Haberler
Buradasınız: Anasayfa » Geçmiş Yıllardan » Röportajlar » 2012

Kategori Arşivi: 2012

2012 – Acıtan Sepet İnleyen Delbek

Nasıl ki insanların öyküleri varsa eşyaların da yiyeceklerin de öyküleri vardır. Sabah kalktığımızda soframızdaki peynir beyaz beyaz gülümser, ekmek, sepetinin içinde gururla oturur, kara zeytin buruş buruş çok çile çekmiş gibi bakar bize. Zeytin, çileli zeytin… 3 – 4 ay bahçenin bir köşesinde, sepetin içinde acı sularını vermek için öylece bekleeer  bekleeer.  Ekmeği zeytini, inciri, soğanı barındıran sepetin öyküsü nedir ... Devamını Oku »

2012 – Delbeğin Orta Asya’dan Yolculuğu

Köy dü?ünlerinde az da olsa hala gördü?ümüz delbe?in öyküsünü merak ediyoruz. Yapt???m?z ara?t?rmalar bu kültürün Orta Asya’ya kadar dayand???n? gösteriyor. Halan Türkmenistan’da  ‘debrek’ ad?yla biliniyor. Yakla??k iki bin y?ll?k bir geçmi?i bulunuyor. Delbe?in büyü bozan, nazar? engelleyen, dua eden ‘?aman’lar?n kulland??? bir müzik aleti oldu?unu ö?reniyoruz. Orta Asya’dan göç eden Türkmenlerle birlikte önce  Toros yaylalar?na, en son olarak da Fethiye ... Devamını Oku »

2012 – Enkaz Altında 45 Dakika

Dünya do?al afetler ile sars?l?yor, gün geçmiyor ki televizyonlarda bir do?al afet haberine rastlamayal?m. Depremler, sel felaketleri, kas?rgalar, toprak kaymalar? en s?k duydu?umuz haberler aras?nda. Bunlar?n en ba??nda da ‘’DEPREM’’ geliyor. Deprem Nedir?  DEPREM; yer kabu?u içindeki k?r?lmalar nedeniyle ani olarak ortaya ç?kan titre?imlerin dalgalar halinde yay?larak geçtikleri ortamlar? ve yer yüzeyini sarsmas? olay?d?r. Ba?ka bir ifade ile üzerine bast???m?z, ... Devamını Oku »

2012 – Korku Yorum

Garip bir zamanda ya??yoruz. Her gün ya?am biçimlerimiz de?i?iyor. Ku?ak fark? denilen olgu art?k 10 y?la kadar indi. On y?l öncesiyle ?imdi aras?nda çok ciddi ileti?im sorunlar? ya??yoruz. Etraf?m?za bak?yoruz, arkada?lar?m?z?n ço?u psikolojik sorunlarla bo?u?uyor. Her geçen gün ilaç kullananlar?n say?s? art?yor. Ne oluyor bize? Nereye savruluyoruz? Gençler aras?nda popüler romanlar, filmler elden ele dola??yor. ?çeri?ine bak?yoruz: Pek ço?u korku ... Devamını Oku »

2012 – Otuz Yılın Satırları

Her zamanki gibi korkak ad?mlarla ç?km??t?k yola. Ellerimizde ka??t, kalem, zihnimizde cevaplanmay? bekleyen onca soruyla sessiz sedas?z ilerliyorduk. Neyle kar??la?aca??m?z?, bizi nelerin bekledi?ini tam olarak kestiremesek de içimizdeki garip heyecan bizi bir ?ekilde itiyordu o dört duvar aras?na. Evet, asl?nda bekledi?imiz tam? tam?na bir dört duvardan ibaretti. Ka?lar? çat?k, yüzü as?k, ya?amaya dair her ?eyini kaybetmi? soluk benizli bir adam ... Devamını Oku »

2012 – Suskun Şehrin Hikayesi

Kentin eski ad? Me?ri’dir. Özellikle turizm aç?s?ndan geli?mi?tir. 2011 y?l?ndaki merkez nüfusu 81.467’dir. Mu?la’n?n en büyük ilçesi ve Mu?la merkezde dahil olmak üzere en büyük yüzölçümüne ve yerle?im alan?na sahip ilçedir. Nüfus yo?unlu?u aç?s?ndan da Mu?la merkez ve di?er ilçelerden büyüktür. Biz insanlar kendimizi ya?ad???m?z hayata o kadar kapt?r?r?z ki bir gün ölece?imizi ve önünden ya da yan?ndan geçerken bile tedirgin oldu?umuz mezarl?klarda ... Devamını Oku »

2012 – Son Yolculuğun İlk İstasyonu

Mu?la’n?n Fethiye ilçesinde  Fethiye Devlet Hastanesinde bulunan kadavralar ve gassallar  (ölüleri y?kayan ki?iler) aras?ndaki ili?kileri, mesleklerinin onlar? nas?l etkiledi?ini, ruhsal sorunlar? , olumlu-olumsuz  yönleri ara?t?rmaya karar verdik. Çünkü bu tarz meslekler  edinen insanlara, toplumsal bak??  bazen farkl? olabiliyor. T?pk?  Morg görevlileri ve gassallara bak?ld??? gibi . Tam te?ekküllü hastanelerde ex olan (vefat etmi? ) bedenlerin muhafaza edilmesi amac?yla olu?turulan bölümlere ... Devamını Oku »

2012 – Yeni Başlangıçlar Adına

Deprem, yerkabu?u hareketleri sonucunda meydana gelen  dünya hayat?n? olumsuz etkileyen bir do?al afettir. Her seferinde de bir çok ac? sonuçlar do?urur .  Yak?n tarihte ülkemizde  meydana gelen depremlerden görüldü?ü üzere y?k?mlar de?il hatalar daha çok göze çarpar.  Deprem do?al afettir, y?k?mlar olabilir. Ancak can kay?plar?, insanlar?n yapm?? oldu?u hatalardan meydana gelir. Ekim ay?nda meydana gelmi? olan Van depreminde,  vatanda?lar?m?z  bu ... Devamını Oku »

2012 – Yüreğimde İki İnce Sızı

ÖZLEM Ç: Merhaba. Öncelikle sizi tan?mak isteriz. Bize k?saca kendinizden bahseder misiniz? ?ELDA G: Ad?m ?elda GÖK.1967 Fethiye do?umluyum. ?lkokul mezunuyum. ?ki evlilik yapt?m. Bu evliliklerimden üç engelli çocuk dünyaya getirdim. ÖZLEM Ç: ?lk evlili?inizi kaç ya??nda yapt?n?z? ?ELDA G: ?lk evlili?imi ailemin zoruyla yirmi be? ya??ndayken yetmi? be? ya??ndaki bir erkekle yapt?m. EM?NE NUR K. : Bu evlilikten çocu?unuz dünyaya geldi ... Devamını Oku »

2012 – Yüreğimden Dökülenler

D?LARA: Ad?n?z soyad?n?z? D?GEL: Digel Bahçeci. D?LARA: Ya??n?z mesle?iniz ve memleketiniz? D?GEL:39 ya??nday?m. Mesle?im kuaförlük. Memleketim Antakya. SABR?YE: E?itim durumunuz nedir? D?GEL: Liseyi d??ar?dan bitirdim. E?imin i?i nedeniyle buraya geldik. D?LARA: Bu röportaj? yapmam?z?n amac? sizin bir engelli çocuk annesi olman?z. O yüzden biz de bu özel durum ile ilgili hislerinizi payla?mak istedik. SABR?YE: Çocu?unuz ile ilgili k?sa bir bilgi ... Devamını Oku »