Haberler
Buradasınız: Anasayfa » Yazar Arşivi: fethiyef (sayfa 13)

Yazar Arşivi: fethiyef

2011 – Yatağan Termik Santrali’nin Etkileri

ADI SOYADI                       :  PROF. DR. MUAMMER TUNA MESLE??                               :  MU?LA ÜN?VERS?TES? FEN-EDEB?YAT FAKÜLTES? SOSYOLOJ? BÖLÜMÜ 1- TERM?K SANTRAL’LE ?LG?L? K?TABI NE ZAMAN YAYIMLADINIZ? Ø 1999-2000 y?llar? aras?nda ara?t?rmalar yapt?m. 2001 y?l?nda yay?mland?. 2- PROJE HAZIRLAMA F?KR? NEREDEN GELD?? Ø Öncelikle Yata?an’da ya?ayan insanlar?n fikirleri üzerine ç?kt?. Ben asit ya?murlar?n?n kirlili?i nedeniyle böyle bir proje haz?rlama fikri uyand?. ... Devamını Oku »

2010 Birincilik Ödülü Kazanan Röportaj

Dalaman Tarım Açık Ceza İnfaz Hükümlüleri Akdeniz Bölgesinde, Mu?la iline ba?l? bir ilçe olan Dalaman, Köyce?iz, Ortaca ve Fethiye ilçeleri ile Denizli ili Çameli ilçesi aras?nda yer almaktad?r. Do?u, kuzey ve bat? kesimleri da?l?k, güneyi oval?kt?r. Fethiye Körfezine paralel uzanan bu da?lar?n etekleri geni?, yüksek kesimleri de i?ne yaprakl? a?açlardan olu?an ormanlarla kapl?d?r. Dalaman Ovas?, Türkiye’nin ve hatta dünyan?n en ... Devamını Oku »

2010 İkincilik Ödülü Kazanan Röportaj

Çamura Can Veren Eller Yiten el sanatlar?m?zdan yöresel “Dont Destisi”ni aramak için k?sa bir yolculu?a ç?kmadan önce,  bir ara?t?rma yapt?k. ?kimiz de okuduklar?m?z kar??s?nda çok ?a??rd?k. Destinin, ilk yap?l??? hakk?nda kimse kesin bir bilgiye sahip de?ildi. Yüzy?llardan beri Dont Köyü “desti” sanat?yla u?ra?maktayd?. ?u an ise Dont Köyü’nde ( Yeni ad?yla Esenköy) bu sanat? devam ettiren çok az insan kalm??.Tükenmeye ... Devamını Oku »

2010 Üçüncülük Ödülü Kazanan Röportaj

Gelini Öldüren Ölüyor Mu? Güne?li bir pazar ö?leden sonras?nda ö?retmenimizi de alarak Kemer beldesine do?ru yola ç?kt?k. Daha önceden haberle?ti?imiz Seydiler köyü muhtar? Mehmet Güven ile Kemer’de çar??n?n içinde bulu?tuk. Mehmet Bey; otuz be? ya?lar?nda, alçakgönüllü, köyü için bir ?eyler yapmaya çal??an ve bir el sanat?n?n yok olmamas? için çaba gösteren biri. Mehmet Bey, önce köyü gezelim, dedi. Bunun üzerine ... Devamını Oku »

2009 Birincilik Ödülü Alan Röportaj

Geren Ovası’nda Ortakçılar Antalya ilinin en bat?s?ndaki Fethiye’ye kom?u ilçesi Ka?’t?r. Ka?’?n bat? ucundaki beldeleri ile Fethiye’nin güney do?u s?n?r?ndaki  köylerini  E?en Çay? ay?r?r. E?en Çay?’n?n Akdeniz’e döküldü?ü bölgede akar suyun getirdi?i alüvyonlarla binlerce y?lda olu?an ova “Geren Ovas?”d?r. E?en Çay?’n?n ikiye ay?r?p ortas?ndan bir y?lan gibi k?vr?la k?vr?la denize ula?t??? bu ovaya ”E?en Ovas?” da denir. Çay?n bat? yakas?nda ... Devamını Oku »

2008 Birincilik Ödülü Kazanan Röportaj

ÖSS Döneminde Öğrencilerin Karşılaştığı Sorunlar … Her yıl yaklaşık 1 milyon 700 bin aday kendileri için belki de en önemli şey olan ÖSS’ye giriyor. Her ne kadar sınava giren öğrenci sayısı bu yıl 1 milyon 565 bin civarına düşmüş olsa da öğrencilerin karşılaştığı sorunlarda bir değişiklik yok. Bizler de bu sorunların tam olarak ne oldu?unu ve sebeplerini araştırmak için 40 ... Devamını Oku »

2008 İkincilik Ödülü Kazanan Röportaj

Gelecek Nesillere Zulüm Yapmayın Geçti?imiz günlerde, insanl???n  do?aya verdi?i zararlara daha fazla seyirci kalamayan, do?an?n Me?e a?ac?, insanl??? son bir kez daha uyararak “do?aya bilinçli veya bilinçsiz yap?lan her zararl? eylem, gelecek nesillere zulüm olarak geri dönecektir” diyerek sitemlerini dile getirdi Röportaj yar??mas?n?n afi?ini henüz görmü?tüm. Bildik konulardan ziyade ilginç bir röportaj ile insanl???n dikkatini çekmek ve bu konuda olumlu ... Devamını Oku »

2008 Üçüncülük Ödülü Kazanan Röportaj

Naylon Kokulu Dialoglar NAYLON (D)EVLER Köro?lu nas?l demi?se “tüfek icat oldu / Mertlik bozuldu” diye, benim de içimden “naylon icat oldu / tar?m bozuldu” diyesim geliyor. Çocukken etraf?mda gördü?üm naylon (d)evlerde büyüklerin “evcilik” oynad?klar?n? dü?ünürdüm. Büyüyünce gördüm ki evcilik de?il, “tar?mc?l?k” oynuyorlar. Biraz tehlikeli bir oyun. En tatl? kahvalt?lar?m?z?n ba? tac? domatesin ne i?i var ilaçla, zehirle demi?tim ilk fark ... Devamını Oku »

2008 Mansiyon Ödülü Kazanan Röportaj

Kız Çocukları Ve Kadınların Toplumumuzdaki Sorunları Ve Çözüm Arayışları ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCE DERNEĞİ FETHİYE ŞUBESİ BAŞKANI GÜNGÖR BERK’LE BİR GÖRÜŞME… GÜNGÖR BERK KİMDİR? Bursa’n?n Mustafa Kemalpa?a ilçesi do?umludur. ?stanbul Üniversitesi Jeofizik Mühendisli?i Fakültesi ç?k??l?d?r. Etibank Maden ??letmeleri ve baz? özel maden i?letmelerinde etüt ve proje mühendisi ve ba? mühendis olarak çal??t?. Evli ve biri bilgisayar, di?eri de endüstri mühendisi iki erkek ... Devamını Oku »