Haberler
Buradasınız: Anasayfa » Geçmiş Yıllardan » Röportajlar » 2012 » 2012 – Son Yolculuğun İlk İstasyonu

2012 – Son Yolculuğun İlk İstasyonu

sonyolculuk

Mu?la’n?n Fethiye ilçesinde  Fethiye Devlet Hastanesinde bulunan kadavralar ve gassallar  (ölüleri y?kayan ki?iler) aras?ndaki ili?kileri, mesleklerinin onlar? nas?l etkiledi?ini, ruhsal sorunlar? , olumlu-olumsuz  yönleri ara?t?rmaya karar verdik. Çünkü bu tarz meslekler  edinen insanlara, toplumsal bak??  bazen farkl? olabiliyor. T?pk?  Morg görevlileri ve gassallara bak?ld??? gibi .

Tam te?ekküllü hastanelerde ex olan (vefat etmi? ) bedenlerin muhafaza edilmesi amac?yla olu?turulan bölümlere morg ad? verilir. Morglar ayr?ca s?cak havalarda cesedin koku?mas?n? önlemek için so?utucu özelli?i olan, cesetlerin y?kan?p , kefenlendi?i, bir insan için öldükten sonrada yap?lmas? gerekenlerin kurallara uygun olarak icra edildi?i mekand?r. Burada cesetler hijyenik bir ortamda korunur. Ex olmu? bedenler  için t?bb?n ve  teknolojinin bütün  imkanlar? insanlar için yerine getirilir

Morg görevlileri:

Nasuh ABUKAN

?sa  AVDANCI

Nasuh Bey; 1.50 boylar?nda, 65 –70   ya?lar?nda  çok  sempatik  biri. Y?llar?n?  gassal??a  vermi? ve i?ine  kendini  adam??  bir ki?i.

?sa Bey;1.75 boylar?nda, 28 ya??nda bu i?e daha  bir buçuk  ay önce ba?lam??. ??inde  ba?ar?l? olmakla birlikte severek yapt???n? belirtiyor .

Arzu Özlem Sipahi: Nasuh Bey, mesle?iniz pek çok kimsenin yapmay? dü?ünece?i bir i? de?il. Sizin bu mesle?e y?llar?n? vermi? deneyimli biri olarak bu mesle?i seçmenizin nedenlerini ö?renebilir miyiz?

Nasuh Bey: Baz? meslekler seçilmez. Ben de bu mesle?i bilerek seçmedim ama insan için yap?lmas? gereken baz? i? kollar? vard?r. Zor da olsa birilerinin bu i?leri yapmas? gerekir. Ald???m?z dini e?itim gere?i ve yukar?daki sebepler sonucu biz de bu i?i isteyerek yerine getiriyoruz.

Arzu Tombak: Bu meslekle ilgili kar??la?t???n?z olumlu ve olumsuz yönler nelerdir?

Nasuh Bey: Olumlu yönleri insanlara hizmet vermektir olumsuz yönleri ise morga intikal eden kazai vakalar sonucu parçalanm?? cesetlerin bir araya getirilerek gasil (y?kama) i?leminin yap?lmas? oldukça zor. Böyle durumlarda gördüklerimizin bizi etkiledi?i bir gerçek.

Arzu Özlem Sipahi: Bu meslekle ilgili çevrenizden ald???n?z tepkiler, mesle?inizi gerçekle?tirirken kar??la?t???n?z zorluklar nelerdir. ?

Nasuh Bey : Morg hizmetinde , insanlar bize kar?? biraz so?uk davransa da bizim onlara çok s?cak ve hürmetle davranmam?z?n onlar?n, o gün duydu?u ac?y? bir nebze hafifletti?i kanaatindeyiz .Ama toplumumuz  kendisine hizmet edip sayg? duyana fazlas?yla ra?bet ve sayg? göstermektedir .Netice; i?imizin önemini ve zorlu?unu takdir eden insanlardan olumlu muamele görüyoruz .

Arzu Tombak: Mesle?inizle ilgili insanlar?n size ve sizin insanlara kar?? tepkileriniz nelerdir?

?sa Bey: Asl?nda bu i? meslekten ziyade her müslüman?n yapabilece?i i?ler. Her müslüman?n onlar? kaybetti?inde anne ve babas?n? veya akrabas?n? y?kamas? gerekebilir. Ancak ?nsanlar?n ço?u ölen akrabalar?n?n ölüm sonras? vücudundaki de?i?iklikleri görmek istemezler.Onlar? sa?l?kl? ve mutlu günlerinde olduklar? gibi hat?rlamak isterler. Bunun için bizler insanlar?n bu ac?l? günlerinde onlar?n cenazelerine sayg? gösterip ölülerini y?kar ve defin için haz?r hale getiriri. Yapt???m?z bu hizmetten dolay? da cenaze sahiplerinden sayg? görürüz.

Arzu Özlem Sipahi: Bu meslek oldukça zor bir meslek. Sizin için herhangi bir ruhsal s?k?nt? yarat?yor mu?Mesle?e ilk ba?lad???n?z zamanki ruhsal s?k?nt?lar?n?z ile ?imdiki ruhsal s?k?nt?lar?n?z aras?nda farkl?l?klar olu?tu mu?

?sa Bey: Yakla??k olarak bir buçuk ayd?r bu i?i yap?yorum. Bu süre zarf?nda ex olmu? hastalar?, kazalardan sonra insan vücudundaki de?i?iklikleri gördükçe ister istemez ruhsal problemlerim oluyor. Örne?in; bir gün motorsiklet kazas? sonucu hayat?n? kaybeden ki?iyi gördükten sonra bir daha motora binemedim, yemek yemekte zorland?m, insanlara bak???m de?i?ti, gece uyku problemlerim oldu, insanlarla ili?kilerim de?i?ti ve bunun gibi birçok ruhsal sorunlarla kar??la?t?m. Ölümün ya?? olmad???n? her gün ya?ad?m. Kendimi her gün ölüme haz?r hissettim.

 

 

 


Arzu Tombak: Hastanenizin  morgu ayn? anda kaç tane cesedi muhafaza edebiliyor?

?sa Bey: Hastanemizdeki morg ayn? anda 12 cesedi muhafaza edebiliyor.

Arzu Özlem Sipahi: Morga bir ölü getirildi?inde neler yap?yorsunuz? A?amal? olarak anlat?r m?s?n?z?

?sa Bey: Adli vaka olup olmad??? incelenir. Adli vaka ise savc? ve doktorlar taraf?ndan inceleme yap?l?r. Cenaze sahipleri cesedi y?katmak istedi?i zaman y?k?yoruz. Y?kama i?lemi bittikten sonra kefenleme yap?l?r. Bir cenazeye genelde 9-10 metre kefen gider. A?z?na ve burnuna su ald?rmadan namaz abdesti ald?r?l?r. Defnedilmeye haz?r hale getirilir.

Arzu Tombak: Morgunuzda ?u an ceset var m??

?sa Bey: Evet bir tane bebek cesedimiz var , ölümü ara?t?r?l?yor  ve yakla??k iki ayd?r burada muhafaza ediliyor.

Arzu Özlem Sipahi: Bu kadar çok ölü bedenlere dokunuyorsunuz,onlar? y?k?yor ve kefenliyorsunuz. Kendi cenazenizin y?kand???n? hiç dü?ündünüz mü ?

?sa Bey: Mutlaka her insan kendi cesedinin y?kan?p, belirli kurallara göre defnedilmesini ister. Bunun için illa benim yapt???m i?i yapmas? gerekmez. Zaten insan?n s?k s?k ölümü dü?ünmesi yani bir gün bu dünyadan ayr?laca??n?, y?kanaca??n?, kabre girece?ini, Rabbi’nin huzuruna ç?kaca??n?, hesap verece?ini dü?ünmesi laz?m.

Arzu Tombak: Buraya normal yolla ya da kaza sonucu beklide cinayet sonucunda hayat?n? kaybetmi? pek çok ki?i getiriliyor. Siz de de?i?ik olaylarla kar??la?abiliyorsunuzdur. Morgda ya?ad?klar?n?z ile ilgili bize anlatabilece?iniz bir an?n?z var m??

Nasuh Bey: Bir mermer ta? oca??ndan bedeni parçalanm?? bir cenaze getirdiler. Cenazenin eli ve aya?? bedeninden ayr?lm??t?. Elini ve aya??n? bedeniyle birle?tirip atelleyerek tekrar so?uk havaya (-5) koyup dondurduk. Sonra y?kamaya ald???mda cesedi hiç parçalanmam?? gibi alg?lamam, normal bir ceset y?k?yor hali ya?amam hayrete de?erdi. ?nsan bir süre sonra yapt??? i?i art?k kan?ksamaya ba?l?yor. Ba?kalar? için imkans?z gibi görünen i?leri siz s?radan ?eyler gibi yap?yor oluyorsunuz.

Arzu Özlem Sipahi: Dizilerde görüyoruz hani ; emniyete intikal etmi? kay?p insanlar oluyor ve yak?nlar? emniyet mensuplar?yla birlikte te?his için geliyorlar… Mutlaka oluyordur. Peki o anda neler ya?an?yor? Sonuçta te?hise gelen ki?i için orada yatan?n kendi yak?n? olmas? ihtimali var ya da yok .

?sa Bey: Böyle bir ?ey benim ba??ma gelmedi ama endi?eyle gelmi? insanlar?n kar??s?nda so?ukkanl? durmak çok zor olsa gerek.

Arzu Özlem Sipahi: Mesle?iniz hakk?nda topluma söylemek istedi?iniz bir ?eyler var m??

?sa Bey: Asl?nda ölüm insanlara her ?eyi aç?klamaktad?r . Kendinizi ölen ki?inin yerine koyup  yar?n hesap gününe; Allah’?n huzuruna ne getirebilece?imizin dü?ünülmesi gerekir. Ölüm insanlara en büyük ö?üt verendir…

Arzu Tombak:Yapmakta oldu?unuz bu zor ama bir o kadar da kutsal olan mesle?inizde ba?ar?lar diler ve de?erli vaktinizi ay?rd???n?z için çok te?ekkür ederiz.

Cevapla