Haberler
Buradasınız: Anasayfa » Yazar Arşivi: fethiyef (sayfa 10)

Yazar Arşivi: fethiyef

2012 – Suskun Şehrin Hikayesi

Kentin eski ad? Me?ri’dir. Özellikle turizm aç?s?ndan geli?mi?tir. 2011 y?l?ndaki merkez nüfusu 81.467’dir. Mu?la’n?n en büyük ilçesi ve Mu?la merkezde dahil olmak üzere en büyük yüzölçümüne ve yerle?im alan?na sahip ilçedir. Nüfus yo?unlu?u aç?s?ndan da Mu?la merkez ve di?er ilçelerden büyüktür. Biz insanlar kendimizi ya?ad???m?z hayata o kadar kapt?r?r?z ki bir gün ölece?imizi ve önünden ya da yan?ndan geçerken bile tedirgin oldu?umuz mezarl?klarda ... Devamını Oku »

2012 – Son Yolculuğun İlk İstasyonu

Mu?la’n?n Fethiye ilçesinde  Fethiye Devlet Hastanesinde bulunan kadavralar ve gassallar  (ölüleri y?kayan ki?iler) aras?ndaki ili?kileri, mesleklerinin onlar? nas?l etkiledi?ini, ruhsal sorunlar? , olumlu-olumsuz  yönleri ara?t?rmaya karar verdik. Çünkü bu tarz meslekler  edinen insanlara, toplumsal bak??  bazen farkl? olabiliyor. T?pk?  Morg görevlileri ve gassallara bak?ld??? gibi . Tam te?ekküllü hastanelerde ex olan (vefat etmi? ) bedenlerin muhafaza edilmesi amac?yla olu?turulan bölümlere ... Devamını Oku »

2012 – Yeni Başlangıçlar Adına

Deprem, yerkabu?u hareketleri sonucunda meydana gelen  dünya hayat?n? olumsuz etkileyen bir do?al afettir. Her seferinde de bir çok ac? sonuçlar do?urur .  Yak?n tarihte ülkemizde  meydana gelen depremlerden görüldü?ü üzere y?k?mlar de?il hatalar daha çok göze çarpar.  Deprem do?al afettir, y?k?mlar olabilir. Ancak can kay?plar?, insanlar?n yapm?? oldu?u hatalardan meydana gelir. Ekim ay?nda meydana gelmi? olan Van depreminde,  vatanda?lar?m?z  bu ... Devamını Oku »

2012 – Yüreğimde İki İnce Sızı

ÖZLEM Ç: Merhaba. Öncelikle sizi tan?mak isteriz. Bize k?saca kendinizden bahseder misiniz? ?ELDA G: Ad?m ?elda GÖK.1967 Fethiye do?umluyum. ?lkokul mezunuyum. ?ki evlilik yapt?m. Bu evliliklerimden üç engelli çocuk dünyaya getirdim. ÖZLEM Ç: ?lk evlili?inizi kaç ya??nda yapt?n?z? ?ELDA G: ?lk evlili?imi ailemin zoruyla yirmi be? ya??ndayken yetmi? be? ya??ndaki bir erkekle yapt?m. EM?NE NUR K. : Bu evlilikten çocu?unuz dünyaya geldi ... Devamını Oku »

2012 – Yüreğimden Dökülenler

D?LARA: Ad?n?z soyad?n?z? D?GEL: Digel Bahçeci. D?LARA: Ya??n?z mesle?iniz ve memleketiniz? D?GEL:39 ya??nday?m. Mesle?im kuaförlük. Memleketim Antakya. SABR?YE: E?itim durumunuz nedir? D?GEL: Liseyi d??ar?dan bitirdim. E?imin i?i nedeniyle buraya geldik. D?LARA: Bu röportaj? yapmam?z?n amac? sizin bir engelli çocuk annesi olman?z. O yüzden biz de bu özel durum ile ilgili hislerinizi payla?mak istedik. SABR?YE: Çocu?unuz ile ilgili k?sa bir bilgi ... Devamını Oku »

2013 Kısa Filmleri

Fethiye Kültür ve Sanat Günleri kapsamında liselerde sinema ve kısa film yapımı ile ilgili atölyeler gerçekleştirildi. Ortaya çıkan çalışmaları aşağıdaki bağlantılardan izleyebilirsiniz. 2013 Yılı Birincisi “Bir Film Nasıl Çekilmez” 2013 Yılı İkincisi “Farkındalık” 2013 Yılı Üçüncüsü “Umut” Devamını Oku »

2011 – Çağdaş Göçerler

Bizim okulumuz Fethiye’nin Sal? Pazar?’na çok yak?nd?r. Burada her sal? Ege ve Akdeniz’in çe?itli yerlerinden gelen üretici ve esnaf, kendi el emeklerini, ürettikleri tazecik meyve ve sebzeleri dünyan?n dört bir yan?ndan gelen yabanc? konuklara ve bizlere sunar. Sal? Pazar?’n?n tela?? pazartesi ö?leden sonra ba?lar. Arabalar?n sesinden tezgah ve çad?r demirlerinin tak?rt?s?ndan okulumuzun sal? kom?ular?n?n geldi?ini anlar?z. Pazartesi okuldan ç?k??ta bir ... Devamını Oku »

2011 – Çevre Kirliliği

Günümüze, Babada?’?n e?siz manzaras? ile ba?l?yoruz. Bir tarafta da Fethiye körfezi di?er tarafta Ölüdeniz’in             para?ütlerle yapt??? anlaml? ve ?l?ml? dans? görüyoruz. Babada?’dan a?a??ya inerken orman   yol  gösteriyor bizlere, bir arkada? gibi, ayr?lam?yoruz o ve ailesinden. Tam, güne? ???klar?yla bizi kucaklarken Hasan Amcayla kar??la??yoruz. Kendimizi tan?t?p çevre dostuyuz deyince dayanam?yor Hasan Amca, döküyor içindekileri anlat?yor; bizim zaman?m?zda cahillik vard? ama ... Devamını Oku »

2011 – Dilimizi Ve Kültürümüzü Tehdit Eden Unsurların Analizi

Türk milleti, yüzy?llard?r varl???n? sürdürmü?, tarih sahnesindeki önemli olaylar?n do?rudan veya dolayl? olarak  sebebi olmu?tur. Selçuklu ve Osmanl? gibi  devletlerle Türk ad?n? tüm dünyaya duyurmu? bir milletiz.Türk milletinin var oldu?undan beri birçok dü?man? olagelmi?tir ve bu milletlerin tek amaçlar? Türk milletini yok etme do?rultusunda çabalamak olmu?tur.Bundan dolay?d?r ki Türk milleti sava? gücü yüksek bir millettir.Özellikle Kurtulu? Sava??ndan sonra Türklü?e dü?man ... Devamını Oku »