Haberler
Buradasınız: Anasayfa » Geçmiş Yıllardan » Katılımcılar (sayfa 2)

Kategori Arşivi: Katılımcılar

İnci Aral

Türk öykü ve roman yazar?. 1944 y?l?nda Denizli’de do?du. Ankara’da Gazi E?itim Enstitüsü Resim Bölümü’nü bitirdi. Alt? öykü kitab?, alt? roman? yay?mlanm??t?r. Yazar, 1992 y?l?nda Ölü Erkek Ku?lar adl? roman? ile Yunus Nadi Ödülü’nü kazand?, 2002 y?l?nda yay?nlanan roman? “Mor” ile de Orhan Kemal Roman Arma?an?’n? ald?. 1994’te yayımladığı Yeni Yalan Zamanlar, 2002’de yayımlanan Mor ve 2007’de yayımlanan Safran Sarı ... Devamını Oku »

Louis De Bernieres

?ngiliz yazar 8 Aral?k 1954 y?l?nda Londra’da do?du. Manchester Üniversitesi’nde ö?renim gördü. Kolombiya’da ö?retmenlik, s???r çobanl???, bahç?vanl?k ve araba tamircili?i yapt?. 1991’de yay?mlanan ilk roman? The War of Don Emmanuel’s Nether Parts ile Commonwealth Writers ‘En ?yi ?lk Kitap’ Ödülü’nü, ikinci roman? Senor Vivo and the Coca Lord ile 1992’de yine Commonwealth Writers ‘En iyi Kitap’ Ödülü’nü ald?. Halen Londra’da ya?ayan Bernières, Yüzba?? Corelli’nin Mandolini ... Devamını Oku »

Mithat Bereket

Mithat Bereket 10 Ekim 1966’da Ankara’da dogdu. 1984’de TED Ankara Koleji’nden mezun oldu ve Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararasi Iliskiler Bölümü’nde girdi. Lise y?llar?nda basketbol oynad? ve milli tak?ma kadar yükseldi. Üniversitelerarası değişim programı ile bir yıl Amerika’da Stanford Üniversitesinde eğitimini sürdürdü. Üniversite öğrenimi sırasında Milliyet Gazetesi’nin açmış olduğu yarışmalarda ödüller aldı. 1988 yılında üniversiteden mezun oldu ve İngiltere’de ... Devamını Oku »

Nazan İpşiroğlu

Cumhuriyetin kurulu? y?l?nda do?an Nazan ?p?iro?lu, ?stanbul Üniversitesi’nde felsefe ve sanat tarihi okudu. ?stanbul Belediye Konservatuvar?’nda piyano, Freiburg Yüksek Müzik Okulu’nda çembalo ve oda müzi?i e?itimi gördü. Çal??malar?n? e?i Mazhar ?evket ?p?iro?lu ile birlikte sürdürdü. 70’li yıllarda, bizde daha pek tanınmayan bir çalgı çalan çembaloyu ve barok müziğini tanıtmak için, kendisinin de kurucuları arasında bulunduğu “İstanbul Barok Müzik Topluluğu”nda çalışmaya ... Devamını Oku »

Nihal Kuyumcu

Nihal kuyumcu (1954)-Ankara atatürk üniversitesi edebiyat fakültesi frans?z dili ve edebiyat? bölümü´nü bitirdikten sonra uzun y?llar ö?retmenlik yapt?. ?stanbul üniversitesi tiyatro ele?tirmenli?i ve dramaturji bölümü´nde 1995 y?l?nda “köy oyunlar?nda kad?n” konulu tezi ile yüksek lisans, 1998 y?l?nda “ça?da? çocuk tiyatrosu” konulu tkezi ile doktoras?n? tamamlam??t?r. Yaklaşık beş yıldır yine aynı bölümde çocuk tiyatrosu dersleri kapsamında “çocuklarla tiyatro” projelerini yürütmektedir. 2000 ... Devamını Oku »

Ragıp Buluç

1940 y?l?nda Ankara’da do?du. ODTÜ Mimarl?k Fakültesi’nde lisans ö?renimini 1964’te bitirdi. Yüksek Lisans?n? da ayn? üniversitede 1967’de tamamlad?. 1972 y?l?na kadar Devlet Planlama Te?kilat?’nda uzman olarak görev yapt?. Bu tarihten itibaren serbest olarak çal??maktad?rr. Yurt içi ve yurt d???nda bir çok ödül ald?. PROJELER 1969-70 Osaka Japonya Dünya Fuarı – Türkiye Pavyonu (Ressam Orhan Peker ile): 1975-89 İstanbul Abdi İpekçi ... Devamını Oku »

Sedat Sever

Türkçe, Türk Dili ve Edebiyat? Ö?retimi-Çocuk Edebiyat?, Çocuk Edebiyat? Ö?retimi Yüksek Lisans : “Ortaö?retimde Türk Dili ve Edebiyat? Dersi Programlar?n?n De?erlendirilmesi ”,  Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Doktora: “Türkçe Ö?retiminde Uygulanan Tam Ö?renme Kuram? ?lkelerinin Ö?rencilerin Okudu?unu Anlama ve Yaz?l? Anlat?m Becerilerindeki Eri?iye Etkisi” , Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Dr. Sever lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde; “Edebiyat ve ... Devamını Oku »

Selahattin Dilidüzgün

1960 y?l?nda Bursa’da do?an Selahattin Dilidüzgün, ilk ve ortaö?renimini Bursa ve Almanya’da tamamlad?. 1985 y?l?nda Bursa Uluda? Üniversitesi E?itim Fakültesi Almanca Ö?retmenli?i program?ndan mezun oldu. Ayn? y?l ?stanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Alman Dili E?itimi Bilim Dal?’nda ba?lad??? yüksek lisans çal?smas?n?, 1994’te tamamlad??? “Yaz?n E?itiminde Çocuk ve Gençlik Yaz?n?” ba?l?kl? doktora çal??mas? izledi. Türkçe E?itim bilim dal?nda doçent olduktan sonra ?stanbul ... Devamını Oku »

Sevim Ak

Çocuk kitaplar? yazar? Kimya mühendisli?i ve biyokimya uzmanl??? e?itimi gördü. 1985 y?l?ndan beri çocuk edebiyat?yla ilgilenmektedir. 1987 y?l?nda, Redhouse Yay?nlar? taraf?ndan bas?lan ilk kitab? Uçurtmam Bulut ?imdi ile Akademi Kitabevi Öykü Ödülü’nü kazand?. Öyküleri K?rm?z? Fare, Do?an Karde?, Bando, Milliyet Karde?, Ba?ak Çocuk, Vak?f Çocuk, K?rm?z? Bilye gibi çocuk dergilerinde yay?mland?. TRT’nin Portakal ve Zıpzıldır adlı çocuk programları için öyküler ... Devamını Oku »

Seza Aksoy

Türk Çocuk kitaplar? yazar?. ?stanbul K?z Lisesi’ni bitirdi. ?stanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi ?ngiliz Dili ve Edebiyat? bölümüne bir süre devam etti. 1980 y?l?ndan beri çocuk ve gençler için roman ve öyküler yaz?yor. S?tk? Dost Çocuk Öyküleri yar??mas?nda mansiyon (1990), K?rm?z? Fare Öykü yar??mas?nda büyük ödül (1992), Tudem Okul Öncesi Kitap yar??mas?nda yine büyük ödülü kazand? (2007). 2011 en:Astrid Lindgren Memorial Award için Türkiye’nin aday? olarak seçildi. Yazarın bir öyküsünden oyunlaştırılan ... Devamını Oku »