Haberler
Buradasınız: Anasayfa » Geçmiş Yıllardan (sayfa 10)

Kategori Arşivi: Geçmiş Yıllardan

2011 – Ney’in Hikayesi – Nihat Karaca İle Röportaj

Yo?un bir ara?t?rmadan sonra Nihat KARACA hakk?nda okuduklar?m?z bizi gerçekten  hayrete dü?ürdü. Birikimine ra?men hak etti?i yere gelememi? , elinden tutulmam??. Fakat o , elinde olan imkanlarla kendini sanattan  hiç ay?rmam?? , sanata olan a?k?ndan hiç vazgeçmemi?. Ya?ayan  dervi? Neyzen Nihat KARACA ile  görü?me yapmak üzere , Neyzen Tevfik’in memleketinden ,  Milas’a do?ru ç?kt?k yola… Yolumuz  Bodrum’dan Milas’a dü?tü?ünde uzun bir ... Devamını Oku »

2011 – Organ Nakli

Bu yar??madan haberdar oldu?umuzda uzun zamandan beri ilgimizi çeken organ ba???? hakk?nda bir ara?t?rma yapmak istedik. Organ ba???? görmeyen bir insan?n görmesini sa?lamak gibi insan hayat? için önemli bir ihtiyaçt?r. Ülkemizde organ ba???? halk taraf?ndan benimsenmi? bir konu de?ildir. Halk?m?z daha çok bu konuya din ve gelenekler aç?s?ndan bakt??? için insan hayat?nda nas?l bir dönüm noktas? oldu?unun fark?nda de?il. Bizde ... Devamını Oku »

2011 – Renklerin Cümbüşü; Ebru Sanatı

Denizin ve karan?n birbiriyle dans etti?i beldemiz Fethiye’de unutulmaya yüz tutmu? ebru sanat?n?n hat?rlat?lmaya, canland?r?lmaya çal???ld???n? ö?rendi?imizde büyük bir heyecan duyduk. Ara?t?rd???m?zda bu sanat?n Fethiye Belediyesi kültür merkezinin bulundu?u yerde bir atölyede yap?ld???n? ke?fettik. Büyük bir heyecan içinde randevu alarak sabah 11’de arkada??mla birlikte atölyeye gitmek üzere yola ç?kt?k. Atölyenin kap?s?na geldi?imizde o kadar heyecanl?yd?k ki çevremizi göremiyorduk. Esin Han?m’?n ... Devamını Oku »

2011 – Türkiye’de Kadınların Ve Kızların Soruları

Kad?n insano?lunun varolu?undan beri bir toplum sorunu haline gelmi?tir. Toplumsal buhranlar, ekonomik ç?kmazlar dönemin ?artlar?yla paralellik gösterince yine 21. yy da hala bir sorun olarak sadece Türkiye’de de?il dünya ülkelerinde de yerini alm??t?r. Öyle ki kad?n asl?nda bir ulus sorunundan ayr? evrensel bir sorundur. Çünkü dünyan?n en modern ve ça?da? ülkelerinde bile kad?n tam olarak de?erini bulamam??t?r. Sadece kad?n?n her ... Devamını Oku »

2011 – Yalnız Değilsiniz Yeter ki Bilinçli Olun

İçti?imiz konu, ba??m?za gelene kadar akl?m?z?n ucuna bile gelmeyen, kendimize ve yak?nlar?m?za konduramayaca??m?z, ad?n? dahi söylemekten çekindi?imiz, genellikle kad?nlar?m?z?n korkulu rüyas? olan “meme kanseri”. Röportaja ba?larken bu konuda ön bilgi sahibi olabilmek için Dr. Selçuk Arda’ya ba?vuruyoruz: “Meme kanseri tüm kanser türleri içinde en s?k görülen kanser türüdür. Kad?nlarda görülen kanser türleri içinde ise en s?k rastlanan?d?r. Dünyada y?lda yakla??k ... Devamını Oku »

2011 – Yatağan Termik Santrali’nin Etkileri

ADI SOYADI                       :  PROF. DR. MUAMMER TUNA MESLE??                               :  MU?LA ÜN?VERS?TES? FEN-EDEB?YAT FAKÜLTES? SOSYOLOJ? BÖLÜMÜ 1- TERM?K SANTRAL’LE ?LG?L? K?TABI NE ZAMAN YAYIMLADINIZ? Ø 1999-2000 y?llar? aras?nda ara?t?rmalar yapt?m. 2001 y?l?nda yay?mland?. 2- PROJE HAZIRLAMA F?KR? NEREDEN GELD?? Ø Öncelikle Yata?an’da ya?ayan insanlar?n fikirleri üzerine ç?kt?. Ben asit ya?murlar?n?n kirlili?i nedeniyle böyle bir proje haz?rlama fikri uyand?. ... Devamını Oku »

2010 Birincilik Ödülü Kazanan Röportaj

Dalaman Tarım Açık Ceza İnfaz Hükümlüleri Akdeniz Bölgesinde, Mu?la iline ba?l? bir ilçe olan Dalaman, Köyce?iz, Ortaca ve Fethiye ilçeleri ile Denizli ili Çameli ilçesi aras?nda yer almaktad?r. Do?u, kuzey ve bat? kesimleri da?l?k, güneyi oval?kt?r. Fethiye Körfezine paralel uzanan bu da?lar?n etekleri geni?, yüksek kesimleri de i?ne yaprakl? a?açlardan olu?an ormanlarla kapl?d?r. Dalaman Ovas?, Türkiye’nin ve hatta dünyan?n en ... Devamını Oku »

2010 İkincilik Ödülü Kazanan Röportaj

Çamura Can Veren Eller Yiten el sanatlar?m?zdan yöresel “Dont Destisi”ni aramak için k?sa bir yolculu?a ç?kmadan önce,  bir ara?t?rma yapt?k. ?kimiz de okuduklar?m?z kar??s?nda çok ?a??rd?k. Destinin, ilk yap?l??? hakk?nda kimse kesin bir bilgiye sahip de?ildi. Yüzy?llardan beri Dont Köyü “desti” sanat?yla u?ra?maktayd?. ?u an ise Dont Köyü’nde ( Yeni ad?yla Esenköy) bu sanat? devam ettiren çok az insan kalm??.Tükenmeye ... Devamını Oku »

2010 Üçüncülük Ödülü Kazanan Röportaj

Gelini Öldüren Ölüyor Mu? Güne?li bir pazar ö?leden sonras?nda ö?retmenimizi de alarak Kemer beldesine do?ru yola ç?kt?k. Daha önceden haberle?ti?imiz Seydiler köyü muhtar? Mehmet Güven ile Kemer’de çar??n?n içinde bulu?tuk. Mehmet Bey; otuz be? ya?lar?nda, alçakgönüllü, köyü için bir ?eyler yapmaya çal??an ve bir el sanat?n?n yok olmamas? için çaba gösteren biri. Mehmet Bey, önce köyü gezelim, dedi. Bunun üzerine ... Devamını Oku »

2009 Birincilik Ödülü Alan Röportaj

Geren Ovası’nda Ortakçılar Antalya ilinin en bat?s?ndaki Fethiye’ye kom?u ilçesi Ka?’t?r. Ka?’?n bat? ucundaki beldeleri ile Fethiye’nin güney do?u s?n?r?ndaki  köylerini  E?en Çay? ay?r?r. E?en Çay?’n?n Akdeniz’e döküldü?ü bölgede akar suyun getirdi?i alüvyonlarla binlerce y?lda olu?an ova “Geren Ovas?”d?r. E?en Çay?’n?n ikiye ay?r?p ortas?ndan bir y?lan gibi k?vr?la k?vr?la denize ula?t??? bu ovaya ”E?en Ovas?” da denir. Çay?n bat? yakas?nda ... Devamını Oku »