Haberler
Buradasınız: Anasayfa » Geçmiş Yıllardan (sayfa 9)

Kategori Arşivi: Geçmiş Yıllardan

2011 – Kadın İstismarı ve Konukevleri

Birle?mi? Milletler, kad?na yönelik ?iddeti “ister kamusal isterse özel ya?amda meydana gelsin; fiziksel, cinsel, psikolojik ac? ya da ?zd?rap veren, verebilecek olan, cinsiyete dayanan bir eylem, tehdit etme, zorlama veya keyfi olarak özgürlükten, ekonomik ihtiyaçlardan yoksun b?rakma” olarak tan?ml?yor.   ?u ana kadar kad?na yönelik ?iddet ve istismar? önleme ad?na çe?itli kampanyalar düzenlenmi? olsa da, hemen her gün gazete sayfalar?nda ... Devamını Oku »

2011 – Kadına Şiddet

??DDET NED?R? ?iddet farkl? biçimlerde olabilir: ?Ba??rmak ? Tükürmek ? Hakaret etmek ? Ev içine kilitlemek ?Dövmek ? Hor görmek ?Tehdit etmek ?Korkutmak Pek çok çocuk da evde böyle bir ?iddete maruz kalmaktad?r. Böyle bir ?ey ya?and???nda yaln?z kalmaman önemlidir. Nereden Yard?m alabiliriz? E?er yard?ma ihtiyac?m?z varsa, Fethiye Kad?n Meclisi’ne ba?vurabiliriz.   KADIN SI?INMA EV?: Kad?n s???nma evleri e?leri veya arkada?lar? taraf?ndan ?iddete u?rayan veya hakaret edilen kad?nlara çocuklar?yla birlikte bar?nma imkân? ... Devamını Oku »

2011 – Kadınlara Uygulanan Şiddet

?smim G.Y. Köyde dünyaya geldim(köyün ismini vermek istemedi).3  karde?iz. Fakir oldu?umuz için ilkokula büyük zorluklarla gittim. Evdeki i?ler, karde?lerimin bak?m?,tarla i?leriyle genelde ben u?ra??yordum. Okul benim için ö?renme yeri de?il dinlenme yeriydi. 4.s?n?fta annemi kaybettim. Babam ba?ka bir kad?nla evlendi. “-Baban?n ba?ka biriyle evlenmesi seni üzdü mü? -Evet. -Bu evlili?e neden engel olmad?n? Sonuçta annenin yerini ba?ka bir kad?n alacak? ... Devamını Oku »

2011 – Kesikkapı Mahallesi’nde 66 Yıl

Ege ve Akdeniz aras?nda yer alan ve ülkemizin güneybat?s?nda bulunan Fethiye’nin ilk zamanlardaki ad? Telmessos’tur ve “???k ülkesi” anlam?na gelmektedir. Telmessos kentinin M.Ö. 3000’li y?llara kadar gitti?i bilinmektedir. Fethiye’nin günümüzdeki durumu ise do?all???n? bozmadan sürekli geli?en bir turizm merkezi oldu?unu ve gerek ?ehir içinde, gerek ?ehir d???nda, bütün tarihi eserlerin ilk zamanlardaki gibi ayakta durdu?unu gösteriyor. Röportaj?m?z? yapmadan önce, Kesikkap? ... Devamını Oku »

2011 – Kültür Ve Kültürel Yozlaşma

Bir toplumu di?er toplumlardan farkl? k?lan o toplumun maddi ve manevi de?erleridir. Bu tarihsel bir süreç içinde birikir ve ku?aktan ku?a?a aktar?larak büyür ve geli?ir. Bir toplumu bir arada tutan bu kültür o toplumun inanç ve felsefesinden beslenir.  Kültür konusunda daha ayd?nlat?c? bilgi almak ve ya?ad???m?z döneme mahsus de?erlerimiz ne ölçüde de?i?mi?, ara?t?rma tabanl?, ki?ileri esas alarak  güzel bir çal??ma oldu ... Devamını Oku »

2011 – Libya’lı Muhalifler

Günlerdir hatta haftalard?r televizyonlarda, haber bültenlerinde önce M?s?r, Tunus sonra Libya ard?ndan Suriye’de ya?ananlar kafam?zda baz? soru i?aretleri olu?turuyor. Bu Arap ülkelerinde neler oluyor? Neden insanlar sokaklara dökülmü?ler? ?nsanlar oralar? buralar? neden yak?p y?k?yorlar? Nas?l olur da kalabal???n üzerine bir araç h?zla sürülür ve insanlar çi?nenir?  Bu sorulara cevap ararken, Fethiye yerel bas?n?nda Fethiye Devlet Hastanesi’ne Libyal? yaral?lar?n geldi?ini duyuyoruz. ... Devamını Oku »

2011 – Medya ve Toplum

Medya, insan hayat?nda etkin bir güç olmaya ba?lad??? andan günümüze, görsel, i?itse, yaz?l?, dijital alanlarda olsun birçok kesime, fikre ve projeye büyük sermayelerle desteklenerek hizmet eden bir propaganda arac? olarak kullan?lm??t?r genellikle.. Günümüzün bu etkin gücü,  olumlu olarak de?erlendirilebilece?i gibi olumsuz yönleriyle de ele al?nabilir. Daha çok hangi ellerde nas?l ?ekillendi?i önemlidir. Bu gün de sizinle medyan?n yap?c? ve y?k?c? ... Devamını Oku »

2011 – Meslek Değerleri

Toplumumuzda ve bizim gözümüzde meslek tercihlerinden yola ç?karak; bunlardan en çok de?er verilen mesleklerin hak ettikleri ilgiyi al?p almad?klar?n? ve baz? mesleklerin de de?erinden az ilgi almalar?n? ara?t?r?p, sizlere en iyisini sunmak için böyle bir röportaj haz?rlad?k. ?lk olarak konuyu belirledik ve toplumumuzda meslek seçiminde al?nan kararlar? ara?t?rd?k. Ara?t?rmay? yaparken anketlerden de yard?m ald?k. En çok tercih edilen meslekleri belirledik. ... Devamını Oku »

2011 – Mübadelenin Hüzünlü Köyü

Toprak parças? deyip geçmeyin, ya?amda her ?eyin belle?i vard?r. O toprak birilerinin vatan? olmu?sa belle?inde an?larla ya?ar. Biz  bu an?lar?n pe?inde Kayaköy’deyiz.  Kayaköy bütün güzelli?i ile kar??m?zda. Ona do?ru yakla?t?kça garip bir hüzün sar?yor etraf?m?z?. Sanki evler  ta?  kesilmi?, öylece sessiz bekliyor konuklar?n?. Kaya köyün yüre?ine dokunmak istiyoruz. Biliyoruz ki ancak o zaman konu?acak bizimle. 30 Ocak 1923 tarihinde Türkiye ... Devamını Oku »

2011 – Muğla’da Yaşayan Çeşitli Kesimden İnsanların Muğla İle İlgili Görüşleri

RÖPORTAJ SAH?B?:  F?NAL DERG?S? DERSHANELER?  MU?LA TEMS?LC?S?  Ali CO?KUN 1)Mu?la’ya gelmeden önce bu ?ehir hakk?nda neler biliyordunuz? Mu?la , “Egenin incisi” tabirine gerçekten uyan bir ?ehir. Buraya gelmeden önce kafamda pek fazla soru i?areti yoktu aç?kças?.Zaten Denizli’ye yak?n oldu?u için s?k s?k gelip gitti?im bir ?ehir. Bu nedenden dolay? Mu?la hakk?nda iyi ve güzel izlenimler edinmi?tim. 2)Mu?la’da ya?amaya ba?lad?ktan sonra ... Devamını Oku »