??

 • Ø Öncelikle Yata?an’da ya?ayan insanlar?n fikirleri üzerine ç?kt?. Ben asit ya?murlar?n?n kirlili?i nedeniyle böyle bir proje haz?rlama fikri uyand?.

3- S?ZCE EKONOM? M?, ÇEVRE M? ÖNCE GEL?R?

 • Ø Çevre önce gelir. Çevre kirlendi?inde( su, hava, toprak) ekonomi yap?lacak alanda kalmaz.

4- S?ZCE ÇEVRE ?LE TOPLUM ARASINDA NASIL ?L??K? VARDIR?

 • Ø Toplum çevresel kaynaklar? kullan?r. Kullan?rken kirletir. Bu zarar bir zaman sonra toplumu etkiler.

5- TERM?K SANTRAL?’N?N TEMEL OLARAK YARATMI? OLDU?U SONUÇLAR NELERD?R? ( ÖRN: ?NSANA, DO?AYA VE SA?LI?A)

 • Ø Termik santral elektrik enerjisi üretiyor, ki?ilere i? olana?? sa?l?yor; ama bu olumlu sonuçlar?n yan?nda asit ya?murlar?n?n küresel ?s?nma gibi olumsuz sonuçlar? da var. Ayn? zamanda bu bölgelerdeki insanlarda solunum yolu rahats?zl?klar?, yolu kalp damar hastal?klar? s?kl?kla görülmektedir.

6- YÖRE HALKININ TERM?K SANTRALE BAKI? AÇISI NED?R? PROJEN?ZDE BUNUNLA ?LG?L? KONU VAR MI?

 • Ø Yöre halk? tar?m arazilerini ve insan sa?l???n? olumsuz etkiledi?i için termik santrale s?cak bakm?yor.

7- YATA?AN TERM?K SANTRAL? ÇEVREYE NE KADAR ZARARLIDIR?

Bunu ?u ?ekilde maddeleyebiliriz:

1-) Santralden dolay? hava kirlili?inin artmas?

2-) Sa?l?k sorunlar?n?n görülmesi

3-) Asit ya?murlar?n?n tar?m arazilerine zarar vermesi

4-) Sebze ve meyve üretimine olumsuz etki etmesi

8- BACA GAZI ARITMA S?STEM? S?ZCE ÇÖZÜM MÜDÜR?

 • Ø Baca gaz? ar?tma sistemi bence çözüm de?il. Bacadan birçok gaz ç?k?yor bu sistem bu gazlardan sadece kükürt gaz?n? tutuyor. Karbon monoksit ve karbondioksit gazlar?n? tutmuyor. As?l kirletici gazlar bu gazlard?r.

9- S?ZCE ALTERNAT?F ENERJ? KAYNAKLARI NED?R? NE OLMALIDIR? (KÖMÜR

DI?INDA)

– Güne?, rüzgâr, biyokitle gibi do?al çevreye zarar? olmayan kaynaklar olmal?d?r. ?nsanlar bunlar? kullanmaya te?vik etmelidir.

10- NÜKLEER ENERJ? KONUSUNDA NE DÜ?ÜNÜYORSUNUZ? ALTERNAT?F ENERJ? KAYNAKLARI OLAB?L?R M??

 • Ø Nükleer enerji çok riskli ve tehlikelidir. Yata?an Termik Santrali’ne göre kirlilik etkisi yoktur. Ancak nükleer enerjide de herhangi bir deprem veya kaza oldu?unda ortaya ç?kan zararlar çok büyüktür. Bunun ?u anda en canl? örne?ini Japonya da görmekteyiz.

11- ?KL?M DE????KL??? HAKKINDA NE DÜ?ÜNÜYORSUNUZ?

 • Ø Küresel ?s?nmadan dolay? yazlar daha s?cak ve kurak, k??lar da çok ya???l? geçiyor. Dolay?s?yla a??r? olan her ?ey insana zarar veriyor.

12- B?ZLER ÇEVRE KONUSUNDA NELER YAPAB?L?R?Z?

 • Ø Herkes kendi ad?na bir ?eyler yapabilir. Meselâ evdeki gereksiz ???klar? söndürmek, elektrikli aletleri gereksiz kullanmamak, plastik ?i?e, pil gibi do?aya zararl? olan maddeleri at?k kutusuna atmak yapabilece?imiz ki?isel çözümlerdendir.

ADI SOYADI           : Z?YA ALPÖZEN

MESLE??       : MARKET SAH?B?

1- YATA?AN TERM?K SANTRAL?’N? NASIL DE?ERLEND?R?YORSUNUZ?

ü Daha önceden zararl? olan Yata?an Termik Santrali baca gaz? ar?tma tesisi kurulduktan sonra zehirli gazlar?n etkisi azald?.

2- YATA?AN TERM?K SANTRAL?’N?N? ?LÇE EKOM?S?NE YARARI NED?R?

ü ?lçe ekonomisine büyük katk?s? vard?r. Yata?an’daki halk?m?z?n büyük bir geçim kayna??d?r. Yata?an Termik Santrali’nde çal??an i?çiler birtak?m ihtiyaçlar?n? kar??lamak için ilçedeki esnaflar? tercih ediyorlar.

3- YATA?AN TERM?K SANTRAL?’NDEK? ZEH?RL? GAZLARDAN ETK?LENEN VAR MI?

ü Rüzgâr ak?m? olan yerlerde(3 belde ve 20’ye yak?n köyde) rüzgâr?n ta??y?c? etkisinden dolay? zehirli gazlar yer de?i?tirmektedir. Bundan dolay? Bozüyük civar?nda akci?er hastalar?na rastlanm??t?r.

4- BACA GAZI ARITMA TES?S? YAPILDIKTAN SONRA SANTRAL?N ZARARLI ETK?S? AZALDI MI?

ü Tamamen azald??? söylenemez; fakat en çok zarar? olan kükürt dioksit gaz? baca gaz? ar?tma tesisi yap?ld?ktan sonra en aza indirilmi?tir.

5- S?ZCE YATA?AN TERM?K SANTRAL?’NDE MEVCUT OLAN KÖMÜR KAÇ YIL DAHA YETERL?D?R?

ü A?a?? yukar? 20 y?l daha yetece?ini dü?ünüyoruz.

6- MU?LA DO?AL GAZA GEÇMEYE HAZIRLANIYOR. YATA?AN TERM?K SANTRAL?’NDE DO?AL GAZA ÇEVR?LMES?N? ?STER M?S?N?Z?

ü Halk olarak biz buharl? ?s?tma sistemine geçilmesi taraftar?y?z.

ADI SOYADI           : HUL?S? ALPÖZEN

MESLE??      : ECZACI

1- YATA?AN TERM?K SANTRAL?’N? NASIL DE?ERLEND?R?YORSUNUZ?

v 2005 Y?l?na kadar ilçe ekonomisine çok büyük katk? sa?lam??t?r. 2005 y?l?ndan sonra yap?lan baca gaz? ar?tma sistemiyle santralin çevreye olan zarar? en aza indirgenmi? ve böylece en üst seviyede yararlan?lmaya ba?lanm??t?r. ?u an hava kirlili?i kontrol alt?nda. Bundan sonra ilgililer yeterli özeni gösterirse herhangi bir sorun ya?amay?z.

2- YATA?AN TERM?K SANTRAL?’N?N ?LÇE EKONOM?S?NE YARARI NED?R?

v ?lçemizdeki 2000 ki?iye gelir sa?lamaktad?r. Bu da i?sizli?i büyük oranda azaltm??t?r.

3- YATA?AN TERM?K SANTRAL?’N?N YAYDI?I ZEH?RL? GAZDAN ETK?LENEN VAR MI?

v Ben bir eczac? olarak( bu i?lerin içinde olan birisi olarak) hastalar?n?n ?ikayetlerinin dinledi?imde etkilenenlerin var oldu?unu anl?yorum. Daha çok solunum yetmezli?i, bulant?, kusma, ba? dönmesi vb. ?ikayetleriyle gelenler var. Zehirli gazlardan etkilenen çok fazla ki?i oldu?u için 1990-1995 y?llar? aras?nda santral 1 hafta kapat?ld?.

4- BACA GAZI ARITMA TES?S? YAPILDIKTAN SONRA SANTRAL?N ZARARLI ETK?S? AZALDI MI?

v Bir miktar azalsa da zarar? s?f?ra indirmek mümkün de?il. Bundan sonraki ölçümlere dikkat edilmesi gerekir.

5- MU?LA DO?AL GAZA GEÇMEYE HAZIRLANIYOR. YATA?AN TERM?K SANTRAL?’N?NDE DO?AL GAZA ÇEVR?LMES?N?N ?STERM?S?N?Z?

v Ben çevrilmesi taraftar?y?m. Do?al gaza çevrilmesinin daha sa?l?kl? oldu?unu dü?ünüyorum.

ADI SOYADI           : SELEN ?AYL?SOY

MESLE??                   : ELEKTRON?K MÜHEND?S?

1- YATA?AN TERM?K SANTRAL?’N?N TAR?HÇES? NED?R?

 

 • Ø Yata?an Termik Santrali’nin temeli 20 Ekim 1982 de at?lm??t?r.

2- YATA?AN TERM?K SANTRAL?’NDE KAÇ ??Ç? ÇALI?IYOR?

 • Ø Santralde 605 i?çi çal???yor.

3- YATA?AN TERM?K SANTRAL?’N?N BÖLÜMLER? NELERD?R?

 • Ø Yata?an Termik Santrali’nin bölümleri üretim ve bak?m olarak 2 ye ayr?l?r. Üretim ise kendi içinde kazan, tribün, elektrik, su haz?rlama ad? alt?nda alt bölümlere ayr?l?r. Bak?m servisinin bölümleri ise ?unlard?r: Ölçü kontrol, tribün, baca gaz? servisi, in?aat servisi ve d?? tesislerdir.

4- YATA?AN TERM?K SANTRAL?’NDE GÜNDE, AYDA, YILDA NE KADAR KÖMÜR KULLANILIYOR?

 • Ø Günde:18 000 ton
 • Ø Ayda: 540 000 ton
 • Ø Y?lda:6 480 000 ton

5- YATA?AN TERM?K SANTRAL?’NDE BACA GAZI ARITMA TES?SATI NE ZAMAN KURULDU?

 • Ø Yata?an Termik Santrali’nde baca gaz? ar?tma tesisat? 23 Temmuz 1993’de ihaleye ç?kt?.

 

6- YATA?AN TERM?K SANTRAL?’NDE BCA GAZI ARITMA TES?SATININ KURULMASININ   GEÇ KALMA SEBEB? NED?R?

 • Ø Geç kalma sebebi halk?n mahkemeye vermesinden dolay? 1 hafta kapat?ld?. Mahkeme sonuçland?ktan sonra kurulumu tamamland?.

7- BACA GAZI ARITMA S?STEM? ÇALI?IYOR MU? BACADAN ÇIKAN KÜKÜRTD?OKS?T GAZI ZARALI MIDIR?

 • Ø Baca gaz? ar?tma sistemi çal???yor. Bu bacadan ç?kan kükürt dioksit gaz? zararl? de?ildir.

8- YATA?AN TERM?K SANTRAL?’N? BESLEYEN KÖMÜR HAVZALARI NE KADARDIR?

 • Ø 20 y?l daha ömrü var. ?u anda elimizde 92 000 ton kömür mevcuttur.

9- KÖMÜR HAVZASI B?TMEDEN DO?AL GAZ MU?LAYA GEL?YOR, YATA?AN’ININ DO?AL ?AZA ÇEVR?LME ?HT?MAL? VAR MI?

 • Ø Gazla çal??sayd? olurdu; ama ?u durumda böyle bir ihtimal söz konusu de?il.

Cevapla