Haberler
Buradasınız: Anasayfa » Geçmiş Yıllardan » Röportajlar » 2012 » 2012 – Suskun Şehrin Hikayesi

2012 – Suskun Şehrin Hikayesi

sessiz

Kentin eski ad? Me?ri’dir. Özellikle turizm aç?s?ndan geli?mi?tir. 2011 y?l?ndaki merkez nüfusu 81.467’dir. Mu?la’n?n en büyük ilçesi ve Mu?la merkezde dahil olmak üzere en büyük yüzölçümüne ve yerle?im alan?na sahip ilçedir. Nüfus yo?unlu?u aç?s?ndan da Mu?la merkez ve di?er ilçelerden büyüktür.

Biz insanlar kendimizi ya?ad???m?z hayata o kadar kapt?r?r?z ki bir gün ölece?imizi ve önünden ya da yan?ndan geçerken bile tedirgin oldu?umuz mezarl?klarda ebedi istirahat?m?z? yapaca??m?z? dü?ünmek bile istemeyiz. Ama asl?nda hepimiz için bu kaç?n?lmaz sondur. Bizim kaçt???m?z sonla, ölüm kavram?yla iç içe ya?ayan, mezarl?k bekçili?i yapan Ramazan BOZTA? ile görü?tük.

 

 

 

 

Ay?egül: Sizi tan?yabilir miyiz?

Ramazan B.: Elbette,  benim ad?m  Ramazan  BOZTA? Belediye Mezarl?k  Bekçisiyim ,iki  Üniversite bitirdim.Daha önce  Fethiye’nin köylerinden birinde din görevlisi   olarak görev yapm??t?m ama ?ehir merkezinde oturmak  ve çal??mak  için bu mesle?e ba?lad?m. 18 Temmuz 2000 y?l?ndan bu yana bu meslek ile ilgileniyorum. Evliyim iki evlad?m var.

Ay?egül: Bu  mesle?e ba?lama sebebiniz nedir?  Ba?ka bir i?te yapabilirdiniz neden mezarl?k bekçili?ini seçtiniz?

Ramazan B.: Hem ?ehir merkezinde oturmak hem de çal??mak kolay de?il, her istedi?iniz yerde çal??am?yorsunuz. Daha önce de din görevlisi olarak görev alm??t?m o bak?mdan bu mesle?in daha uygun olabilece?ini dü?ündüm.

Ay?egül: Nas?l peki zorlanmad?n?z m?? Sonuçta mezar ve ölüler ile iç içesiniz?

Ramazan B.: Tabi ki de zorland?m ba?larda ama zamanla al???yor insan normal bir ?ey gibi geliyor bir müddet sonra.

Zehra: Bu mesle?i yapabilmek için gereken hususlar nelerdir?

Ramazan B.: Bu meslek  için en az?ndan ?mam Hatip  Lisesi mezunu olmak  gerekir  ve  duygulara  hakim olmak önemli  ölen ki?iler her zaman yabanc?lar de?il en yak?nlar?n?zda olabiliyor.

 

Ay?egül: Bir yak?n?n?z?n defin i?lemlerini yapmak durumunda kald?n?z m??

Ramazan B.: Evet, birçok yak?n?m?n defin i?lemini kendim yapt?m ,cenazeyi kendim y?kad?m ve  kendim topra?a verdim. En son da Annemi tabi…

Zehra: Bu zor bir durum anneniz sonuçta nas?l bir duygudur  bu?

Ramazan B.: Tabi ki  de çok zor bir durum ama bu mesle?i yap?yorsan?z e?er duygular?n?z  herkese e?it olmal?d?r ki  devam edebilesiniz mesle?inize.

Ay?egül: Bütün gün neler yap?yorsunuz burada ve bu cenaze i?lerinde nelerle u?ra??yorsunuz anlat?r m?s?n?z?

Ramazan B.: Girdi?imde  duam? ediyorum öncelikle, etraf? gözetiyorum  çal?lar?  filan kesiyorum pek yapt???m i? yok  ama cenaze oldu?unda yo?un oluyor tabi . Cenazeyi    y?k?yorum , defin i?lemlerini yap?yorum ve gömüyorum.

Zehra: Cenazeyi y?kamay? yani her ?eyi siz yap?yorsunuz anlad???m kadar?yla.

Ramazan B.: Evet. Ben yap?yorum.

Ay?egül: Bu mesle?i yaparken sizi zorlayan ?eyler oluyor mu?

Ramazan B.:  Beni zorlayan  insanlar?n beni anlamamas?  bazen çift cenaze  olabiliyor  bu durumda seri hareket etmek gerekiyor ama  gere?ine uygun olarak görevimi yapmaya çal???yorum ama insanlar hep kendilerini dü?ünüyor. Her gün  birinci dereceden  insanlar?n üzüntülerini payla??yorum.

Zehra: Fethiye bir turizm bölgesi burada ölümlerin yo?unla?t??? dönemler hangileri?

Ramazan B.: Halk  aras?nda Yaprak Dökümü diye tabir edilen dönemler vard?r. Genelde yaz?n trafik kazalar? yo?unla?t??? için Haziran ve Temmuz aylar?nda k???n ise Aral?k ve Ocak aylar?nda yo?unla??yor.

Ay?egül: Ölenlerin genel olarak ya? durumu nedir ya?l? m? genç mi?

Ramazan B.: Genelde  gençleri kaybediyoruz , trafik kazalar?ndan dolay? 25-45  ya? aral??? ben ?ahsen zaten ya?l?l???n 60 ya??ndan  sonra ba?lad???n?  dü?ünüyorum.

‘’Bugünü dü?ünürüm dün geçti yar?n var m??

Gençli?e de güvenme ölen hep ihtiyar m?? ‘’  demi? bir ?air.

Zehra: Çal??ma saatleriniz nelerdir ve Buras? ne büyüklükte bir mezarl?k?

Ramazan B.: Benim çal??ma  saatim yok asl?nda hep   buraday?m günün belirli saatlerinde evime gidiyorum yeme?imi yiyorum çocuklar?mla ilgileniyorum. Buraya gelince buras? 1942 de kurulmu? bir mezarl?kt?r.

Ay?egül: Bu mesle?i yapmaktan pi?man oldunuz mu?

Ramazan B.:  Ben mesle?imden memnunum hiç pi?man olmad?m çünkü sürekli de?i?ik insanlar? tan?mak ve duygular?na ortak olmak güzel bir ?ey.

Zehra: Seçme ?ans?n?z olsayd? mesle?inizi de?i?tirmek ister miydiniz?

Ramazan B.: Zor bir meslek bu ama tabi de?i?tirmek isterdim ben ?iir de yaz?yorum bo? vakitlerimde ben 3 sene güvenlik görevlisi olarak ta çal??m??t?m Adana da ama  kesinlikle Edebiyat Ö?retmeni olmak isterdim.

Ay?egül: Bize yazd???n?z ?iirlerden bir tanesini okur musunuz?

GÖZLER?N? ARARIM

Kah susar kah  a?lar?m

Hayk?r?r sükunetim usan?r hayk?r??lar?m

??it  gayri  ah?m?  al?n yaz?m

?ki  gurbet  aras? gözlerini arar?m

 

Kah mahzun kah bahtiyar?m

Koyu karanl?kta hasretinle kama??r?m

K?r?? k?r?? elimde yorgun saz?m

?ki gurbet aras? gözlerini arar?m

 

Kah durulur kah akar?m

Ard?na divane olur beyhude ça?lar?m

Yanar yüre?im dinmez s?z?m

?ki  gurbet  aras? gözlerini arar?m

 

Kah unutur  kah hat?rlar?m

A?ina sokaklarda meçhul yollara sapar?m

A?ard? saç?m çekilmez oldu naz?m

?ki  gurbet  aras? gözlerini arar?m

 

Te?ekkür ederiz gerçekten güzel bir ?iir .

50 dölüm’lük bir arazi  ve içinde  4570  adet cenaze bulunmaktad?r.

 

 

Ay?egül: ?ki Üniversite bitirdi?inizi söylediniz hangi bölümleri okununuz?

Ramazan B.: Evet . iki senelik sosyal bilimler ve iki senelik de din bilgisi okudum.

Zehra: Çocuklar?n?z okuyor mu?

Ramazan B.:  Evet ,2 k?z?m var birisi ?mam Hatip Lisesin de  di?eri  üniversitede dil ve edebiyat okuyor.

 

 

Ay?egül: Mesle?iniz özel hayat?n?z? etkiliyor mu? Çevrenizdekilerin mesle?inize bak?? aç?s? nedir?

Ramazan B.: Asl?nda  etkiliyor, bu meslekle u?ra??yorsan?z  sosyal hayat?n?z pek olmaz.Ben 10 dakika için kimseye söz veremiyorum ben Azrail’in  emrinde  çal???yorum .. Çevremdekilerin bak??? mesle?ime asl?nda kötü de?il normal kar??l?yorlar. 

.

 

 

 

Zehra: Mesle?inizde kazanc?n?z sizi geçindirmeye yetiyor mu? Ba?kalar?na da bu mesle?i öneriyor musunuz?

Ramazan B.: Evet, gelirim bana yetiyor belediyenin hizmetinde çal??may? seviyorum.

Asl?nda bu zor bir meslek o yüzden ?u ana kadar kimseye önermedim. Bitirmeden bir söz söylemek istiyorum  ‘’Cebrail’in sözünü dinlemeyen Azrail’in tokad?n? yer. Herkes dikkatli olsun hayat k?sa güzel ya?as?n.

 

 

 

Her ?ey için te?ekkür ederiz.

Cevapla