Haberler
Buradasınız: Anasayfa » Geçmiş Yıllardan » Röportajlar » 2012 » 2012 – Yüreğimde İki İnce Sızı

2012 – Yüreğimde İki İnce Sızı

yuregimde_iki_sizi

ÖZLEM Ç: Merhaba. Öncelikle sizi tan?mak isteriz. Bize k?saca kendinizden bahseder misiniz?

?ELDA G: Ad?m ?elda GÖK.1967 Fethiye do?umluyum. ?lkokul mezunuyum. ?ki evlilik yapt?m. Bu evliliklerimden üç engelli çocuk dünyaya getirdim.

ÖZLEM Ç: ?lk evlili?inizi kaç ya??nda yapt?n?z?

?ELDA G: ?lk evlili?imi ailemin zoruyla yirmi be? ya??ndayken yetmi? be? ya??ndaki bir erkekle yapt?m.

EM?NE NUR K. : Bu evlilikten çocu?unuz dünyaya geldi mi?

?ELDA G. : Bu evlilikten bir çocu?um dünyaya geldi. Fakat hamilelik döneminde e?imden ve akrabalar?mdan a??r? ?ekilde fiziki ve psikolojik ?iddet gördü?üm için çocu?um bir ya??nda nörolojik bir rahats?zl?k geçirerek vefat etti.

ÖZLEM Ç. : Daha sonra hayat?n?zda ne gibi de?i?iklikler oldu?

?ELDA G. : ?stemeden yapt???m bu evlilikte beni hayata ba?layan tek varl?k k?z?md?. Onun ölümüyle y?k?ld?m. Bu olanlar?n sebebi olarak gördü?üm e?imden, bu sebeple ayr?ld?m.

EM?NE NUR K. : ?kinci evlili?inizi kaç ya??nda ve kiminle yapt?n?z? Bu evlilikten kaç çocu?unuz var?

?ELDA G. : ?kinci evlili?imi otuz yedi ya??nda iken altm?? be? ya??nda bir erkekle yapt?m. E?im alt? yüz yetmi? TL ayl?k alan bir emekli. Bu evlili?imden biri k?z di?eri erkek iki çocu?um var.

ÖZLEM Ç. : Bize çocuklar?n?zdan ve özel durumlar?ndan bahseder misiniz?

?ELDA G. : K?z?m Kadernur alt? ya??nda, o?lum Ali Kemal ise dört ya??nda. K?z?m alt?, o?lum dört ya??nda iken ayn? anda ikisinin de engelli oldu?unu ö?rendik.

ÖZLEM Ç. : Çocuklar?n?z?n engel durumu nedir?

?ELDA G. : Yap?lan incelemede k?z?ma hafif düzey zihinsel yetersizlik, o?luma orta düzey zihinsel yetersizlik tan?s? konuldu.

ÖZLEM Ç. : Hamilelik ya??n?z kaç idi?

?ELDA G. : ?lk hamileli?imde yirmi be?, ikici hamileli?imde otuz yedi, üçüncü hamileli?imde otuz dokuz ya??nda idim.

EM?NE NUR K. : Hamilelik döneminizi nas?l geçirdiniz?

?ELDA G. : Sanc?l? bir hamilelik dönemi geçirdim. Birinci bebe?imin ac?s?n? unutamad???m için ev ve hastane aras?nda mekik dokuyarak geçirdim.

 

ÖZLEM Ç. : Çocuklar?n?z? hangi ortamda (hastane, ev, d?? ortam) ve ne ?ekilde (normal, sezaryen) dünyaya getirdiniz?

?ELDA G. : Fethiye Devlet Hastanesinde sezaryenle dünyaya getirdim.

ÖZLEM Ç. : Çocu?unuzun engelli oldu?unu ne zaman, nas?l ö?rendiniz?

?ELDA G. : K?z?m üç ya??na kadar hiç konu?mad?. O?lum da ayn? davran??lar? sergiledi ama bizim akl?m?za hiçbir zaman engelli olu?u ihtimali gelmedi. K?z?m alt? o?lum dört ya??nda idi. Özel e?itim okulunda çal??an bir akrabam?z taraf?ndan hastaneye yönlendirildik ve iki çocu?uma da zihinsel engelli raporu verildi.

EM?NE NUR K. : Anne ve babada herhangi bir genetik ta??y?c?l?k var m??

?ELDA G. : Ben anneleri olarak gayet sa?l?kl?y?m herhangi bir rahats?zl???m yok. Babalar? bron?it hastas?.

ÖZLEM Ç. : Çocuklar?n?z?n engelli oldu?unu ilk ö?rendi?inizde neler hissettiniz?

?ELDA G. : Kesinlikle bu durumu kabullenemedik, kabullenmek de istemedik. Kendimi çok ?anss?z ve cezaland?r?l?yor hissettim. Ya?am?m hep zorluklarla geçmi?ti, bu zorluklar benim ?ahs?ma ait idi. Ama bundan sonra bir de bana her zaman ihtiyaç duyacak iki çocu?um vard?. Ya?am?m? ?ans?m?n ne zaman dönece?ini dü?ünmekle geçece?ime üzüldüm, kahroldum…

Her ?eyi zamana b?rakt?m. ?yi olacaklar?n? dü?ünüp kendimizi inand?rd?k… Bu te?hisi koyanlara müthi? bir k?zg?nl?k hissettim. Daha sonra ilk travmay? atlat?nca böyle dü?ünmenin iki çocu?umuza da bir faydas? olmayaca??n? dü?ündük. Babalar? altm?? be? ya??nda oldu?u için ayr?ca bir karamsarl?kla biz olmazsak onlara ne olur diye dü?ündük. Dayan?lmaz bir ac? ve korku hissettik. Resmen bu bir yürek yang?n?yd?…

EM?NE NUR K. : Çocuklar?n?z?n özrü do?u?tan m?, sonradan m??

?ELDA G. : Do?u?tan. K?z?m do?um s?ras?nda oksijen yetersizli?i nedeniyle mor do?du?u, o?lum ise ate?li hastal?k geçirdi?i için engelli oldu.

ÖZLEM Ç. : Çocuklar?n?z?n birbirine kar?? tutum ve davran??lar? nas?l?

?ELDA G. : Oturdu?umuz yerin konumu itibariyle akran çevresi olmad??? için birbirleriyle çok yak?n ili?ki içindeler ve iyi anla??yorlar. Ödevlerini bile beraber yap?yorlar.

EM?NE NUR K. : Çocuklar?n?z ne zamandan beri e?itim al?yor? Özbak?m becerilerini yerine getirebiliyorlar m??

?ELDA G. : K?z?m ve o?lum be? ayd?r e?itim al?yor. El yüz y?kama, elbiselerini ç?karabilme, yemeklerini yiyebilme i?levlerini k?smen yerine getirebiliyorlar. Tuvalet e?itim becerilerini tamamen kazanamad?lar.

ÖZLEM Ç. : Çocuklar?n?z?n severek yapt??? aktiviteler var m??

?ELDA G. : Oturdu?umuz mahallede akranlar? olmad??? için sosyalle?meleri mümkün olmad?. Önceden parka götürdü?ümde insanlar var diye oynam?yorlard?. Özel e?itime ba?lad?k, kurumda akranlar?yla parkta oynamaya al??t?. Ritimle müzik çal??malar?na ve bilgisayar destekli e?itime kat?ld?lar. Haftan?n belli günleri palyaçonun gelip onlara oyun oynat?p yüz boyama yapt?rmas? ayr?ca sosyalle?melerini kolayla?t?rd?. Art?k çocuklar?m insanlardan kaçm?yor, akranlar?yla ayn? ortama rahatça girebiliyor.

EM?NE NUR K. : Çocuklar?n?z ?u anda tedavi görüyor ve özel e?itim al?yor mu?

?ELDA G. : Ayr?ca bir t?bbi tedavi görmüyor. Aile hekimimiz taraf?ndan kontrolleri yap?l?yor. ?lçemizdeki bir özel e?itim ve rehabilitasyon merkezinde zihinsel yetersizliklerinin azalmas? için ciddi biçimde e?itim almas?n? sa?l?yoruz.

ÖZLEM Ç. : Çocuklar?n?zla ileti?im kurmakta zorlan?yor musunuz?

?ELDA G. : Çocuklar?mla yeterince ilgilendi?ime inan?yorum. Fakat diyalogumuz çok iyi de?il. Bunun sebebi benim e?itim seviyemin, babalar?n?n da aralar?ndaki ya? fark?n?n fazla olmas?ndan kaynaklan?yor. Bu konuda zaman zaman ö?retmenlerimizden ve psikologumuzdan yard?m al?yoruz. Çocuklar?m?z sinirlendi?inde üzerlerine gitmiyoruz. Rahatlamalar?n? sa?layacak ortam haz?rl?yoruz.

EM?NE NUR K. : ?ki engelli çocu?a sahip olmak e?inizle, ailenizle ve çevrenizle ili?kilerinizi nas?l etkiledi?

?ELDA G. : E?imle aramdaki ya? fark? zaten fazla iken bir de böyle zor bir durumla kar??la?mak bizim ili?kimizi tabi ki de etkiledi. Çünkü e?im altm?? be? ya??nda ve bu yükü ta??mak geçek bir güç istiyor. Hal böyle olunca yük zaten çok zor bir ya?am?, ac? bir geçmi?i olan bana kal?yor. Ben bazen a??r olan bu maddi ve manevi yükü ta??makta gerçekten çok zorlan?yorum. Ama “Cennet analar?n ayaklar? alt?ndad?r.“ sözünü do?rularcas?na her biti?imde yeniden canlanmak zorunda oldu?umu hissediyorum.

ÖZLEM Ç. : Çocuklar?n?z?n e?itim ald??? kurum taraf?ndan hangi e?itimleri ald???yla ilgili bilgilendirildiniz mi?

?ELDA G. : Öz bak?m becerileri, akran ve grup içinde sosyalle?meleri, renk, say? ve dil konu?ma becerilerini kavratma ile ilgili dersler al?yorlar.

EM?NE NUR K. : Haftada kaç saat özel e?itim al?yorlar, yeterli buluyor musunuz?

?ELDA G: Haftada iki seans ders al?yorlar. Ama yetersiz oldu?unu dü?ünüyoruz.  Gönlümüz daha fazla seans almalar? ve yetersizliklerinin daha k?sa bir sürede azalmas?.

ÖZLEM Ç. : Çevrenizdeki özel e?itim kurumlar?ndan ve hizmetlerinden haberdar m?s?n?z?

?ELDA G: Evet haberdar?m. ?lçemizde hizmet veren dört tane özel e?itim kurumu var.

EM?NE NUR K. : Belediyelerin engelli vatanda?lar için ne türlü çal??malar yapmas?n? istersiniz?

?ELDA G. : Öncelikle çocuklar?m için mahallemize park yap?lmas?n? istiyorum. Sadece engelliler haftas?nda de?il her zaman sosyal ve kültürel faaliyetlerde engellilere de f?rsat verilmesini, onlar?n da var olduklar?n? kan?tlayabilmelerinin sa?lanmas?n? talep ediyorum.

ÖZLEM Ç. : Özel e?itim kurumlar?ndan beklentileriniz neler? Sizin beklentileriniz kurumunuz taraf?ndan kar??lanabiliyor mu?

?ELDA G. : Asl?nda özel e?itimin sadece engelli çocuklar?m?z için de?il biz aileler için de gerekli oldu?un dü?ünüyorum. Bir engelli çocu?a sahip olman?n insan psikolojisini nas?l alt üst etti?ini tahmin edebilirsiniz… Fakat biz iki engelli çocu?a sahip olan bir aileyiz ve gerçekten bunu kabullenirken kurumumuzdaki psikologdan destek ald?k. Okul müdürümüz, ö?retmenlerimiz taraf?ndan hep desteklendik ve sonuç olarak ?unu dü?ündük; bizim yani engelli ailelerinin de de?er gördü?ü yerler varm??… Engelli haklar? ve ç?kan yasalarla ilgili bilgilendirildik. Bu nedenle devletimize ve bu hizmeti bize veren kurumumuza minnettar?z…

EM?NE NUR K. : Son olarak gelecekle ilgili dü?ünceleriniz ve beklentileriniz nelerdir?

?ELDA G. : Güzel dü?ünmek ve güzel sonuçlar görmeyi ya?am?m?n ba??ndan beri temenni ediyorum. Devletimize engelli çocuklar için verdi?i e?itim deste?i için te?ekkür ediyoruz.

De?er görüyor ve mutlu oluyoruz. Bizim için ç?kan her yasadan sonra dü?ünülmenin ve unutulmaman?n hazz?n? ya??yoruz. Ya?amdan kald?r?lan her engel sadece çocuklar?m?z? de?il biz anne ve babalar? da mutlu ediyor. Çünkü biz onlars?z, onlar da bizsiz yapam?yor. Ben tüm iyi niyetimle bir gün ?ans?n benim de yüzüme gülece?ine inan?yorum…

ÖZLEM Ç. : Bize yüre?inizi aç?p, sorular?m?z? içtenlikle cevaplad?n?z için te?ekkür ederiz.

Cevapla