Haberler
Buradasınız: Anasayfa » Geçmiş Yıllardan » Röportajlar » 2012 » 2012 – Yeni Başlangıçlar Adına

2012 – Yeni Başlangıçlar Adına

deprem

Deprem, yerkabu?u hareketleri sonucunda meydana gelen  dünya hayat?n? olumsuz etkileyen bir do?al afettir. Her seferinde de bir çok ac? sonuçlar do?urur .  Yak?n tarihte ülkemizde  meydana gelen depremlerden görüldü?ü üzere y?k?mlar de?il hatalar daha çok göze çarpar.  Deprem do?al afettir, y?k?mlar olabilir. Ancak can kay?plar?, insanlar?n yapm?? oldu?u hatalardan meydana gelir. Ekim ay?nda meydana gelmi? olan Van depreminde,  vatanda?lar?m?z  bu ac?lar? çok a??r ?ekilde ya?ad?lar. Bu yüzden birço?u evlerini  ve i?lerini b?rak?p farkl? ?ehirlere göç etmek zorunda kald?lar.

Van’dan gelen Bar?? arkada??m?z, meydana gelen depremden sonra ?ehrimize göç  eden bir karde?imizdir. Kendisinden, depremden sonra y?k?lan binalar? ö?renmek için de?il de insanlar?n içindeki y?k?mlar? ve depremin in?aa etti?i psikolojiyi ö?renmek için bir arkada??m?z vas?tas?yla tan??t?k.

Bar?? arkada??m?zla bulu?uca??m?z gün  geldi. Aysuhan ve ben , bulu?ma noktas?na gitmek için  Fethiye’nin e?siz sahilinden yürüyerek bulu?ma noktas?na do?ru ilerledik.  Birçok z?t duygular? ayn?  anda ya??yorduk. ?lk kez röportaj yapacak olman?n verdi?i heyecan, büyük bir  felaket ya?ayan Bar??’?n ac?lar?n? tekrar hat?rlatma korkusu  ve daha anlam veremedi?imiz birçok duyguyu bir arada ya??yorduk. Kafam?zda cevaplanmay? bekleyen birçok soru vard?. Bu karma??k duygular?n bizde yaratt??? etki ile rüzgar e?li?inde a??r a??r bulu?aca??m?z kafeye geldik. Denize yak?n bir masaya oturduk  ve heyecanla Bar??’? beklemeye ba?lad?k. O s?rada garson geldi. Çok çal??man?n verdi?i yorgunluk ve ince bir tebessümle: ‘‘Ne arzu edersiniz?’’ diye sordu. Biz  de mart?lar? izleyerek çay içmenin heyecan?m?z? biraz yat??t?raca??n? dü?ünerek çay istedik. Çay?m?z? yudumlarken  sahilden geçen ki?ilere bakarak arkada??m?zla Bar??’?n gelmesini bekliyorduk. Güne?li bir hafta sonunun keyfiyle etraf?na ne?e saçan insanlar?n aras?ndan h?zl? ad?mlarla ve heyecanl? ifadelerle  Bar?? ve arkada??m?z kalabal???n içinden ç?karak bizim masam?za do?ru geldiler. Nihayet bulu?abilmi?tik. ?lk önce heyecan?n? ve merak?n? yat??t?rmak için kendimizi tan?tt?k. Bar??’a dikkatlice bakt???m?zda daha önce hiç kimsede görmemi? oldu?umuz birçok duygu ifadesiyle  kar??la?t?k. O yüzü gördükten sonra onun yüzüne vuran bu duygular?n ne oldu?unu ö?renmek için  sab?rs?zlan?yor ve heyecanlan?yorduk. Arkada??m?z çay?n? içip Bar??’? bize emanet ettikten sonra yan?m?zdan ayr?ld?. Art?k Bar?? ve duygular?yla ba? ba?ayd?k. Arkada??m?z ayr?ld?ktan sonra Bar???n yüzüne bir hüzün çöktü. Bu hüznü da??tmak için farkl? konularda sohbet ortam? yarat?p birer çay daha söyledik. Çaylar?m?z geldi,yudumlaya ba?lad?k. Bu esnada Bar?s? gözlemliyorduk. Bar??, elleriyle çay barda??n? sar?p gözlerini denizin üzerinde uçu?an mart?lara dikerek derin duygulara dald?.Dü?ünceli halinin arkas?nda ürkek tavr?n? n oldu?unu da fark ettik. Onu incitmekten korkarak yava? yava? sohbete ba?lad?k.

 

Onun içindeki kilitli kap?lar? açmak amac?yla ilk sorumuzu yönelttik. ?lk önce deprem meydana gelirken nerede bulundu?unu sorduk. Soruyu sordu?umuz da gözlerinin içindeki derinlik onun deprem an?na gitti?ini yans?t?yordu. Biraz bo? bo? bakt?ktan sonra: ‘Allah’a ?ükürler olsun ki köyümdeki evde bilgisayar ba??nda oturuyordum. Neden bu kadar ?ükran duydu?unu merak etmemek elde de?ildi. Nedenini sordu?umuzda ö?rendik ki YGS’ye haz?rlanan Bar??’?n normalde dershaneye gitmek için ?ehirde ya?ad???n? ve bir hafta sonu ailesini ziyaret etmek için köye geldi?ini. Depremde Van Erci? teki ev y?k?lm?? ancak köydeki ev y?k?lmam??t?. T?pk? Bar??’?n Umutlar? gibi…

Deprem meydana geldikten sonraki köydeki insanlar?n durumunu bizlere betimlemesini istedik. Birden Bar?? bize bakan masum yüzünü yan taraftaki parka çevirdi. Sonra da bize parktaki çocuklar? göstererek i?te herkes bu parktaki çocuklar gibiydi. Herkes bilinçlerinden yoksun sa?a sola ko?u?turuyor ve yak?nlar?n? ar?yordu. Bunun üzerine köyde y?k?lan ev var m? diye sorduk. O da baz? taban? ?a?lam olmayan binalar?n bu depreme dayanamad???n? söyledi. Ve malesef  baz? ihmallerin can kay?plar?na mal oldu?unu aktard?. Bizde göçük alt?nda kalan insanlara yap?lan arama kurtarman?n yeterli olup olmad???n? sorduk. Ba??n? iki elinin aras?na ald?. Sanki o an göçük alt?nda kalan insanlar?n ç??l?klar?n? duyuyor gibiydi. Sonra a?z?ndan tekrar kelimeler dökülmeye ba?lad?. ?lk 6 saat arama kurtarma ekiplerinin bulunmad???n? ve sivil halk?n yak?nlar?na ula?mak ad?na çapa ve kürek yard?m?yla göçük alt?nda kalanlar? kurtarmaya çal??t???n? söyledi. Erci?’te evler y?k?lm??t?. Bizde depremzedeler için s?cak bir yuva umudu ta??yan çad?rkentlerin yeterli olup olmad???n? sorduk. Bar??’ta bize depremde bir çok binan?n y?k?l?p veya hasar gördü?ünü ve oturulamayacak hale geldi?ini söyledi. Bu yüzdende çok fazla depremzede evsiz kalm??t? çad?rkentlerde bu ço?unlu?u tam olarak kar??layamam??t?. Ve de bu insanlar depremin yaratt??? psikolojiyi yenemeden bir de Van’?n olumsuz k?? ?artlar?yla mücadele diyorlard?. Bar??’a di?er sorumuzu yöneltmek istedi?imizde ise bak??lar?n? biraz bizden kaç?rd???n? gözlemledik. Bizde bar??? biraz rahatlatmak için garsonu ça??r?p birer çay daha istedik. Bar?? denizin derinliklerine kap?l?p çay?n? yudumlarken bizde bir di?er soruyu yönelttik. Depremzedelere yap?lan dünya çap?nda ki büyük yard?mlar?n depremzedelerin hayatlar?n? bir nebze olsun düzeltip düzeltmedi?ini sorduk. Onunla tan??t???m?zdan beri bize göstermedi?i mutlulu?u ?imdi sergiliyordu bizlere kar??. Her halinden bu yard?mlardan mutlu oldu?u a?ikard?.Sözlerine ba?lad?: ‘Elbetteki yeterliydi. Yolda bile yetkililer  bir insan? görünce su,g?da,para yard?m? yap?yolard?. Valilikler kaymakaml?klarla ileti?lime geçip en uçtaki köyün bile bu yard?mlardan faydalanmas?n? sa?l?yordu.’ Bizde peki duydu?umuz amac? farkl? ki?ler taraf?ndan yap?lan ya?malamalr?n gerçe?i yans?t?p yans?tmad???n? sorduk. Bar?? bir an duraklad? ve gözünde nefret dolu ak??lar hakim oldu. Sert bir ?ekilde çay barda??n? kavary?p çay?ndan bir yudum ald?. Sitemkar bir ?ekilde ba??n? sallad?ktan sonra ‘insanl?klar?ndan ?üphe etti?im baz? varl?klar tüm insanlar?n zorluklarla bize umut ????? olsun diye gönderilen yard?mlar? ya?mlalad?klar?n? söyledi.

Deprem periyodunda yapu?lan insan ay?plar?n? ö?renmek için Bar??’a nefret etti?i olaylar? söylemesini istedik. Bunu üzerine bar?? hasar görmü? binalardan yap?lan h?rs?zl?klar? dile getirdi. Do?rusu bizde  bu olaya bi anlam verememi?tik onca tela??n ve ac?n?n içinde h?rs?zl?k yapmak hangi vicdan?n eseri oldu?unu. Birde y?k?lan evlerin sahiplerinin halk taraf?ndan binay? haram r?z?kla yapt?klar? ve bu yüzden y?k?lm?? oldu?unu söyleklerini ö?rendik.

Deprem s?ras?nda ya?ananlar? az çok anlad?ktan sonra Bar??’?n yani bir depremzedenin ruh haline bürünmek ve depremin ya?amlar?ndaki meydana getirdi?i de?i?iklikleri ö?renmek istedik.Bu amaçla Bar???n deprem s?ras?nda neler hissetti?ini sorduk. ??te o an daha önce hiç kimsede gözlemlemedi?miz bir ruh haline büründü. Gözlerini yava?ça kapatt? ve o an? hisseder gibiydi. Ve sonra anlatmaya ba?lad?. ‘Bilgisayar?n ba??ndayd?m öylece oturuyordum birden ev kepçe darbesi yemi? gibi salland?. ?çeriye kamyon filan girdi zannettim. Evden annemin ve yengemin ç??l?klar? yükseliyordu. ?lk önce hiçbir ?ey anlamadan donup kalm??t?m. Öylece oturuyordum sonra odama yengem girdi beni evden ç?kartmak için çeki?tiriyordu ama ben hala durumun tam olarak fark?nda de?ildim. Biraz yengem ba??rd?ktan sonra kendime geldim ve evden uzakla?t?m. Bu süreçte ya?ad???m korku ve panik duygular?n? daha önce hiç bu kadar yo?un ya?amam??t?m. ‘  Bar?? bunlar? anlat?rken ya?ad??? panik ve heyecan duygusu sanki ?uan da üzerindeydi. Olan oylar? bile anlatmakta güçlük çekiyordu. Bizde peki depremden sonra ne oldu, neler yapt?n ve nas?l buraya geldin diye sorduk ? Deprem benim için çok önemli bir zamanda meydana geldi diye ba?lad? konu?mas?na. Ve ekledi 12. S?n?fa gidiyorum ve girmem gereken gelece?imi belirleyecek s?nav var. Asl?nda Erci?’te kal?p aileme yard?m etmek istiyorum. Ama onlar benim okumam? istediler ve buraya gönderdiler. Bende buraya geldim ve üniversiteye girmek için deprem s?ras?nda kaybetti?im 2 ay?m? tamamlamak ve en iyi ?ekilde haz?rlan?p üniversiteyi kazanmak istiyorum. Ö?renim hayat?m? tamamlad?ktan sonra da ö?retmen olarak Erci?’e geri dönüp Erci?’in eski haline gelmesi için elimden geleni yapaca??m dedi. Gözlerindeki h?rs dolu bak??lar? hissetmemek mümkün de?ildi. O h?rsla bu hedeflerini gerçekle?tirebilece?inden emindik. Ve ba?ka bir ?ehirde ya?aman?n yaratt??? zorluklar? ö?renmek için göçünden sonraki ya?ad??? s?k?nt?lar? sorduk. ?lk zorlu?unun bar?nma oldu?unu ö?rendik. K?sa sürede kendine uygun bir apart bulamad???ndan yak?nd?. Ama bir çok zorlu?a yenilmeyip yeni ba?lang?çlar ad?na yapmas? gereken görevleri vard?. Bu süreçte de Fethiye insan?n kendine gösterdi?i yard?mlardan dolay? mutluydu. Dershane hocalar? da Bar??’?n s?nav? kazanabilmesi için ayr? bir u?ra? içindeymi?. Arkada?lar?n? aileleride sürekli evlerine davet edip Bar???n rahatl??? için ellerinden geleni yap?yorlarm??.

Peki, ?uanda deprem ?okunu üzerinden at?p atamad???n? korku ve panik durumundan kurtulup kurtulamad???n? sorduk. Maalesef olumlu bir cevap alamad?k. ‘Bir panik durumunda deprem oldu?unu zannediyorum ve panikliyorum bir de kald???m apart 3 katl? ve üçüncü kat?nda kal?yorum her ak?am uyurken deprem olursa nas?l kaçar?m diye dü?ünüyorum.’dedi.

Erci?’e yani ailesini yan?na dönmek isteyip istemedi?ini sorduk. O da YGS sonra LYS s?nav?na orada çal??mak istedi?ini zaten o zamana kadar da ?ehrin biraz kendine gelebilece?ini söyledi. Bizde bu cevap üzerine ?ehrin durumunu merak ettik. ?ehir depremden sonra ne hal alm??t? ve acaba eski haline dönebilecekmiydi? O da ?ehrin maloz y???n? haline geldi?ini söyledi. Ama çevre illerden bir çok kurum ve kurulu? eski haline gelmesi için çaba gösteriyor. Umar?m çok çabuk zamanda eski haline geri döner. Depremden sonra Erci?’in 20-30 y?l geri gitmi? oldu?unu duydum. Ve ?ehri yeniden kurmak için imar planlar? haz?rlan?yormu? diyede ekledi. Peki nas?l olduda bu kadar çok ev y?k?ld? diye merek ettik ve sorumuzu bar??a yönelttik o da bu konuda biraz belediyeye sitem etti. Çünkü evler en çok 3 katl? olmas? gerekirken belediye ise 5 katl? evlere kadar imar izni vermi? dedi.

Son olarak da depremin ya?ant?m?z? en az etkilemesi için depremden önce alabilece?imiz önlemleri , deprem s?ras?nda ya?ad?klar?ndan faydalanarak bize ne gibi önerilerde bulundu?unu sorduk. O da ya?ad??? ac? tecrübelerin yüzüne yans?d??? bir mimikle: ‘bize önceden deprem ile ilgili okullarda hep tatbikatlar yap?l?rd? ama ço?umuz bu çal??malar? dikkate almad?k. Arama kurtarma çal??malar?nda gördük ki bu bize söylenenler geç?tirilecek türden ?eyler de?ilmi?. Masa gibi sert cisimlerin alt?na giren depremzedeler genelde sa? olarak kurtar?lm??t?. Bazen baz? ?eyleri ya?amadan önce ö?renmek ve ciddiyete almak gerekiyor yoksa getirdi?i ac? sonuçlara katlan?yoruz.’ dedi gerçekten güzel bir mesaj vermi?ti bizlere bizde bir çok ?ey ö?rendi?imiz bu röportaj? bitirdik. Ve bizi bir çok konuda ayd?nlatan bar??a te?ekkür ettik. Kafam?zda cevaplanmay? bekleyen bir çok soru cevaplanm??t?. Bir ?eyler ö?renmenin ve bir depremzedeye yard?m etti?imiz için çok mutluyduk. Bar?? karde?imize bir bakt???m?zda ilk kar??la?mam?za nazaran bir rahatl?k sezmi?tik. Bize de?erli zaman?n? ay?rd??? ve bizi bilgilendirdi?i için te?ekkür edip röportaj yapt???m?z kafeden ayr?ld?k.

Cevapla