Haberler
Buradasınız: Anasayfa » Geçmiş Yıllardan » Röportajlar » 2011 » 2011 – Yalnız Değilsiniz Yeter ki Bilinçli Olun

2011 – Yalnız Değilsiniz Yeter ki Bilinçli Olun

memekanseri

İçti?imiz konu, ba??m?za gelene kadar akl?m?z?n ucuna bile gelmeyen, kendimize ve yak?nlar?m?za konduramayaca??m?z, ad?n? dahi söylemekten çekindi?imiz, genellikle kad?nlar?m?z?n korkulu rüyas? olan “meme kanseri”.

Röportaja ba?larken bu konuda ön bilgi sahibi olabilmek için Dr. Selçuk Arda’ya ba?vuruyoruz:

“Meme kanseri tüm kanser türleri içinde en s?k görülen kanser türüdür. Kad?nlarda görülen kanser türleri içinde ise en s?k rastlanan?d?r. Dünyada y?lda yakla??k bir milyon meme kanseri tan?s? konmaktad?r. Be? yüz bini meme kanserinden hayat?n? kaybetmektedir. Bu kay?plar?n en önemli sebebi geç tan? ve gecikmi? tedavidir.

Kanser, anormal hücrelerin olu?mas? ve yay?lmas? olarak tan?mlanabilir. Meme kanseri yava? geli?en bir kanser türüdür.1cm.çapa ula?abilmesi için 5–8 y?l sürenin geçmesi gerekir.

Ülkemizde meme kanseri türünün takibi, izlenmesi konusunda ya?anan hatalar?n ba??nda utanma, tedirginlik gibi sebeplerle meme yerine gö?üs kelimesi kullan?lmakta ve hastalar yanl?? yerlere gitmektedirler. Bu organ?m?z?n ad? memedir. Utan?lmadan, çekinilmeden söylenmelidir. Kad?nlar genelde kendi kendine meme muayenesini bilmemekte veya yanl?? yapmaktad?rlar. Kad?nlar?n memelerini do?ru kontrol etmeleri halinde %90 oran?nda kitleleri saptayabilmektedirler. Bu %90 kitlenin dörtte birinde kanser ç?kmaktad?r. Di?erleri iyi huylu sertlikler olabilir. Yirmi ya? ve üzeri kad?nlar her ay kendilerine meme muayenesi yapmal?lar.20–40 ya? üç y?lda bir;40 ya? üstü her y?l klinik muayene yapt?rmal?d?r.”

 

Bu konuda biraz bilgi sahibi olduktan sonra meme kanserini de?i?ik evrelerde geçirmi? ve meslekleri hem?irelik olan iki hem?erimizle görü?mek üzere yola ç?k?yoruz.Doktorumuzdan ald???m?z bilgiler ?????nda,ama yine de neyle kar??la?aca??m?z?n tedirginli?i içinde çal?yoruz kap?y?.Bizi güler yüzüyle kar??l?yor Nursel Han?m,hemen içeri davet ediyor.Önce kendimizi tan?t?yor ve böyle bir çal??may? hangi amaçla yapt???m?z? belirttikten sonra kendisini tan?tmas?n? istiyoruz.O da böyle bir çal??maya ortak olman?n heyecan?yla kendini tan?t?yor.

 

“Ben Nursel Özçak?c?, 1963 do?umluyum, hem?ireyim, 16 y?ld?r evliyim, çocu?um yok.”

 

Bu k?sa tan?t?mdan sonra, geli? sebebimizi bildi?i için do?rudan meme kanseri ile ilgili olarak hangi belirtilerle doktora gitti?ini, nas?l fark etti?ini soruyoruz.

 

“Tüp bebek tedavisi gördü?üm için rutin kontrollerim vard?. Hastal???m? takiplerimden birini yapt?r?rken fark ettik. Tahlil sonuçlar?m? ald???m gün do?um günümdü ?üpheli bir kitleye rastland?, kabul etmek istemedim, ba?ka yerlere de gittim. Sonuçlar? ö?rendi?im gün korkunçtu, doktorla görü?tüm ve maalesef kötü dedi ve o an bittim. Tabi e?im de öyle, sonra yak?nlar?m?za söyledik. O gün çok kötü geçti, bu kötülük benim hayat?mda 3 gün sürdü ama gerçekten çok kötüydü. Sonra ne yapmam gerekti?ini hekimlerden hastanede oldu?um için bilgi ald?m, yöntemleri ö?rendim. ?ki safhal? bir ameliyat oldum. ?kinci ameliyattan uyan?nca yay?lmad???n? ö?rendim ve dünyalar benim oldu.“Konseye girip radyoterapi ve kemoterapi ne kadar alacaks?n ö?reneceksin.”dedi doktor. Sadece radyoterapi ald?m 35 gün. Doktorum bana hiç bir zaman internete bakmayacaks?n dedi ama ben yine de dayanamad?m açt?m bakt?m, saçlar?n dökülecek, halsizlik a??r? kilo kayb?, yemek yiyemeyeceksin ben bunlar? gördüm ve saç?m?n dökülece?ini dü?ündü?üm ilk zaman sar? peruk almay? dü?ündüm… Yine bu hastal??? atlatan bir arkada? “Radyoterapi gördüm ben sonra sabah gördüm ak?am dola?t?m.” Dedi ben çok ?a??rd?m duyunca demek ki iyi dedim… Gerçekten de her radyoterapiden sonra gezdim dola?t?m, ha halsizlik oldu ama gayet rahatt?m.”

 

Peki meme kanseri oldu?unuz için kendinizi ?anss?z olarak m? görüyorsunuz yoksa atlatt???n?z için ?ansl? olarak m? görüyorsunuz?

 

Sorumuz kar??s?nda daha bir kendine güvenle Nursel Han?m:

 

“Hiçbir zaman ?anss?z?m diye dü?ünmedim kanser oldu?um için ?ansl?y?m ve benim hayat?m düzene girdi… Türk kad?nlar? olarak böyleyiz hep senden önemli birileri var… Tabii ki i?ime önem veriyorum ama her ?eye üzülmüyorum art?k. Kendime yapt???m en kötü ?ey sigara içmekti bunun da etkisi oldu.”

 

 

 

 

Hastal???n kal?tsall?k boyutunu merak ediyoruz. Ve ailesinde böyle bir rahats?zl??a yakalanan olup olmad???n? soruyoruz:

 

“Teyzem meme kanseri olmu?tu, ayr?ca sigara içmem, tüp bebek tedavisi görüyor olmak ve do?um yapmam?? olmak etkenlerdendi benim için.”

 

Çevrenize, ailenize hastal??? nas?l söylediniz? Genellikle toplum olarak bu tür hastal?klara yakla??m?m?z biraz abart?l? olur. Onlar?n bak?? aç?lar? nas?ld??

 

“Ben öncelikle herkesi kendimden öne koydu?um için sevdiklerimden biri bu hastal??a yakalanmad??? için sevindim, sevdi?im birinde olsa daha kötü hissederdim. Çevremdekiler zaten öncelikle ac?r gözlerle bakt?lar… 2 y?l i?ne oldum ve östrojen hormonum bask?land? 2 y?l regl olmad?m “sen hala regl olmuyor musun ben 56 ya??ma kadar oldum diyenler oldu… “Ayy i?te kanser olmu? dü?man?ma bile vermesin.” gibi konu?malar oldu beni etkiledi ama o insanlardan uzak kalmay? ya da konu?anlara “lütfen benim yan?mda böyle konu?may?n” dedi?im oldu.”

Nursel Han?m meme kanserinin galibi. Ona, kendisinden sonra bu hastal??a yakalananlara kar?? yakla??m?n?n ne oldu?unu soruyoruz:

“Öyle fazla bir ilgiye gerek yok insanlar istemiyor bence zaten inand?r?c? olmuyor ama çevre çok önemli insan?n ailesi yak?nlar?n?n deste?i çok önemli. Mesela ben e?imden korkunç derecede destek ald?m benden daha kötü oldu radyoterapi ald???m zamanlarda.”

 

E?inin deste?ini sordu?umuzda hemen gözleri doluyor. Anla??lan çok hassas bir noktaya de?iniyoruz.

 

“E?imle birlikte çok a?lad?k… Korkmu?tuk ama sonra yenece?imize inand?k ve gerçekten de benim için çok u?ra?t?, bir süre kontrollere seni ben götürece?im sonras?nda art?k kendin gideceksin dedi. “

 

Meme kanseri süresince yap?lan tedavinin, al?nan ilaçlar?n psikolojisi üzerindeki etkilerini merak ediyoruz.

 

“Östrojen bana dokundu?u için menopoza soktular beni. Menopoz daha i?renç bir ?ey … Ben inanmazd?m anlatt?klar?nda, çok kötü her ay i?ne yap?l?yordu zaten. Bir s?cak böyle bir s?cak olamaz. E?imle birlikte oturaca??m?z zamanlar ona kal?n ?eyler alm??t?k birlikte ancak öyle oturabiliyorduk… Ama geçen do?um günümde yine hediye oldu ve regl oldum i?nem de bitmi?ti zaten… “

 

Meme kanseri sadece ilaçla tedavi edilmez herhalde. Beslenmenizde, ya?ant?n?z?n di?er safhalar?nda nelere dikkat ettiniz:

 

“Beslenme olarak de?i?en radyoterapi gördü?üm zaman boyunca çok proteinli besinler yedim, bal?k, tavuk, et, süt, yo?urt… ?imdi de daha düzenli çok dikkat ediyorum meyveme de. Normalde d??ar?da yemek yiyordum ama hastal?ktan sonra her yerde yememeye, dikkat etmeye ba?lad?m sadece kanserden dolay? da de?il herkesin beslenmesine çok dikkat etmesi gerekir. Ülkemizde zaten g?da terörü var o yüzden çok dikkatli olmak gerek.”

 

Gezmeyi çok sevdi?inizi söylediniz kanser tedavisi döneminde nas?l oldu?

 

“?ehir d???na çok ç?kamad?m ama arkada?lar?mla ili?kilerimi devam ettirdim. ?imdi art?k kontrollerimin zaman? uzad? biraz daha zaman ay?r?yorum. “

 

Bu hastal?k manevi olarak insan? çökertiyor. Peki maddi anlamda da s?k?nt?lar yarat?yor mu?

 

“ Bu hastal?kta para çok önemli. Biz sadece hastal??? dü?ündük birikimimiz vard? en az?ndan ama para olmay?nca hiçbir ?ey olmuyor. Tedavi boyunca maddiyat çok önemli, para olmadan hiçbir ?ey yapamazs?n. ?nsanlar?n bu günler için mutlaka birikimi olmas? gerek bu herkesin ba??na gelebilir.”

 

 

 

Hastal??a yakaland???n?z? ö?rendiniz. Tedavi ba?lad?. Bu arada hiç ümitsizli?e kap?ld?n?z m??

 

“Hay?r, hiç kap?lmad?m sadece o ilk üç gün çok korkunçtu bir daha ya?amay? kesinlikle istemem ama dü?ünüyorsun, bu hastal?k neden bana engel olsun neden önümde dursun, geride kals?n geçmi?te kalmal? diyorsun. O nedenle elinden gelen her ?eyi yap?yorsun. “

 

 

Meme kanseri, ileri boyutta memenin al?nmas?n? gerektiriyor. Siz de gö?sünüzün al?nmas? ihtimalini hiç dü?ündünüz mü?

 

“Bir ?ey kaybetmeye yakla?t???nda onun de?erini anl?yorsun. Ben o zaman çok iyi sutyenler ald?m ameliyattan sonra daha çok koruma alt?na ald?m bu organ?m? ve bir kad?n için çok önemli bir organ oldu?unu dü?ündüm hastal?ktan sonra. En önemlisi sporumu hiçbir zaman b?rakmad?m iyile?ir iyile?mez hemen ba?lad?m. Sol kolumu kullanmakta zorluk çekiyordum ameliyat nedeniyle. Doktorum 2–3 y?lda aç?l?r demi?ti ama ben spor yaparak 1 y?lda açt?m, ödemlerimi de sporla att?m.”

 

Meme kanseri gibi ciddi bir rahats?zl??? erken te?his ve do?ru tedaviyle atlatt?n?z. Eminiz ki bizlere verece?iniz önemli mesajlar?n?z vard?r.

 

“Öncelikle insanlar?n beslenmesini çok dikkat etmesi gerek ve yap?lmas? gereken rutin kontroller mutlaka yap?lmal?. Gereksiz ?eyleri kafaya takmaya gerek yok ve mutlaka spor yap?lmal?. Ben spor yapt???m için çok faydas?n? gördüm kolumu bu ?ekilde kullanmaya ba?lad?m… En önemlisi ise kesinlikle sigara içmesinler çok kötü bir ?ey… Kendime yapt???m en büyük kötülüktü sigara içmek. Bu hayata bir kere geliniyor. ?nsan önce kendine iyi bakacak ki çevresine faydal? olsun.

 

?lk röportaj?m?z? gerçekle?tirmenin mutlulu?u ile Nursel Han?m?n evinden ayr?l?yoruz. Mutluyuz çünkü ço?umuzun korkulu rüyas? olan meme kanseri hakk?nda toplumu ayd?nlat?c? bilgiler ald?k.

S?rada Rukiye Hem?ire var. Bir ba?ka günde de onu ziyarete gidiyoruz.Hava oldukça kasvetli,ya?murlu.Kap?y? çal?yoruz.Çok s?cak bir aile tablosuyla kar??la??yoruz.Onlara da konumuzu ve amac?m?z? aç?klad?ktan sonra Rukiye Han?m, yüzünde hiç kaybolmayan tebessümüyle k?saca kendini tan?t?yor:

 

“Rukiye Genç. 37 ya??nday?m Fethiye Devlet Hastanesinde hem?ireyim, evliyim, iki o?lum var.”

 

Rukiye Han?ma da ilk te?hisin ne zaman kondu?unu soruyoruz:

 

“Be? y?l önce gö?süm tamamen ?i?ti, dikkatimi çekti ertesi gün doktora gittim burada emin olunamad? ?zmir’e gittik o zamanlar 32 ya??ndayd?m, mamografi çekildi, ultrason yap?ld?, sonuçta kanser ç?kt? ama yine de emin olmak için biyopsi yap?ld? ve sonuçlar? 15 gün sonra alaca??m?z söylendi. E?im ben ve o?lum gittik. Laboratuara sonucu almaya gittim, bakt?m meme kanseri yaz?yor. O an bo?lukta gibisin, rüya gibi, yok bay?ld?m yok ba??rd?m a?lad?m öyle bir ?ey yok, koptum zaten sanki o ben de?ildim, d??ar?dan kendimi seyrediyormu?um gibi… Sonras?nda e?imi arad?m bulu?tuk. Kanser ç?kt???n? söyledim o da tepki veremedi, o s?rada hemen hocan?n odas?na gittik, doktor bey dedim buyurun dedi ama hani gözler akmaya ba?lad? elimde olmadan, o da bana moralin çok önemli oldu?unu üzülmemem gerekti?ini öncelikle ilaç tedavisi yap?laca??n? söyledi, kemoterapi mi dedim, evet dedi, birden kemoterapi deyince kendimi saçs?z hayal ettim ilk akla gelen saç. Beni ameliyat edece?ini kurtulaca??m? söyledi oradan bizi ba?ka hocaya yönlendirdi. Üniversitede hocalar? bulmak da zor, oradan oraya ko?turuyorsun zaten gücün derman?n kalmay?veriyor. Di?er hocaya gitti?imizde ay sen kanser misin falan gibi tepkiler yok hemen ?u tetkikleri yapt?r?n bana getirin diyor, zaten al??m??lar art?k oradakiler.

O an akl?mdan neler geçiyor hani annelerimiz derler aman kötü hastal?k ad?n? söylemeyelim, diyorum o kötü hastal?k ?imdi bende oldu. O kadar zor ki kafanda ?ekillendirmek hemen çocuklar?n akl?na geliyor.

Çocuklar?m ne olacak, e?imin ne kadar dü?kün oldu?unu biliyorum ne kadar üzülür, annem duyunca ne yapar, be ne olaca??m neden bende oldu? Etrafta bir sürü insan var ya?l? ya?l? herkes iyi neden onlar olmad? ya da ben kime ne yapt?m ne?eli bir insan?m güler yüzlüyüm içime çok bir ?ey atmam neden ben? Çocuklar?m?n kar??s?na saçlar?m dökülmü? ?ekilde nas?l ç?kaca??m? ??te ölünce mezar?m? buraya m? yapt?ray?m Kemer’e mi yapt?ray?m o dönemde babam vefat etmi?ti acaba onun yan?nda m? olsa daha m? kolay olur, o kemoterapilere dayanabilecek miyim? Acaba kendimi mi öldürsem bunlar? hiç ya?amasam m?? Her ?eyi birden bitiriversem mi? Her ?ey akl?mda o anda…

Hoca elimize bir sürü tahlil verdi kemik filmleri akci?er filmi kan tahlilleri tomografi her ?eyi çektireceksin dedi. Fethiye’deki hem?ire arkada??m? arad?k hemen tahlillere ba?lad?k. Zaten üniversitede bunlar? h?zl?ca yapt?rma imkân? yok, tahlil ba??na da 120–150 TL al?yorlar. Hani paras?n? geçtik sonucu da 1 haftaya al?yorsun. Bütün tahlilleri bitirdik tam her ?ey ray?na oturdu derken karaci?erde bir gölgeye rastlan?yor bu gölge safra kesesi ameliyat? oldu?um için de olabilir ya de?ilse… Oraya da s?çram?? olabilir, bütün vücut taramadan geçmek zorunda öncelikle. Gidiyorsun bu defa tekrar tahliller yap?l?yor ultrasonlar çekiliyor. Biz bu defa ya karaci?erde de varsa diye endi?elenmeye ba?l?yoruz. Ertesi gün sonuçlar? al?yoruz, safra kesesinin yeriymi?.

 

Bu sefer dediler belde kemikte ?üpheli var, bu sefer bel emar? tekrar? sintigrafi çekilsin isteniyor. Onun sonucu ç?k?yor temiz… Bu defa sevinme a?amas?na geçiyorsun vücudun hiç bir yerine s?çramam?? sadece memede var onu da kabulleniyorsun. Sonra da duyuyorsun çevrende iyile?enleri inanc?n art?yor.

Mamografi falan çekilirken etraf?m? çok inceledim orda ben de hasta oldum iyile?tim diyenler çok oldu, dedim ki benim de ya??m genç ne?eliyim, pozitifim bakan?m var sa?l???m da yerinde neden iyile?meyeyim. Yahu bir de a?r?n yok ac?n s?z?n ?zd?rab?n yok bu durumdayken insana kanser denmesi çok a?r?na gidiyor. Daha sonra  onkoloji  hastanesine gittik sonuçlar iyi ama onkoloji hastanesine gitmek gerçekten zor bir ?ey oraya giderken ayaklar?n geri geri gidiyor orada herkes saçs?z ka?s?z herkesin surat? ?i? yerlerde yatanlar tekerlekli sandalyelerde olanlar aylarca arabalarda yatanlar ?zd?rab?ndan k?vrananlar, sehpalar?n üstünde yatanlar oras? zaten ayr? bir olay oraya kendini hiç yak??t?ram?yorsun.Hani burada benim ne i?im var böyle olmamal? ke?ke bu rüya olsa ve ben uyansam diye dü?ünüyorsun.Ama ben yine de, onkoloji hastanesinde s?ra beklerken anlat?yorlar yok beynimde vard? kemiklerimde vard?.Dü?ünüyordum benim sadece meme bir sürü kurtulanlar var ben mi kurtulamayaca??m.??te e?im biraz içine kapan?kt?r o zaten oldu?u yerde bitti , bu defa bana soruyorlard? e?inizin neresinde ne var,ne kanseri diye yahu hasta olan benim diyorum.sonra kemoterapi yap?ld? ilk yap?ld???nda herkes saçs?z kabullenmi? halsiz bayg?n yat?yor koltuklarda serumun tak?l?yor oturuyorsun 1,5 saat kadar sürdü benim tedavim neyse tedavi bitti tabi korkuyorsun ne zaman saç?m dökülecek ne zaman midem bulanacak hoca ne kadar anlatsa da belki benim saç?m dökülmez diye dü?ünüyorsun… Bu dökülür mü yani niye dökülsün bu saç o zaman da saçlar çok ?imdiki gibi sonra i?te kemoterapi bitti ertesi gün i?ne veriyorlar küçük  küçük i?neleri yapt?r?yorsunuz, 1 hafta sonra bakt?m her yere dökülüyor saçlar?m  yat?yorum saç kalk?yorum saç banyoda saç bakt?m olmayacak e?ime dedim gel t?ra? ediver saçlar?m?.. Açt?k gazeteyi yere her kaz?y???nda içim gidiyor tabi, bitince yüzüme bakt???nda yüzü o kadar tuhaft? ki hiç unutmam o halini. Beni kimse görsün istemedim saçs?z halde. Normalde k?v?rc?k saçl?yd?m o?lum hep anne saçlar?n düz olsa derdi kemoterapiden sonra saçlar?m dökülünce peruk alacakt?m düz peruk ald?m bu arada da hevesimizi gidermi? olduk. Kemoterapilerden sonra güçten dü?üyorsun ilkinde çok etkilenmedim ama ikinci gün art?k kalkamad?m midem çok kötü, çok a?r?n oluyor Can?n d??ar?ya gitmek istemiyor, a?z?nda tat yok yara oluyor, kirpiklerin dökülünce gözüne toz giriyor bu yüzden damlalar kulland?m çok s?k du? al?rd?m dondurma çok iyi gelirdi elma çok rahatlat?rd?. 3. Gün biraz iyi olunca hep d??ar? sakin ortamlara yürüyü?e giderdik hastay?m diye eve çok kapanmad?m, yak?n oldu?um arkada?lar?mla zaman geçirdim, Kapadokya gezisine bile gittik. O zaman görüntün kötü hiç bir ?ey almak istemiyorsun koca bir göbek surat ?i? aynadan geçerken birden bire irkilirdim, hani büyükler görse anl?yor, biliyor, ama çocuklar?n arkada?lar? beni görünce yüzüme böyle de?i?ik de?i?ik bakard? o zaman çok kötü olurdum. De?i?medin derlerdi arkada?lar?m ama de?i?meme ?ans?n yok… Neyse ameliyat günü ayarland? çok zor bir ameliyatt? memenin al?nmas? o zaman oldu ama ben ba??ndan beri karar vermi?tim meme yapt?rmaya onun için içim biraz daha rahatt?. Aksiliktir ki ayn? gün karde?imin dü?ünü vard?. Tabi annemler üzgün herkes peri?an, birisi ameliyata gidiyor birisinin dü?ünü var, ben dü?üne gitmek istiyorum dedim ve az da olsa gittim.

Sonradan daha iyi anl?yorsun tek gö?üslü olacaks?n… Bu defa Allah’a inanmak da çok güzel bir ?ey bak?yorsun engelli insanlar var kollar? bacaklar? yok, benimki bir gö?üs sonuçta ne olabilir ki, ya da çok ?ükür çocuklar?mda olmad? ya çocuklar?mda olsayd? çocuklar?m kemoterapiye nas?l dayan?rd? diye hep böyle kendimi teselli ettim. “

 

Rukiye Han?m?n anlatt?klar?ndan anlad???m?za göre onun rahats?zl??? daha ileri boyutta. Te?his ve tedavisi çok zorlu olmu?. Ama metanetine hayran kal?yoruz. Çok güçlü bir sava?ç? var kar??m?zda.Ona da hastal???n tedavisinde maddi boyutun ne oldu?unu soruyoruz:

 

“Devlet güvencesi de çok önemli. ?laç olarak maddi s?k?nt? çekmedik ama üniversitelerde tahlillerde ek para al?n?yor Mesela bir süre ?zmir’de ve Ankara’da kald?m nerde kalacaks?n otelde bir yerde… ”

 

Rukiye Han?ma hep böyle ne?eli olup olmad???n? soruyoruz. Hastal?k öncesi ve sonras? aras?nda hayata bak???nda de?i?imi merak ediyoruz.

 

“Eskiden olup olmad?k ?eyleri kafama tak?yordum, ?imdi bu benim hayat?m ben bu dünyaya bir defa geliyorum ölmü? olsayd?m ?imdiye her ?ey unutulacakt? diyorum biraz daha hayat k?ymetli oluyor ailenize biraz daha sar?l?yorsunuz.”

 

Kemoterapi gördünüz. Bu ilaçlar?n insana çok s?k?nt? verdi?ini duyduk.Sizde ne gibi etkileri oldu?

 

 

“Gelenlerin yüz ifadeleri cenaze evine gelir gibi, çok kötü bir tav?rla geldiler sonra oturduk olaca?? varm?? oldu dedik belki de hani çocuklar çok üzülmesin diye yanlar?nda kötü ?eylerden bahsetmek istemedim. E tabi kendi ba??ma kald???mda çok a?lad???m çok üzüldü?üm oldu, mesela ilaç ald???m zamanlar her ?ey üstüme geliyordu yaln?z kalmaktan korkuyordum. Hocaya sordum nas?l besleneyim diye, piyasaya ürünler sürülüyor selenyumlar aloe vera. Bunlar? kullanma sak?n, günde iki bardak ye?il cay iç onun d???nda sa?l?kl? beslen dedi.”

 

Sizin memeniz al?nd?. Bu, bir kad?n için elbette çok zor. Ama siz ,bu zorlu süreci çabuk atlatt?n?z.Peki,meme yapt?rmaya nas?l karar verdiniz?

 

“Ben hep ileriye dönük, nas?lsa geçecek bundan sonra iyi olacak çok az kald? diye dü?ündüm, ameliyattan 3 sene sonra arkada??m arac?l???yla bir doktorla kolayca ileti?ime geçtim, Ameliyat çok zor geçti çok zor bir ameliyat, çok ?ansl?y?m ki ameliyat? bo?a gidenler de var doku tutmamas? ihtimali var benim tutu. Hoca ?imdiye kadar yapt???m en güzel gö?üs oldu dedi. Her ?ey yolunda gitti?i için çok ?ansl?yd?m.”

 

Rukiye Han?m gerçekten çok olumlu bir örnek meme kanserine yakalanm?? ki?ilere. Öyle bir ki?ilik ki bu hastal??a yakaland??? için kendini ?ansl? hissetti?ini söylüyor ve devam ediyor:

 

“Ben ?ansl?y?m, çok ?ansl?y?m ben çok ki?iye de örnek oldum gerçekten mesela bir gün kontrole gitti?imizde bakt?m kad?n?n birisi saç? dökülmü? yazma ba?lam?? ba??na, e?i yan?nda, kad?n peri?an halde bayg?n oturuyor. Kemoterapi alm?? herhalde diye dü?ündüm, gittim, geçmi? olsun dedim, hani öyle merakl? tipler vard?r ya, saçlar da benim uzun olunca kad?n merakl?n?n birisi diye önce pek takmad?. Sonra kendimden bahsettim konu?maya ba?lad?k yumurtal?lar? al?nm?? 1 çocu?u varm?? çok üzülüyordu ben ona en az?ndan bir çocu?un var, moral çok önemli kendini topla dedim. Bunun üzerine uzunca konu?tuk vedala??rken birden keyfi yerine geldi ve ona destek oldu?um için gerçekten iyi hissettim.”

 

Bu arada,  e?inin gözünün içine bakan, ona duydu?u sevgiyi her f?rsatta belli eden e?ine de soruyoruz bu süreci nas?l atlatt?klar?n?. Rukiye Han?m’dan daha hassas… Pek konu?mak istemese de bir iki cümleyle duygular?n? bizimle payla??yor:

 

“?lk duydu?umda y?k?ld?m tabi, bu duygu çok farkl? ?imdi anlat?rken bile tekrar ya?am?? gibi oldum, büyük o?lum Erdal ilk ö?rendi?inde sinirleri bozuldu ve hiç gülmeyen çocuk birden gülmeye ba?lad?. Biz zaten peri?an?z a?lamaktan etraf? gözümüz görmüyor, gerçekten zor günlerdi, zaten çok hassas bir yap?m var belki e?imden çok ben etkilendim, yak?nlar?nda böyle bir ?ey olmas? gerçekten kötü… “

 

Fedakâr ve duygusal e?in duygular?n? belki de en iyi ?u dizeler dile getiriyor:

 

“Seni hastal???nda sa?l???nda da yan?mda görmeliyim.

Güne?in do?du?unu da batt???n? da seninle izlemeliyim.

Yanabilir saltanatlar, olsun yeniden yapabiliriz.”

 

Doktorumuzun verdi?i bilgiler ve hastalar?m?z?n aktard??? deneyimlerinden de ç?kard???m?z sonuç, meme kanseri yayg?n ve sinsi bir hastal?k gibi görünmekle birlikte ba?ta da belirtti?imiz gibi erken te?his ve do?ru tedaviyle üstesinden gelinebilecek bir hastal?kt?r. Son olarak belirtmeden geçemeyece?imiz bir nokta da yüksek moralin tedavi sürecinde çok önemli oldu?udur.

Cevapla