Pazar,17,Şubat,2019
Haberler
Buradasınız: Anasayfa » Geçmiş Yıllardan (sayfa 6)

Kategori Arşivi: Geçmiş Yıllardan

İnci Aral

Türk öykü ve roman yazar?. 1944 y?l?nda Denizli’de do?du. Ankara’da Gazi E?itim Enstitüsü Resim Bölümü’nü bitirdi. Alt? öykü kitab?, alt? roman? yay?mlanm??t?r. Yazar, 1992 y?l?nda Ölü Erkek Ku?lar adl? roman? ile Yunus Nadi Ödülü’nü kazand?, 2002 y?l?nda yay?nlanan roman? “Mor” ile de Orhan Kemal Roman Arma?an?’n? ald?. 1994’te yayımladığı Yeni Yalan Zamanlar, 2002’de yayımlanan Mor ve 2007’de yayımlanan Safran Sarı ... Devamını Oku »

Nazan İpşiroğlu

Cumhuriyetin kurulu? y?l?nda do?an Nazan ?p?iro?lu, ?stanbul Üniversitesi’nde felsefe ve sanat tarihi okudu. ?stanbul Belediye Konservatuvar?’nda piyano, Freiburg Yüksek Müzik Okulu’nda çembalo ve oda müzi?i e?itimi gördü. Çal??malar?n? e?i Mazhar ?evket ?p?iro?lu ile birlikte sürdürdü. 70’li yıllarda, bizde daha pek tanınmayan bir çalgı çalan çembaloyu ve barok müziğini tanıtmak için, kendisinin de kurucuları arasında bulunduğu “İstanbul Barok Müzik Topluluğu”nda çalışmaya ... Devamını Oku »

Ragıp Buluç

1940 y?l?nda Ankara’da do?du. ODTÜ Mimarl?k Fakültesi’nde lisans ö?renimini 1964’te bitirdi. Yüksek Lisans?n? da ayn? üniversitede 1967’de tamamlad?. 1972 y?l?na kadar Devlet Planlama Te?kilat?’nda uzman olarak görev yapt?. Bu tarihten itibaren serbest olarak çal??maktad?rr. Yurt içi ve yurt d???nda bir çok ödül ald?. PROJELER 1969-70 Osaka Japonya Dünya Fuarı – Türkiye Pavyonu (Ressam Orhan Peker ile): 1975-89 İstanbul Abdi İpekçi ... Devamını Oku »

Sevim Ak

Çocuk kitaplar? yazar? Kimya mühendisli?i ve biyokimya uzmanl??? e?itimi gördü. 1985 y?l?ndan beri çocuk edebiyat?yla ilgilenmektedir. 1987 y?l?nda, Redhouse Yay?nlar? taraf?ndan bas?lan ilk kitab? Uçurtmam Bulut ?imdi ile Akademi Kitabevi Öykü Ödülü’nü kazand?. Öyküleri K?rm?z? Fare, Do?an Karde?, Bando, Milliyet Karde?, Ba?ak Çocuk, Vak?f Çocuk, K?rm?z? Bilye gibi çocuk dergilerinde yay?mland?. TRT’nin Portakal ve Zıpzıldır adlı çocuk programları için öyküler ... Devamını Oku »

Şükran Şahin

Bart?n’da do?an sanatç?, 1976 y?l?nda Samsun E?itim Enstitüsü Resim Bölümü’nü bitirdi. Anadolu Üniversitesi’nde resim alan?nda lisans e?itimini tamamlad?. Karabük’te 20 yıl resim ve sanat tarihi öğretmenliği yapan Şahin, 11 yıldır İDV Özel Bilkent İlköğretim Okulu’nda görsel sanatlar eğitimcisi olarak çalışmakta, resim çalışmalarını Ankara’da kendi atölyesinde sürdürmektedir. Bugüne değin 14 kişisel sergi açan, çok sayıda karma sergilere katılan, yurtiçi, yurtdışı özel ... Devamını Oku »

Tevfik Taş

Erzincan Çay?rl?’n?n ku? uçar ama kervan geçmez köyü olan Ördekhac?’da 1962’de do?du. Bütün Dersimli’ler gibi, onun dedeleri de Horasan’dan sökün ettiklerini söylerler. ?iir yazmas?na gurbetçi babas?n?n ?stanbul’dan getirdi?i bir radyo sebep oldu. (?TÜ ö?rencilerinin deney amac?yla yap?p Tahsin ustaya satt?klar? radyo ?stanbul’da iyi çekiyor. Ama Ördekhac?’da, da?lar?n aras?nda bir h???rt? kutusu.) Bu sat?rlar?n yazar?, bu h???rt?lardan ötürü, yar?s?n? anlayamad??? türkülerin üstünü tamamlay?p ... Devamını Oku »

Zeynep Oral

?stanbul’da do?du. ?zmir Amerikan K?z Lisesi ve Paris Yüksek Gazetecilik Okulu’nu bitirdi. Sorbonne Üniversitesi Tiyatro Ara?t?rmalar? Enstitüsü’ne devam etti. 1968 y?l?ndan 2001 y?l?na kadar Milliyet Gazetesi’nde çal??t?. 1972’de arkada?lar?yla birlikte Milliyet Sanat Dergisi’ni kurdu. Gazeteci olarak, insan haklar?, kad?n sorunlar? ve gezi yaz?lar?yla, ara?t?rma dizi yaz? ve seri röportaj dallar?nda say?s?z ödül kazand?. 2001’den beri Cumhuriyet Gazetesi’nde yazmaktad?r. Türkiye Tiyatro ... Devamını Oku »

Gülsüm Cengiz

12.7.1949’da Isparta-Sütçüler’de do?du. 1966’da ?stanbul ?lkö?retmen okulu’nu bitirdi. 1966’dan 1980’e dek ö?retmenlik yapt?; 1980’deki askeri darbeden sonra mesle?inden ayr?larak yay?nc?l?k alan?nda çal??maya ba?lad?. Çeşitli yayınevlerinde ansiklopedi editörü, çocuk yayınları yönetmeni, yayın koordinatörü, sayfa sorumlusu olarak çalıştı. 1988’de arkadaşlarıyla birlikte Demet Yayıncılık’ı kurdu, yönetti. 1994’te Cumhuriyet Gazetesi’nde başladığı köşe yazarlığını Evrensel, Emek gazetelerinde sürdürdü. 1994’te TRT 1 İstanbul Radyosu’nda Kitaplı Dakikalar’ı ... Devamını Oku »

2012 – Acıtan Sepet İnleyen Delbek

Nasıl ki insanların öyküleri varsa eşyaların da yiyeceklerin de öyküleri vardır. Sabah kalktığımızda soframızdaki peynir beyaz beyaz gülümser, ekmek, sepetinin içinde gururla oturur, kara zeytin buruş buruş çok çile çekmiş gibi bakar bize. Zeytin, çileli zeytin… 3 – 4 ay bahçenin bir köşesinde, sepetin içinde acı sularını vermek için öylece bekleeer  bekleeer.  Ekmeği zeytini, inciri, soğanı barındıran sepetin öyküsü nedir ... Devamını Oku »