Haberler
Buradasınız: Anasayfa » Geçmiş Yıllardan » Röportajlar (sayfa 5)

Kategori Arşivi: Röportajlar

2011 – Çağdaş Göçerler

Bizim okulumuz Fethiye’nin Sal? Pazar?’na çok yak?nd?r. Burada her sal? Ege ve Akdeniz’in çe?itli yerlerinden gelen üretici ve esnaf, kendi el emeklerini, ürettikleri tazecik meyve ve sebzeleri dünyan?n dört bir yan?ndan gelen yabanc? konuklara ve bizlere sunar. Sal? Pazar?’n?n tela?? pazartesi ö?leden sonra ba?lar. Arabalar?n sesinden tezgah ve çad?r demirlerinin tak?rt?s?ndan okulumuzun sal? kom?ular?n?n geldi?ini anlar?z. Pazartesi okuldan ç?k??ta bir ... Devamını Oku »

2011 – Çevre Kirliliği

Günümüze, Babada?’?n e?siz manzaras? ile ba?l?yoruz. Bir tarafta da Fethiye körfezi di?er tarafta Ölüdeniz’in             para?ütlerle yapt??? anlaml? ve ?l?ml? dans? görüyoruz. Babada?’dan a?a??ya inerken orman   yol  gösteriyor bizlere, bir arkada? gibi, ayr?lam?yoruz o ve ailesinden. Tam, güne? ???klar?yla bizi kucaklarken Hasan Amcayla kar??la??yoruz. Kendimizi tan?t?p çevre dostuyuz deyince dayanam?yor Hasan Amca, döküyor içindekileri anlat?yor; bizim zaman?m?zda cahillik vard? ama ... Devamını Oku »

2011 – Dilimizi Ve Kültürümüzü Tehdit Eden Unsurların Analizi

Türk milleti, yüzy?llard?r varl???n? sürdürmü?, tarih sahnesindeki önemli olaylar?n do?rudan veya dolayl? olarak  sebebi olmu?tur. Selçuklu ve Osmanl? gibi  devletlerle Türk ad?n? tüm dünyaya duyurmu? bir milletiz.Türk milletinin var oldu?undan beri birçok dü?man? olagelmi?tir ve bu milletlerin tek amaçlar? Türk milletini yok etme do?rultusunda çabalamak olmu?tur.Bundan dolay?d?r ki Türk milleti sava? gücü yüksek bir millettir.Özellikle Kurtulu? Sava??ndan sonra Türklü?e dü?man ... Devamını Oku »

2011 – Edebiyat Ruhumuzu Dekore Eder

Fethiye’de bir ö?le vakti… Elimizde not defterlerimiz ve foto?raf makinemiz… Önceden kararla?t?rd???m?z yerde bulu?mu?uz ve bir röportaj gerçekle?tirmek için gerekenlere sahip olup olmad???m?z? son bir kez kontrol ediyoruz: K?rtasiye malzemelerimiz tamam, makinemiz röportaj?m?z? belgelemeye haz?r, röportajc?l?k arzumuz ve Fethiye’deki kitapç?n?n serencam?na ???k tutma hevesimiz de yan?m?zda. ?ki bin on y?l?, birçok aç?dan sanat ve edebiyata kafa yordu?umuz bir y?l olmu?tu ... Devamını Oku »

2011 – Günümüz İnsanının Tarihe Yaklaşımı

1-Günümüz gençli?inin tarihe bak?? aç?s? hakk?nda bilginiz var m?? Bunu nas?l de?erlendiriyorsunuz?Cevap:Günümüzde internetin getirdi?i kolayl?klar?n yan? s?ra gençli?in sürekli bilgisayar ba??nda oturmas?, internet kafelerde gere?inden fazla zaman geçirmesi ve böylece kitap okuma al??kanl???n?n yitirilmesi ile beraber ara?t?rma ve inceleme ruhunun körelmesi nedeni ile bilgi eksikli?i oldu?u görülmektedir.Geçmi?ini bilmeyen bir toplumum kendi ile bar???k olmas? ve geli?mesi dü?ünülemez.Ancak dedi?imiz gibi gençli?in ... Devamını Oku »

2011 – İdeal Şehir Planlaması Nasıl Olmalı

Her  gün önünden geçti?imiz binalara , üzerinde yürüdü?ümüz yollara , manzaras?na doyamad???m?z sahilimize hiç bu kadar dikkatli bakmam??t?k. Konumuz ?ehir planlamac?l??? olunca ald?k elimize kameram?z? dü?tük Zeliha ile yollara .  Neler mi gördük ? Cennetten bir kö?e Fethiye’mizin ?ehircilik anlam?nda aksayan pek çok yönünü gördük ve kafam?zda olu?an sorulara cevap bulmak amac?yla ?ehir  planlamas?yla ilgili ara?t?rmalar yapt?k ama buldu?umuz bilgiler ... Devamını Oku »

2011 – İkinci Baharın Tek Adresi Fethiye Huzur Evi

Güne?li bir ö?leden sonra, karde?imle birlikte röportaj? gerçekle?tirece?imiz huzurevine do?ru yola ç?kt?k. Görü?me saatimiz 15.00. Giderken akl?m?zdan neler neler geçti. Bir kere bugüne kadar huzurevine ilk defa gidiyor olu?umuzdan dolay? utan?yorduk. Neden bir kez olsun ziyaret etmemi?tik? Bizi,bu ziyaretten uzak tutan sebepler üzerinde dü?ündük.Acaba toplum olarak böyle yerlere kar?? önyarg?lar?m?z m? vard??Sonra da bu röportaj? yapma sebebimizin asl?nda var olan ... Devamını Oku »

2011 – İnternet ve Çocuk Gelişimi

Ufuk Karaca, onbir ya??nda Mu?la Türdü 100. Y?l ?lkö?retim Okulu’nda 6. s?n?fta okuyor. Tatl? bak??lar?yla bizi hemen kendisine ba?layan birisi. Lisede okuyan a?abeyiyle olan sorunlar?n? da aç?kça söyleyebilen bir çocuktu Ufuk. A?abeyiyle payla?t??? odada en samimi arkada?? ise bilgisayar oldu?unu eve gitti?imizde bilgisayar ba??nda buldu?umuzdan anlamam?z pek güç olmad?. Ev han?m? olan annesinin nefis çay?n? yudumlarken Ufuk’la sohbetimiz devam ediyordu. ... Devamını Oku »

2011 – Kadın İstismarı ve Konukevleri

Birle?mi? Milletler, kad?na yönelik ?iddeti “ister kamusal isterse özel ya?amda meydana gelsin; fiziksel, cinsel, psikolojik ac? ya da ?zd?rap veren, verebilecek olan, cinsiyete dayanan bir eylem, tehdit etme, zorlama veya keyfi olarak özgürlükten, ekonomik ihtiyaçlardan yoksun b?rakma” olarak tan?ml?yor.   ?u ana kadar kad?na yönelik ?iddet ve istismar? önleme ad?na çe?itli kampanyalar düzenlenmi? olsa da, hemen her gün gazete sayfalar?nda ... Devamını Oku »

2011 – Kadına Şiddet

??DDET NED?R? ?iddet farkl? biçimlerde olabilir: ?Ba??rmak ? Tükürmek ? Hakaret etmek ? Ev içine kilitlemek ?Dövmek ? Hor görmek ?Tehdit etmek ?Korkutmak Pek çok çocuk da evde böyle bir ?iddete maruz kalmaktad?r. Böyle bir ?ey ya?and???nda yaln?z kalmaman önemlidir. Nereden Yard?m alabiliriz? E?er yard?ma ihtiyac?m?z varsa, Fethiye Kad?n Meclisi’ne ba?vurabiliriz.   KADIN SI?INMA EV?: Kad?n s???nma evleri e?leri veya arkada?lar? taraf?ndan ?iddete u?rayan veya hakaret edilen kad?nlara çocuklar?yla birlikte bar?nma imkân? ... Devamını Oku »