Haberler
Buradasınız: Anasayfa » Geçmiş Yıllardan » Röportajlar » 2011 (sayfa 3)

Kategori Arşivi: 2011

2011 – Renklerin Cümbüşü; Ebru Sanatı

Denizin ve karan?n birbiriyle dans etti?i beldemiz Fethiye’de unutulmaya yüz tutmu? ebru sanat?n?n hat?rlat?lmaya, canland?r?lmaya çal???ld???n? ö?rendi?imizde büyük bir heyecan duyduk. Ara?t?rd???m?zda bu sanat?n Fethiye Belediyesi kültür merkezinin bulundu?u yerde bir atölyede yap?ld???n? ke?fettik. Büyük bir heyecan içinde randevu alarak sabah 11’de arkada??mla birlikte atölyeye gitmek üzere yola ç?kt?k. Atölyenin kap?s?na geldi?imizde o kadar heyecanl?yd?k ki çevremizi göremiyorduk. Esin Han?m’?n ... Devamını Oku »

2011 – Türkiye’de Kadınların Ve Kızların Soruları

Kad?n insano?lunun varolu?undan beri bir toplum sorunu haline gelmi?tir. Toplumsal buhranlar, ekonomik ç?kmazlar dönemin ?artlar?yla paralellik gösterince yine 21. yy da hala bir sorun olarak sadece Türkiye’de de?il dünya ülkelerinde de yerini alm??t?r. Öyle ki kad?n asl?nda bir ulus sorunundan ayr? evrensel bir sorundur. Çünkü dünyan?n en modern ve ça?da? ülkelerinde bile kad?n tam olarak de?erini bulamam??t?r. Sadece kad?n?n her ... Devamını Oku »

2011 – Yalnız Değilsiniz Yeter ki Bilinçli Olun

İçti?imiz konu, ba??m?za gelene kadar akl?m?z?n ucuna bile gelmeyen, kendimize ve yak?nlar?m?za konduramayaca??m?z, ad?n? dahi söylemekten çekindi?imiz, genellikle kad?nlar?m?z?n korkulu rüyas? olan “meme kanseri”. Röportaja ba?larken bu konuda ön bilgi sahibi olabilmek için Dr. Selçuk Arda’ya ba?vuruyoruz: “Meme kanseri tüm kanser türleri içinde en s?k görülen kanser türüdür. Kad?nlarda görülen kanser türleri içinde ise en s?k rastlanan?d?r. Dünyada y?lda yakla??k ... Devamını Oku »

2011 – Yatağan Termik Santrali’nin Etkileri

ADI SOYADI                       :  PROF. DR. MUAMMER TUNA MESLE??                               :  MU?LA ÜN?VERS?TES? FEN-EDEB?YAT FAKÜLTES? SOSYOLOJ? BÖLÜMÜ 1- TERM?K SANTRAL’LE ?LG?L? K?TABI NE ZAMAN YAYIMLADINIZ? Ø 1999-2000 y?llar? aras?nda ara?t?rmalar yapt?m. 2001 y?l?nda yay?mland?. 2- PROJE HAZIRLAMA F?KR? NEREDEN GELD?? Ø Öncelikle Yata?an’da ya?ayan insanlar?n fikirleri üzerine ç?kt?. Ben asit ya?murlar?n?n kirlili?i nedeniyle böyle bir proje haz?rlama fikri uyand?. ... Devamını Oku »