Haberler
Buradasınız: Anasayfa » Geçmiş Yıllardan » Katılımcılar (sayfa 3)

Kategori Arşivi: Katılımcılar

Şükran Dilidüzgün

1965 Bursa do?umlu ?ükran Dilidüzgün, ilkö?retimi 1971-1979 y?llar? aras?nda  Bursa’da Muradiye ?lkokulu ve Muradiye Ortaokulu’nda, lise ö?renimini ise 1979-1983 y?llar? aras?nda Bursa Tophane Teknik Lisesi, Makine Teknisyenli?i bölümünde tamamlad?ktan sonra 1983 y?l?nda Uluda? Üniversitesi, ?ngiliz Dili E?itimi Anabilim Dal?’nda lisans e?itimine ba?lam??t?r. 1988 y?l?nda ?stanbul Üniversitesi, Yabanc? Diller Bölümü’nde ?ngilizce okutman? olarak göreve ba?layan ara?t?rmac? halen ayn? kurumda çal??maktad?r. Lisans ... Devamını Oku »

Şükran Şahin

Bart?n’da do?an sanatç?, 1976 y?l?nda Samsun E?itim Enstitüsü Resim Bölümü’nü bitirdi. Anadolu Üniversitesi’nde resim alan?nda lisans e?itimini tamamlad?. Karabük’te 20 yıl resim ve sanat tarihi öğretmenliği yapan Şahin, 11 yıldır İDV Özel Bilkent İlköğretim Okulu’nda görsel sanatlar eğitimcisi olarak çalışmakta, resim çalışmalarını Ankara’da kendi atölyesinde sürdürmektedir. Bugüne değin 14 kişisel sergi açan, çok sayıda karma sergilere katılan, yurtiçi, yurtdışı özel ... Devamını Oku »

Tevfik Taş

Erzincan Çay?rl?’n?n ku? uçar ama kervan geçmez köyü olan Ördekhac?’da 1962’de do?du. Bütün Dersimli’ler gibi, onun dedeleri de Horasan’dan sökün ettiklerini söylerler. ?iir yazmas?na gurbetçi babas?n?n ?stanbul’dan getirdi?i bir radyo sebep oldu. (?TÜ ö?rencilerinin deney amac?yla yap?p Tahsin ustaya satt?klar? radyo ?stanbul’da iyi çekiyor. Ama Ördekhac?’da, da?lar?n aras?nda bir h???rt? kutusu.) Bu sat?rlar?n yazar?, bu h???rt?lardan ötürü, yar?s?n? anlayamad??? türkülerin üstünü tamamlay?p ... Devamını Oku »

Yusuf Çötüksöken

Y?lmaz O?uz imzas?n? da kulland?. Pendik Lisesi’ni (1965), ?Ü Ed. Fak. Türk Dili ve Edebiyat? Bölümü’nü bitirdi (1970). Darü??afaka Lisesi’nde (1971-1977) ve Saint Joseph Lisesi’nde (1977-1981) edebiyat ö?retmenli?i yapt?. ?Ü Yabanc? Diller Okulu’nda Türkçe okutmanl???ndan emekli olduktan sonra Beykent Üniversitesinde çal??t?. ?imdi Maltepe Üniversitesi Türk Dili Ö?retim Görevlisi olarak çal???yor.Çotuksöken, ba?l?ca ansiklopedilerin haz?rlanmas?nda görev ald?. Meydan Larousse, Türkiye 1923-1973, Türk ... Devamını Oku »

Zehra İpşiroğlu

Hatice Nazan-Mazhar ?evket ?p?iro?lu çiftinin k?z?d?r. Ortaö?renimini Avusturya Lisesi’nde; yüksek ö?renimini ?stanbul, Freiburg ve Berlin Üniversitelerinde Alman Dili ve Edebiyat? ile Felsefe bölümlerinde tamamlam??t?r. 1976 y?l?nda ?stanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Alman Dili ve Edebiyat? Bölümü’ne ö?retim üyesi olarak girmi?tir. 1992 y?l?nda ayn? üniversitede Dramaturji ve Tiyatro Ele?tirmenli?i Anabilim Dal?’n? kurmu?tur. 1998 y?l?na kadar burada bölüm ba?kanl??? görevini sürdürmü?tür. 1998 y?l?ndan ... Devamını Oku »

Zeynep Oral

?stanbul’da do?du. ?zmir Amerikan K?z Lisesi ve Paris Yüksek Gazetecilik Okulu’nu bitirdi. Sorbonne Üniversitesi Tiyatro Ara?t?rmalar? Enstitüsü’ne devam etti. 1968 y?l?ndan 2001 y?l?na kadar Milliyet Gazetesi’nde çal??t?. 1972’de arkada?lar?yla birlikte Milliyet Sanat Dergisi’ni kurdu. Gazeteci olarak, insan haklar?, kad?n sorunlar? ve gezi yaz?lar?yla, ara?t?rma dizi yaz? ve seri röportaj dallar?nda say?s?z ödül kazand?. 2001’den beri Cumhuriyet Gazetesi’nde yazmaktad?r. Türkiye Tiyatro ... Devamını Oku »