Haberler
Buradasınız: Anasayfa » Geçmiş Yıllardan (sayfa 5)

Kategori Arşivi: Geçmiş Yıllardan

Mithat Bereket

Mithat Bereket 10 Ekim 1966’da Ankara’da dogdu. 1984’de TED Ankara Koleji’nden mezun oldu ve Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararasi Iliskiler Bölümü’nde girdi. Lise y?llar?nda basketbol oynad? ve milli tak?ma kadar yükseldi. Üniversitelerarası değişim programı ile bir yıl Amerika’da Stanford Üniversitesinde eğitimini sürdürdü. Üniversite öğrenimi sırasında Milliyet Gazetesi’nin açmış olduğu yarışmalarda ödüller aldı. 1988 yılında üniversiteden mezun oldu ve İngiltere’de ... Devamını Oku »

Nihal Kuyumcu

Nihal kuyumcu (1954)-Ankara atatürk üniversitesi edebiyat fakültesi frans?z dili ve edebiyat? bölümü´nü bitirdikten sonra uzun y?llar ö?retmenlik yapt?. ?stanbul üniversitesi tiyatro ele?tirmenli?i ve dramaturji bölümü´nde 1995 y?l?nda “köy oyunlar?nda kad?n” konulu tezi ile yüksek lisans, 1998 y?l?nda “ça?da? çocuk tiyatrosu” konulu tkezi ile doktoras?n? tamamlam??t?r. Yaklaşık beş yıldır yine aynı bölümde çocuk tiyatrosu dersleri kapsamında “çocuklarla tiyatro” projelerini yürütmektedir. 2000 ... Devamını Oku »

Sedat Sever

Türkçe, Türk Dili ve Edebiyat? Ö?retimi-Çocuk Edebiyat?, Çocuk Edebiyat? Ö?retimi Yüksek Lisans : “Ortaö?retimde Türk Dili ve Edebiyat? Dersi Programlar?n?n De?erlendirilmesi ”,  Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Doktora: “Türkçe Ö?retiminde Uygulanan Tam Ö?renme Kuram? ?lkelerinin Ö?rencilerin Okudu?unu Anlama ve Yaz?l? Anlat?m Becerilerindeki Eri?iye Etkisi” , Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Dr. Sever lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde; “Edebiyat ve ... Devamını Oku »

Selahattin Dilidüzgün

1960 y?l?nda Bursa’da do?an Selahattin Dilidüzgün, ilk ve ortaö?renimini Bursa ve Almanya’da tamamlad?. 1985 y?l?nda Bursa Uluda? Üniversitesi E?itim Fakültesi Almanca Ö?retmenli?i program?ndan mezun oldu. Ayn? y?l ?stanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Alman Dili E?itimi Bilim Dal?’nda ba?lad??? yüksek lisans çal?smas?n?, 1994’te tamamlad??? “Yaz?n E?itiminde Çocuk ve Gençlik Yaz?n?” ba?l?kl? doktora çal??mas? izledi. Türkçe E?itim bilim dal?nda doçent olduktan sonra ?stanbul ... Devamını Oku »

Seza Aksoy

Türk Çocuk kitaplar? yazar?. ?stanbul K?z Lisesi’ni bitirdi. ?stanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi ?ngiliz Dili ve Edebiyat? bölümüne bir süre devam etti. 1980 y?l?ndan beri çocuk ve gençler için roman ve öyküler yaz?yor. S?tk? Dost Çocuk Öyküleri yar??mas?nda mansiyon (1990), K?rm?z? Fare Öykü yar??mas?nda büyük ödül (1992), Tudem Okul Öncesi Kitap yar??mas?nda yine büyük ödülü kazand? (2007). 2011 en:Astrid Lindgren Memorial Award için Türkiye’nin aday? olarak seçildi. Yazarın bir öyküsünden oyunlaştırılan ... Devamını Oku »

Şükran Dilidüzgün

1965 Bursa do?umlu ?ükran Dilidüzgün, ilkö?retimi 1971-1979 y?llar? aras?nda  Bursa’da Muradiye ?lkokulu ve Muradiye Ortaokulu’nda, lise ö?renimini ise 1979-1983 y?llar? aras?nda Bursa Tophane Teknik Lisesi, Makine Teknisyenli?i bölümünde tamamlad?ktan sonra 1983 y?l?nda Uluda? Üniversitesi, ?ngiliz Dili E?itimi Anabilim Dal?’nda lisans e?itimine ba?lam??t?r. 1988 y?l?nda ?stanbul Üniversitesi, Yabanc? Diller Bölümü’nde ?ngilizce okutman? olarak göreve ba?layan ara?t?rmac? halen ayn? kurumda çal??maktad?r. Lisans ... Devamını Oku »

Yusuf Çötüksöken

Y?lmaz O?uz imzas?n? da kulland?. Pendik Lisesi’ni (1965), ?Ü Ed. Fak. Türk Dili ve Edebiyat? Bölümü’nü bitirdi (1970). Darü??afaka Lisesi’nde (1971-1977) ve Saint Joseph Lisesi’nde (1977-1981) edebiyat ö?retmenli?i yapt?. ?Ü Yabanc? Diller Okulu’nda Türkçe okutmanl???ndan emekli olduktan sonra Beykent Üniversitesinde çal??t?. ?imdi Maltepe Üniversitesi Türk Dili Ö?retim Görevlisi olarak çal???yor.Çotuksöken, ba?l?ca ansiklopedilerin haz?rlanmas?nda görev ald?. Meydan Larousse, Türkiye 1923-1973, Türk ... Devamını Oku »

Zehra İpşiroğlu

Hatice Nazan-Mazhar ?evket ?p?iro?lu çiftinin k?z?d?r. Ortaö?renimini Avusturya Lisesi’nde; yüksek ö?renimini ?stanbul, Freiburg ve Berlin Üniversitelerinde Alman Dili ve Edebiyat? ile Felsefe bölümlerinde tamamlam??t?r. 1976 y?l?nda ?stanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Alman Dili ve Edebiyat? Bölümü’ne ö?retim üyesi olarak girmi?tir. 1992 y?l?nda ayn? üniversitede Dramaturji ve Tiyatro Ele?tirmenli?i Anabilim Dal?’n? kurmu?tur. 1998 y?l?na kadar burada bölüm ba?kanl??? görevini sürdürmü?tür. 1998 y?l?ndan ... Devamını Oku »

Ayşe Kilimci

1954’te ?zmir’de do?du. ?zmir K?z Lisesi’ni ve Ankara’da Sosyal Hizmetler Akademisi’ni bitirdi. Sosyal Hizmet Uzman? olarak çal??t?. Yazmaya küçük ya?larda ba?lad?. Çocukken yazdığı öykülerle iki kez yurtiçinde, bir kez de Hindistan’daki yarışmalarda birincilik kazandı. İlk öyküsü 1972’de Varlık dergisinde yayınlandı. Varlık, Türk Dili, Yansıma, Oluşum dergileriyle, Akşam ve Aydınlık gazetelerinde yayınlanan öyküleriyle adını duyurdu. 1976’da yayınlanan İlk kitabı “Yapma Çiçek ... Devamını Oku »

Başak Demir

1978 y?l?nda Tunceli’de do?du. 2001 y?l?nda Ankara Üniversitesi ?leti?im Fakültesi, Radyo-TV-Sinema bölümünden mezun oldu. Türkiye’de bir süre gazeteci-muhabir olarak çalıştıktan sonra sinema eğitimi için Almanya’ya gitti. Köln Güzel Sanatlar Akademisindeki (Academy of Media Arts Cologne) sinema yönetmenliği ve senaryo yazarlığı alanındaki eğitimini 2007 yılında tamamladı. Bugüne kadar yaptığı belgesel ve kısa metrajlı filmleri bir çok uluslararası film festivallerinde gösterildi.  Şu anda Köln’de yaşamakta ve ilk ... Devamını Oku »